STARŠÍ AKTUALITY

Kontejner - předvánoční úklid (1.12.2022)

Ve dnech 9. - 11.12.2022 bude z ulice Chobotská přistaven kontejner na odpad. Kontejner můžete použít k likvidaci nadměrného odpadu, k vyklizení sklepů i bytů a především k likvidaci haraburdí ze společných prostor domu - z chodeb, sklepních prostorů, kočárkáren apod.


Požární revize (1.12.2022)

23.11.2022 byla provedena požární revize hydrantů, hasicích přístrojů a požárních dveří. Revize nenašla žádné závady.


Revize plynu (21.9.2022)

V úterý 18. října 2022 v době od 15.00 do 18.00 bude provedena revize plynu. Žádáme o zpřístupnění bytů a přítomnost majitele nebo pověřeného zástupce, aby revize mohla bez problému proběhnout. Týká se pouze třípokojových bytů, netýká se garsonek.


Zkouška topení (15.9.2022)

Jak nás dnes informovala firma BBM a.s., bude o víkendu 16.-18.9. provedena topná zkouška. Zkontrolujte své radiátory a případně netěsnosti nebo jiné problémy co nejdříve nahlaste.
V příloze je kopie dopisu pana Müllera z BBM a.s. je ke stažení ZDE.


Optická síť (15.9.2022)

V současné době stále probíhá výběrové řízení na provedení optické sítě v našem domě. Protože se jedná o poměrně nákladnou záležitost a z prvního kola výběru zůstala prakticky jediná firma, rozšířili jsme cenovou poptávku o další firmy. O výsledku výběrového řízení i termínu provedení budeme včas informovat.


Shromáždění 29.5.2022 (31.5.2022)

V neděli 29.5.2022 proběhlo shromáždění SVJ. Shromáždění mělo k dispozici 65,783% hlasovacích podílů a bylo tak usnášeníschopné.

 

Shromáždění schválilo:

 • Výroční zprávu o hospodaření

 • Převedení výnosu z pronájmu do fondu oprav

 • Zvýšení záloh na provoz společných částí domu s účinností od 1.7.2022:

  • pojistné +5%

  • výtahy +8%

  • elektřina společných prostor +245%

  • správa domu +22%

 • Snížení odvodu do fondu oprav s účinností od 1.7.2022 z 38,-Kč na 35, Kč/m2 plochy

 • Vybudování optické sítě s přípojkou do každého bytu

  Vymalování společných prostor domu - chodeb včetně stropů a nadschodišťových
  prostor následně po vybudování optické sítě

Všechny výše uvedené body mimo rozpočet byly přijaty jednomyslně.  V případě rozpočtu se jeden člen SVJ s hlasovacím podílem 1,641% zdržel hlasování. Zápis ze shromáždění bude po zpracování čistopisu a po jeho potvrzení ověřovatelem zápisu zveřejněn.

 

Nové předpisy plateb budou distribuovány od 20.6.2022. Do 15.6.2022 máte možnost navýšit (nebo v případě velkých přeplatků i snížit) Vaše individuální zálohy, to je zálohy na:

 • teplo

 • ohřev teplé užitkové vody

 • voda pro TUV

 • vodné stočné

Pokud budete chtít Vaše individuální zálohy upravit, zašlete svůj požadavek na email svj1732@email.cz

 


Distribuce pozvánek na shromáždění (9.5.2022)

V týdnu od 9.5.2022 budou distribuovány pozvánky na shromáždění, které proběhne v neděli 29.5.2022 od 15.00 hodin (Jídelna Popelka s.r.o. Průmyslová 2469 250 01 Brandýs nad Labem ). Současně bude distribuován formulář pro vystavení plné moci pro případ, že se z vážných důvodů nemůžete shromáždění zúčastnit.


Výplata přeplatků záloh 2021 (9.5.2022)

Dne 9.5. byly vyplaceny přeplatky bytů 35 a 47. rosím o kontrolu, že peníze na účty dorazily.


Výplata přeplatků záloh 2021 (20.4.2022)

Dne 20.4.2022 byla proveden výplata přeplatku záloh u bytu 37.


Výplata přeplatků záloh 2021 (13.4.2022)

Dne 13.4.2022 byla provedena výplaty přeplatků záloh u bytů: 01, 03, 04, 06, 07, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 a 24. Prosím o kontrolu, že peníze na Vaše účty dorazily.


Výplata přeplatků záloh 2021 (11.4.2022)

Dne 11.4.2022 byla provedena výplata záloh u bytů číslo: 08, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68 a 69. Prosím o kontrolu, že peníze na Vaše účty dorazily.


Shromáždění vlastníků (6.4.2022)

Shromáždění vlastníků bude v neděli 29.5.2022 od 15.00 hodin.

Místo:  Jídelna Popelka s.r.o. Průmyslová 2469 250 01 Brandýs nad Labem

Pozvánku s programem a projednávanými materiály obdržíte nejpozději 3 týdny před konáním shromáždění.


Vyúčtování záloh 2021 (6.4.2022)

5.4.2022 jsme obdrželi od BBM a.s. vyúčtování záloh za rok 2021. Do celkového vyúčtování se nejvíce promítá zvýšená cena vody.

Vyúčtování majitelům bytů budeme rozesílat v nejbližších dnech. Pro vyúčtování platí tyto body:

 • Přeplatky a nedoplatky musí být uhrazeny do 31.7.2022

 • Lhůta pro případné reklamace je do 31.5.2021

 • Případné reklamace musí být podány pouze písemně na BBM a.s. (miroslava.linkova@brandysko.cz) a v kopii výboru SVJ (svj1732@email.cz)

 • Přeplatky bude výbor vyplácet do poloviny června 2022

 • Pokud se písemně zřeknete lhůty na odvolání, budou přeplatky vypláceny dříve, již v průběhu měsíce dubna 2022.

Prosím, zkontrolujte si čísla účtů, na které budou zasílány přeplatky. Číslo účtu je v případě přeplatků uvedeno ve Vašem vyúčtování


Změna firmy na servis výtahů (28.12.2021)

Dnem 31.12.2021 ukončilo SVJ servisní smlouvu s firmou NKZ Říčany. Důvody pro ukončení byly podrobně zveřejněny v materiálech pro shromáždění.

Dnem 1.1.2022 bude výtahy v našem domě servisovat  firma Patrik Seidl - Eletex výtahy se sídlem v Zápech 157, IČO: 49267299. Firmu výbor zvolil z těchto důvodů:

 • malá dojezdová vzdálenost

 • reference (firma spravuje na našem sídlišti několik výtahů, informovali jsme se u předsedů SVJ pana Krišáka z Chobotské a pana Adamuse z domu v Olšinkách)

 • cena

 • SIM karty pro spojení výtahů se servisem (v případě poruchy a uvíznutí osob) zdarma

S firmou Patrik Seidl - Eletex výtahy byla uzavřena smlouva ELX 2021/03052/KM. Za servis budeme kvartálně hradit částku 7.348,- Kč. Cena je o 1.101,- Kč dražší než stávající paušál u NKZ, ale nová smlouva zahrnuje řadu úkonů a prací, které jsme u firmy NKZ museli hradit nad rámec smlouvy. Fakticky tak bude servis výtahů levnější, než tomu bylo dosud.

Ještě v tomto týdnu bude realizována oprava nefunkčního výtahu ve vchodu A a seřízení váhy výtahu ve vchodu C. Po 1.1.2022 bude provedena kontrola všech výtahů, bude seřízena řídící elektronika a bude vypnut sběr osob směrem dolů.


Vyhodnocení hlasování PER ROLLAM  (19.10.2021)

Vážení členové Společenství vlastníků Na Vinici 1732,
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se hlasování zúčastnili a předkládáme Vám výsledky hlasování PER ROLLAM.

 1. K tomu, aby hlasování bylo právoplatné bylo třeba, minimálně 50% hlasovacích podílů všech členů. Hlasování se z celkové počtu 72 zúčastnilo celkem 57 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,944 %. Hlasování je tedy právoplatné. Jeden hlasovací lístek byl neplatný – nebyla zaškrtnuta ani jedna možnost.
   

 2. Pro schválení účetní závěrky 2020 hlasovalo 56 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,096%. Účetní závěrka 2020 byla schválena.
   

 3. Pro schválení přeúčtování příjmu z pronájmu 2020 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav hlasovalo 56 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,096%. Přeúčtování příjmu z pronájmu 2020 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav bylo schváleno.
   

 4. Pro udělení mandátu výboru SVJ ke změně firmy na servis výtahů hlasovalo 56 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,096%. Mandát byl udělen.

  Hlasovací lístky jsou uloženy v dokumentaci, kterou výbor SVJ vede. V dokumentaci je založeno i podrobné vyhodnocení hlasování. Každý člen SVJ má právo do dokumentace v kanceláři výboru nahlédnout.


KONTEJNER (30.9.2021)

Ve dnech 1.- 3.10.2021 (víkend) bude v ulici Chobotská k dispozici kontejner. Lze ho využít pro jakýkoli odpad včetně nábytku, vraků kol, kuchyňské techniky a podobně. Máte možnost vyklidit nepotřebný materiál ze sklepů i domácností.


Hlasování PER ROLLAM (22.9.2021)

Řádné shromáždění v květnu, tak jak jsme zvyklí jej každoročně pořádat, nebylo možné uskutečnit z důvodu mimořádných opatření vlády spojených s koronavirem. Shromáždění jsme proto naplánovali na 3.10.2021. Bohužel v současné době opět nastupuje nová koronavirová vlna a není jasné, zda nebudou opatření opět zpřísněna. Na shromáždění by v každém případě mohli pouze očkovaní členové SVJ nebo ti, kteří by předložili aktuální test či potvrzení o prodělané nemoci. Výbor při tom nemá žádnou pravomoc tyto dokumenty od Vás požadovat. Také by rozhodně nebyla dodržena bezpečná vzdálenost 2 metry mezi jednotlivými osobami. Tyto důvody vedly výbor k tomu, že na svém zasedání 6.92021 rozhodl o tom, že shromáždění bude letos provedeno PER ROLLAM.

V nejbližších dnech obdržíte tyto dokumenty (trvale žijící Na Vinici 1732 v listinné podobě, členové, kteří mají trvalé bydliště na jiných adresách e-mailem):

 • hlasovací lístek

 • pokyny k hlasování PER ROLLAM

 • zprávu o hospodaření

Další dokumenty (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha k účetní závěrce, doplňující údaje k hospodaření právnické osoby) je možné stáhnout ZDE.

Hlasovat můžete do 14.10.2021 včetně.


Závada výtahu ve vchodu A (22.9.2021)

Závada byla opět v motoru kabinových dveří. Firma NKZ Výtahy nastoupila ještě téhož dne, ale na závadu nepřišla, opakované vyhledání závady bylo provedeno v pátek. Motor byl vyměněn již v červenci 2021. Firma NKZ výtahy odmítla motor vyměnit zdarma (záruka na původní motor byla 6 měsíců) s odůvodněním, že se jednalo o vandalský zásah.


Závada výtahu ve vchodu A (18.8.2021)

Ve středu 18.8.2021 došlo k závadě výtahu ve vchodu A. Závada je nahlášena na servis.


Revize slaboproudých rozvodů (18.8.2021)

V pátek 13.8.2021 byla provedena roční periodická revize slaboproudých rozvodů. Nebyl zjištěny žádné závady.


Kompletní revize střechy (1.7.2021)

30.6.2021 byla provedena podrobná revize střechy. Revize odhalila netěsnosti v napojení krytiny na výtahové šachty a závadu na atice nad vchodem C směrem do ulice Na Vinci. Závady budou v nejbližší době odstraněny.


Závada výtahu ve vchodu A (30.6.2021)

V noci z 29. na 30.6. došlo k závadě na výtahu ve vchodu A. Na dveřích v 5.NP shořel motor kabinových dveří. Firma NKZ náhradní motor nemá. Výtah bude proto mimo provoz, dokud nebude náhradní díl k dispozici. Je objednán a podle vyjádření NKZ Říčany by měl být k dipozici do konce týdne.


Shromáždění vlastníků (29.6.2021)

Shromáždění vlastníků proběhne v neděli 3. října 2021.


Revize střechy (29.6.2021)

30.6.2021 bude provedena kompletní revize střešní krytiny jiskrovou zkouškou. Cílem je zjistit, zda krytina nemá trhliny. kudy by mohlo do objektu zatékat.


Revize plynu - náhradní termín (29.6.2021)

7. července v době od 15.00 do 18.00  bude proveden revize v bytech, které nebyl na původní termín zpřístupněny. Pokud ani v tomto termínu nebude do bytů přístup. Bude další (individuální) návštěva revizního technika majiteli bytu přeúčtována k náhradě.


Revize plynu včetně kontroly plynových spotřebičů (12.5.2021)

16. června (středa) proběhne v době od 15.00 do 18.00 revize plynu včetně revize sporáků a jejich přípojky. Revizi prováli technik p. Zivnůstka, mob .603 441 431. Žádáme všechny o zpřístupnění bytu. Týká se pouze třípokojových bytů (garasonky plyn nemají).


Přeplatky záloh 2020 vyplaceny (12.5.2021)

3.6.2021 byla provedena výplata zbývajících přeplatků z vyúčtování 2021 (majitelům bytů, kteří se nezřekli lhůty na odvolání). Prosím, proveďte kontrolu na svých účtech, zda přeplatky skutečně dorazily. V opačném případě kontaktujte výbor SVJ.


Výplata přeplatků záloh 2020 (12.5.2021)

K dnešnímu dni byla provedena výplata bytu číslo 47 a znovu výplata bytu číslo 45, kde se původní platba vrátila kvůli chybně zadanému účtu.

 

Lhůty na odvolání se dosud nevzdali a proto nebyla provedena výplata majitelům bytů číslo:

2, 10, 25, 31, 33, 43, 62 a 68. Tyto byty budou vyplaceny po uplynutí lhůty na odvolání
(červen 2021).


Výplata přeplatků záloh 2020 (28.4.2021)

K dnešnímu dni byla provedla výplata přeplatků záloh 2020 u těchto bytů:

Vchod A:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 a 24

Vchod B: 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48

Vchod C: 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69 a 72

 

Prosím, zkontrolujte si, že platba dorazila na Váš účet. Pokud se tak do konce týdne nestane, ozvěte se předsedovi SVJ.

 

Lhůty na odvolání se dosud nevzdali a proto nebyla provedena výplata majitelům bytů číslo:

2, 10, 25, 31, 33, 43, 47, 62 a 68


Vyúčtování záloh 2020 (14.4.2021)

Omlouváme se všem členům SVJ za to, že dosud neobdrželi vyúčtování záloh za rok 2020. Důvodem je skutečnost, že správce - BBM a.s. - zpracoval vyúčtování nekvalitně s řadou faktických chyb. Provedli jsme před distribucí opakovanou kontrolu a návrh vyúčtování jsme 2x vrátili k přepracování.

BBM a.s. se zavázala provést opravu chyb a zpracování finální verze tak, abychom vyúčtování mohli distribuovat v průběhu příštího týdne


Žádost o prověrku těsnění (5.4.2021)

V bytě 69 (vchod C, 1 patro před výtahem) dochází k opakovaném zatékání vody v koupelně někým z horních pater. Může to být někdo ze vchodu C od 2. patra výše, ale také někdo ze vchod B za výtahem od 2. patra výše. Zdrojem může být vadné těsnění, netěsnící odpad vany nebo sprchového koutu, prasklá hadice automatické pračky, prasklá hadička na WC apod.

Naposledy došlo k zatečení v neděli 4.4.2021 v 18:35. Prosím, aby se obyvatelé výše uvedených bytů zamysleli, co v době od cca 17.00 hodin dělali a zda by zdrojem nemohli být.

 


Zrušení úředních hodin (3.4.2021)

O velikonočním pondělí 5.4.2021 výbor neúřaduje. Děkujeme za pochopení.


Opakovaný nepořádek v přízemí ve vchodu C (24.3.2021)

Důrazně žádám zemědělce, který opakovaně znečišťuje přízemí ve vchodu C nánosy hlíny a vůbec mu to nevadí, aby po sobě laskavě uklízel. Uklizečka náš objekt uklízí 1x týdně a když za hodinu po úklidu je v přízemí zase půlka pole, není to zcela normální. Chceme žít v čistém domě a ne v takovém nepořádku.

Děkuji.


Povinnosti majitele bytu (24.3.2021)

Připomínám povinnost, která je zakotvena jak v občanském zákoník, tak ve stanovách našeho společenství (Článek IV, odstavec 5) a to, že pokud je v bytové jednotce návštěva v souhrnu déle jak 3 měsíce v kalendářním roce, je majitel bytu povinen takovou osobu nahlásit statutárnímu orgánu - výboru.

Pokud současně majitel bytu chce rozšířit jméno takové osoby na zvoncích nebo na poštovní schránce, výbor změnu na základě jeho žádosti provede. Je nepřípustné jednotný vzhled schránek a zvonků narušovat jakýmikoli polepy. Ty budou následně odstraněny.


Energetický štítek (24.3.2021)

Po deseti letech skončila platnost energetického štítku budovy. Firma STOP TREM zapracovala novou dokumentaci s platností na dalších 10 let. Současně proběhlo termovizní měření celého objektu vně budovy a ve dvou bytech uvnitř budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy, který musí každý, kdo prodává v našem domě byt doložit podle zákona ke kupní smlouvě je ke stažení ZDE.


Výtahy (26.1.2021)

Dnes došlo k revizi a seřízení výtahů, které provedli technici firmy Výtahy Bestlift, s.r.o. a technici firmy LIFT COMPONENTS, s.r.o., jejichž software je ve výtazích používáno. Na základě vašich stížností a poznatků jsme reklamovali tyto závady:

 • výtah se po volbě stanice někdy nerozjede, dveře se opět otveřou a volubu je třeba opakovat

 • pokud dříve, než navolíte tlačítko uvnitř kabiny, provede volbu někdo na chodbě, výtah reaguje na volbu provedenou dříve

 • výtah z přízemí jeden nejdříve do suterénu, pokud tam někdo stiknul tlačítko a teprve pak se rozjede do horních pater.

Technici provedli důkladnou kontrolu všech výtahů a dospěli k závěru, že příčinou jsou šachetní dveře výtahů. kdy je pomaleji vysouvána pojistka dveří. U staršího typu analogových výtahů problém nebyl, u digitálního řízení, kdy kabina výtahu provádí diagnostiku, je právě pojistka šachetních dveří (ty se nevyměňovaly), problémem. technici proto nastavili diagnostiku výtahu ze 2 vteřina na 4 vteřiny.

Výsledkem je delší odezva na volbu (jak na chodbě, tak v kabině výtahů), ale všechny výše uvedené reklamované vady by tím měly být odstraněny.

Prosím, abyste nyní chování výtahů sledovali a pokus se výše uvedené závady znovu projeví, abyste to neprodleně oznámili někomu z výboru

 


Závada výtahu ve vchodu B (18.1.2021)

Dnes 18.1.2021 v podvečer došlo k poruše výtahu ve vchodu B, který se zastavil v sedmém patře. Závada bude odstraněna 19.1.2021.


Závada na topení (18.1.2021)

Dnes 18.1.2021 došlo k závadě na topení - porucha čerpadla v kotelně. Dům byl několik hodin bez tepelné energie. Závada byla odstraněna okolo 16 hodin a dodávka tepla byla obnovena. BBM a.s. se všem obyvatelům domu omlouvá.


Krátké přerušení dodávky vody (7.1.2020)

Dnes nám oznámila BBM a.s., že v pátek 8.1.2021 dojde k výměně obou hlavních vodoměrů. Výměnu provede firma Stavokomplet. Odstávka vody bude okolo dáváte hodiny a neměla být delší než 1 hodinu.

 

Důvody výměny jsou dva:

 1. Vodoměrům skončila životnost

 2. Vodoměr, který je spínán pouze při vyšších odběrech vody způsoboval cca dva měsíce vibrace, které se přenášely na potrubní a na přilehlé panely panely a velmi tak znepříjemňovaly život zejména obyvatelům bytu nad vodoměrnou místností.


Závada na STA odstraněna (17.12.2020)

Závada na STA ve vchodu B byla odstraněna 16.12.2002. Byl vyměněn nefunkční spínaný zdroj multisatelitních přepínačů.


Omezení dodávky tepla (15.12.2020)

Dnes nás informoval správce (BBM a.s.), že 16.12.2020 v době od 11.00 do 14.00 bude omezena dodávka tepla. Důvodem je výměna čerpadla v kotelně za výkonnější.


Závada STA ve vchodu B (14.12.2020)

Dnes večer byla nahlášena nefunkční STA ve vchodu B. Zřejmě došlo k vyhoření technologie STA s největší pravděpodobností spojená s dnešním výpadkem proudu, kdy se nějakému "umělci" podařilo překopat jeden z páteřních kabelů na Martinovské.

Závada byla neprodleně nahlášena firmě. která se o antény v našem domě stará. Servis přijede zítra, to je v úterý 15.12. Může se ale stát, že bude nutné objednat nějaký harware (například multisatelitní přepínač) a pokud nebude firma komponent mít, nebude zítra výpadek odstraněn. Jakmile se dozvím  příčinu závady a termín odstranění, budu Vás neprodleně informovat.


Mytí oken (4.12.2020)

Ve čtvrtek 10.12.2020 proběhne v našem domě mytí oken ve společných prostorách domu.


Výměna zámku hlavní vchod A (4.12.2020)

26. listopadu provedla firma Magtrade výměnu elektromechanického zámku ve vchodu A. Současně byla osazena také nová cylindrická vložka.


Drobné závady (15.11.2020)

V uplynulých dnech došlo k několika závadám:

 • vadné těsnění v bytové jednotce 70 a následně zatečení vody do sklepní kóje

 • netěsnost odvzdušňovacího ventilu na topení v bytové jednotce 26

 • drobné poškození čtečky u hlavního vchodu B

 • rozpojení dešťovodu na vestibulu vchodu C

Všechny závady byly vyřešeny svépomocí a nebylo třeba volat (a platit) odbornou firmu.


Výměna satelitního mulipřepínače ve vchodu A (15.11.2020)

Na základě oprávněné stížnosti majitelů některých bytů ve vchodě A 1byla 3.11.2020 provedena výměna satelitního multipřepínače v systému společné televizní antény. Nové zařízení je modernější než původní, nastavuje automaticky výstupní úroveň signálu.

Upozorňuji, že pokud si v bytech provedete rozbočení signálu vlastním rozbočovačem, dojde ke ztrátě satelitního signálu, pozemní vysílání by mělo po rozbočení fungovat normálně.


Preventivní požární prohlídka objektu (15.11.2020)

4.11.2020 byla provedena preventivní požární prohlídka objektu. Zpráva konstatuje, že máme v naprostém pořádku bezpečnostní značení, označení hlavních uzávěrů energií i výtahy.

Revizní zpráva však uvádí, že na chodbách v 6.patře ve vchodu A a ve 4. a 7.patře ve vchodu C je na chodbách nepřípustný materiál, který brání volnému průchodu osob a zvyšuje intenzitu hoření v případě požáru. Důrazně žádáme majitele bytů, kterých se materiál na chodbách týká, aby ho ihned odstranili.


Kontrola požárně bezpečnostních zařízení (15.11.2020)

4. listopadu byla v našem domě provedena revize požárně bezpečnostních zařízení. Byly zkontrolovány hasící přístroje, hydranty a požární dveře. Revize neshledala žádné závady.

Současně byla provedena po uplynutí pětiletého období tlaková zkouška všech hadic hydrantů. Nebylo třeba žádné hadice měnit.


Volba předsedy a místopředsedy výboru (26.10.2020 )

Výbor na svém prvním zasedání po volbě PER ROLLAM provedl podle článku X, odstavec 3 stanov volbu předsedy místopředsedy výboru s tímto výsledkem.

 • předseda: Martin Janata (pro 3, zdržel se 1)

 • místopředseda Mikuláš Dóka (pro 3, zdržel se 1)


PER ROLLAM - výsledky hlasování (26.10.2020 )

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se hlasování zúčastnili a předkládáme výsledky hlasování PER ROLLAM, které probíhalo v období od 5. do 24.10.2020.

 1. K tomu, aby hlasování bylo právoplatné bylo třeba, minimálně 50% hlasovacích podílů všech členů. Hlasování se z celkové počtu 72 zúčastnilo celkem 61 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 87,506 %. Hlasování je tedy právoplatné.
   
 2. Pro schválení účetní závěrky 2019 hlasovalo 60 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 85,865%. Účetní závěrka 2019 byla schválena.
   
 3. Pro schválení přeúčtování příjmu z pronájmu 2019 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav hlasovalo 60 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 86,658%. Přeúčtování příjmu z pronájmu 2019 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav bylo schváleno.
   
 4. Pro navržené kandidáty do výboru SVJ od 25.10.2020 na 5 let hlasovalo 61 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 87,506 %. Výbor byl zvolen.

Hlasovací lístky jsou uloženy v dokumentaci, kterou výbor SVJ vede. V dokumentaci je založeno i podrobné vyhodnocení hlasování. Každý člen SVJ má právo do dokumentace v kanceláři výboru nahlédnout.


Výměna vodoměrů a měřičů tepla provedena (25.10.2020 )

V sobotu 24.10. a v neděli 25.10. byla provedena výměna vodoměrů a poměrových měřičů tepla ve všech bytech našeho domu. Chtěli bychom poděkovat za vstřícnost a za bezproblémovou výměnu.

Doporučujeme prověřit v instalačních šachtách, zda nedochází k odkapávání vody na šroubeních nových vodoměrů. Pokud byste takovou závadu objevili, prosím ihned ji nahlaste, ideálně emailem na svj1732@email.cz nebo na lístku, který vhodíte do schránky označené pro příjem počty společenství (vchod C, první schránka vlevo nahoře).


Výměna vodoměrů (20.10.2020 )

Připomínám výměnu vodoměrů a poměrových měřičů tepla, která proběhne v těchto dopředu avizovaných termínech:

 • VCHOD A: sobota 24.10.2020 od 8.00 do 12.00

 • VCHOD B: sobota 24.10.2020 od 13:00 do 17.00

 • VCHOD C: neděle 25.10.2020 od 8.00 do 12.00

Je bezpodmínečně nutné všechny byty na uvedený termín zpřístupnit, a to i v případě, že nemáte Na Vinici trvalé bydliště a byt je prázdný.

 • Budou se měnit měřiče na radiátorech (zpřístupnění radiátorů) a vodoměry teplé a studené vody (zpřístupnění v instalační šachtě).

 • Není bezpodmínečně nutná Vaše účast, stačí když byt zpřístupní nájemník, soused nebo jiná osoba, které důvěřujete, a která za Vás podepíše předávací protokol.

Kontakt na technika iSty: p.Hanzl - 736 169 451


Hlasování PER ROLLAM (5.10.2020 )

Poprvé v historii Společenství přistupujeme v souladu s článkem IX stanov k hlasování PER ROLLAM. Důvodem je koronavirová krize, která nám neumožnila provést řádné shromáždění ani ve třetím navrhovaném termínu.

V nejbližších dnech obdržíte hlasovací lístky a pokyny k jejich vyplnění. Předkládáme k hlasovaní tři usnesení:

 1. Schválení účetní závěrky (podklady jsou v sekci "KE STAŽENÍ")

 2. Schválení přeúčtování příjmů z pronájmu 2019 ve výši 94.604,48 Kč do fondu oprav

 3. Volba výboru

Účetní závěrku musíme schválit ze zákona. Příjmy z pronájmu převádíme do fondu oprav každý rok a následně jsou z této částky hrazeny výdaje, které by se normálně rozúčtovávaly na bytové jednotky. V říjnu letošního roku například kompletní výměna měřičů tepla a vodoměrů (standardně se rozúčtovává do ceny tepla a vodného a stočného)

Výboru skončilo volební období. Neobdrželi jsme žádný návrh na doplnění nebo obměnu výboru, proto předkládáme návrh na složení výboru ve stejném složení, jako v minulém volebním období.

 

V hlasování PER ROLLAM se sčítají hlasy PRO. Pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasovacích podílů. Platný hlas je pouze ten, který je odevzdán do 24.10.2020. Na hlasy bytových jednotek odevzdané po tomto datu se pohlíží, jako by nebylo hlasováno. Neplatný hlas je rovněž v případě, kdy hlasující zaškrtne obě možnosti nebo žádnou možnost.

V případě společného jmění manželů nebo bytu s více majiteli může hlasovat pouze osoba uvedená na hlasovacím lístku (to je osoba, kterou jste určili jako zástupce pro jednání se statutárními orgány)

 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se hlasování zúčastnili a hlasovací lístek vyplnili a odevzdali v co nejkratším čase.

 

Hlasovací lístek lze odevzdat těmi způsoby:

 1. Vhozením do schránky určené pro poštu společenství (vchod C, první schránka nahoře vlevo)

 2. Vložením do obálky a odesláním obyčejnou poštou na adresu Společenství

 3. Oskenováním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku a zaslání na email svj1732@email.cz

O výsledku hlasování budeme informovat do 30.10.2020 na těchto stránkách a na nástěnce výboru.


Shromáždění zrušeno (24.9.2020 )

Výbor SVJ na svém zasedání dne 23.září 2020 rozhodl, že letošní shromáždění, které se mělo uskutečnit 4.10.2020 od 15.00, se s konečnou platností ruší.

 

Důvodem tohoto rozhodnutí je aktuální epidemiologická situace. Nechceme riskovat, stav, kdy by byl na shromáždění někdo covid pozitivní a hrozila by tak hromadná karanténa těch, kteří se shromáždění zúčastní.

Výbor se obává i toho, že shromáždění by se zúčastnilo málo členů společenství (opět strach z nákazy) a shromáždění by tak nebylo usnášení schopné.

 

Letošní shromáždění tedy s konečnou platností nebude. Společenství ale musí ze zákona schválit účetní závěrku a zvolit výbor na další funkční období (stávajícímu výboru vypršel mandát). Proto se poprvé za dobu existence našeho společenství uskuteční hlasování per rollam. To umožňuje Občanský zákoník i stanovy společenství.

 

V průběhu příštího týdne obdrží členové společenství návrh usnesení, ke kterému se následně písemně vyjádří. Aby byly navrhované body schváleny, je třeba nadpoloviční většiny všech členů společenství.

 

Věřím, že rozhodnutí výboru chápete a že svým písemným kladným čí záporným stanoviskem k usnesení, které obdržíte, pomůžete složitou situaci vyřešit.


Seřízení výtahů (22.9.2020 )

Po opětovné reklamaci výtahů provedla dnes firma Výtahy Bestlift, s.r.o. revizi všech tří výtahů a seřízení software. Byla prodloužena doba pro přednost volby tlačítek v kabině před volbou na chodbách, byly znovu seřízeny váhy, které měří přetížení kabin. Ve vchodu C byl zkušebně vyřazen sběr směrem dolů, takže se nebude stávat, že výtah jede často z přízemí nejprve do suterénu.

Prosím všechny obyvatele domu, aby po dobu následujících 14 dnů hlásili na email m.janata@email.cz jakékoli nestandardní chování výtahu, abychom případně mohli výtahy znovu reklamovat.


Shromáždění (8.9.2020 )

Pokud nedojde k dalším omezením v souvislosti s coronavrem, proběhne shromáždění 4.10.2020 od 15.00 hodin v sále jídelny Popelka na Průmyslové ulici. V nejbližších dnech budou distribuovány pozvánky s programem. Pozvánka je také v sekci "KE STAŽENÍ". V této sekci budou rovněž postupně zveřejňovány materiály, ke kterým se shromáždění bude vyjadřovat, abyste měli možnost seznámit se s nimi v předstihu. Pokud si nepamatujete heslo, bude uvedeno v pozvánce, kterou obdržíte.

Letošní shromáždění bude volební (od minulé volby výboru uběhlo již pět let a delší mandát stanovy neumožňují). Uvítali bychom, kdyby do výboru kandidovalo více členů  SVJ a mohlo dojít ke generační obměně.

Ke kandidatuře se můžete pochopitelně rozhodnout až na shromáždění, ale pro urychlení schůze prosím, abyste tak učinili s předstihem a to do 25.9.2020 předsedovi SVJ, ideálně emailem na m.janata@email.cz


Přeladění STA (27.8.2020 )

V pátek 28.8.2020 dojde k přeladění společných televizních antén tak, aby bylo opět možné bez pohrblému naladit stanice PRIMA. Systém bude přeladěn z kanálu 31 na kanál 38. Současně bude provedeno měření úrovně všech zbývajících kanálů.


Sledování stanic PRIMA (25.8.2020 )

Po vypnutí vysílače Buková Hora jsme zaznamenali několik reklamací na STA s tím, že nejdou stanice skupiny PRIMA. Prosím, proveďte znovu naladění vašich set-top boxů nebo televizorů, které signál DVB T2 přijímají přímo. Po přeladění byste Primu měli mít opět k dispozici. Pokud ani pak PRIMA nepůjde, prosím, kontaktujte mě na emailu m.janata@email.cz.


Reklamace výtahů (25.8.2020 )

S ohledem na přetrvávající závady výtahů (nerozjedou se po prvním tiknutí tlačítka, kabiny zůstávají dlouho otevřeny, jsou rozladěny váhy, takže výtah hlásí nesmyslná přetížení...) a s ohledem na to, že byly vyčerpány všechny způsoby reklamace, vyzval předseda SVJ prostřednictvím datové schránky jednatelku firmy Výtahy Bestlift s.r.o. k osobnímu jednání. O výsledku budeme informovat.


Havárie vody (25.8.2020 )

13.7.2020 došlo ve vchodu C v bytové jednotce 53 k prasknutí staré hadičky k WC.
V důsledku této závady došlo k částečnému vytopení šachet v bytových jednotkách 56 a 59. Závada byla lokalizována a odstraněna 14.7.2020.


Prodej bytové jednotky č.11 (1.7.2020 )

V současné době se prodává bytová jednotka číslo 11. Odkaz na realitní kancelář je zde:
https://www.remax-czech.cz/reality/detail/286925/prodej-bytu-2-kk-v-osobnim-vlastnictvi-33-m2-brandys-nad-labem-stara-boleslav


Revize slaboproudých systémů (1.7.2020 )

V červnu byla provedena periodická revize slaboproudých systémů. Drobné závady se vyskytly u elektromechanických zámků a budou odstraněny. Systémy satelitního a pozemního příjmu TV a rozhlasu, kamerové systémy a rozvody internetu byly bez závad.


Výbor nezasedá (1.7.2020 )

V pondělí 6.7.2020 je státní svátek. Výbor nebude zasedat. Naléhavé problémy prosím, řešte emialem.


Změna termínu shromáždění (10.6.2020 )

S ohledem na stav způsobený epidemií coronaviru nejsme schopni splnit podmínky stanovené vládou. Nejsme schopni zajistit dvoumetrové rozestupy na shromáždění vlastníků.

Proto nový termín shromáždění je 4. října 2020 v 15.00 hodin v sále Jídelny Popelka na Průmyslové ulici.


Výplata přeplatků (10.6.2020 )

K dnešnímu dni byly vyplaceny všechny přeplatky.


Výplata přeplatků (19.5.2020 )

19.5. 2020 byl vyplacen přeplatek původním majitelům bytu číslo 45.

Zbylé přeplatky budou proplaceny po uplynutí lhůty na odvolání, to je 1. týden v červnu.


Výplata přeplatků (8.5.2020 )

Omlouvám se, ale platby majitelům bytů 10, 25 a 52 z banky 30.4. neodešly, zůstaly jako neautorizované viset v "čekárně". Peníze odejdou z banky b pondělí 11.5.2020.

Navíc i pro byt číslo 47.

 

Dosud nevyplacené přeplatky (majitelé se dosud nezřekli práva na odvolání) jsou:

2, 33, 43, 45 a 53.


Výplata přeplatků (4.5.2020 )

30.4.2020 byla provedena výplata přeplatků majitelům bytů: 10, 25 a 52.

4.5.2020 byly provedena výplata majitelům bytu 26.

 

Prosím, pohlídejte si, že peníze na Vaše účty dorazily. Pokud ne, zašlete reklamaci na email: m.janata@email.cz.

 

Souhlas s vyplacením přeplatku dříve než v červnu 2020 jsem dosud neobdržel od majitelů bytů číslo: 2, 33, 43, 45, 47 a 53.

 


Výplata přeplatků (28.4.2020 )

28.4.2020 byla provedena výplata přeplatků majitelům těchto bytů: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 72

 

Prosím, pohlídejte si, že peníze na Vaše účty dorazily. Pokud ne, zašlete reklamaci na email: m.janata@email.cz.

 

Souhlas s vyplacením přeplatku dříve než v červnu 2020 jsem dosud neobdržel od majitelů bytů číslo: 2, 10, 25, 26, 33, 43, 45, 47, 52 a 53.


Revize plynu (24.4.2020 )

Ve dnech 5.5. 2020 (úterý) a 6.5.2020 (středa) bude provedena revize plynu. Revizi provádí jako každý rok technik p. Živnůstka, telefon 603 441 431.

 • 5.5. 2020 od 15.00 do 18.00 bude provedena revize ve vchodech A a B

 • 6.5. 2020 do 15.00 do 18.00 bude provedena revize ve vchodu C a ve společných prostorách domu

Pokud byste vzájemně potřebovali termín prohodit, domluvte se, prosím s panem živnůstkou přímo. Pochopitelně se netýká garsonek, které plyn nemají.


Vyúčtování záloh 2019 (24.4.2020 )

Dnes jme obdrželi konečně vyúčtování záloh za kalendářní rok 2019. Vyúčtování budeme nyní distribuovat majitelům bytů. Těm, kteří bydlí trvale na Vinici 1732, bude vyúčtování doručeno v papírové podobě, ostatním elektronicky emailem.

 

Pokud budete mít ve vyúčtování nedoplatek, uhraďte ho nejpozději 31.7.2020 na účet společenství: 230723407/0300.

 

Přeplatky budeme vyplácet do konce června 2020. Pokud se ale vzdáte lhůty na odvolání a potvrdíte to písemně nebo emailem na adresu m.janata@email.cz, bude Vám přeplatek zaslán v nejbližším výplatním termínu. Vyplácet budeme takové případy po celý květen vždy 1x týdně.


Výměna vodoměrů a poměrových měřičů tepla (12.4.2020 )

V letošním roce končí po deseti letech životnost poměrových měřičů tepla a po pěti letech životnost vodoměrů na teplou i studenou vodu. Proto bude ve všech bytových jednotkách provedena výměna všech měřidel. Výbor rozhodl, že k výměně dojde až po prázdninách. Důvodem je současná karanténa.

Cena jednoho poměrového měřiče s dálkovým odečtem a s životností 10 let včetně montáže je 526,- Kč, cena vodoměru s životností 5 let včetně montáže je 603,- Kč. Celkové náklady na výměnu budou 211.600,- Kč. Výbor navrhuje, aby tato částka nebyla účtována majitelům jednotek v rámci vyúčtování tepla 2020, ale aby byla uhrazena z fondu oprav. Výbor navrhuje tuto variantu s ohledem na skutečnost, že majitelům bytových jednotek není vyplácen zisk z pronájmu střechy firmě O2 a shromáždění každoročně souhlasí s převodem této částky do fondu oprav.


Vyúčtování záloh 2019 (12.4.2020 )

Ve čtvrtek 9.4.2020 jsme konečně po několik urgencích obdrželi vyúčtování záloh za účetní rok 2019. Vyúčtování však obsahovalo chyby, proto jsme ještě ve čtvrtek 9.4.2020 zaslaný dokument připomínkovali. Předpokládáme, že opravu obdržíme následující týden. Bezprostředně poté budeme vyúčtování distribuovat. Jako každý platí, že kdo se vzdá lhůty na odvolání, obdrží přeplatek v co nejkratší možné době (výplatu budeme provádět 1 - 2x týdně).


Změna termínu shromáždění (12.4.2020)

S ohledem na opatření vlády spojené s epidemií coronaviru nelze provést shromáždění vlastníků v původně oznámeném termínu. Výbor rozhodl o novém termínu 28. června 2020 v 15.00 hodin v sále Jídelny Popelka na Průmyslové ulici. Ani tento termín však nemusí být konečný. Budeme Vás včas informovat. Pokud by situace byla nadále nepříznivá, uvažujeme pro letošní rok i s variantou, že shromáždění nebude vůbec a účetní závěru odhlasujeme korespondenčně.


Zrušení úředních hodin 6.4.2020 (3.4.2020)

Omlouváme se, ale úřední hodiny v pondělí 6.4.2020 jsou, s ohledem na nařízení vlády o karanténě, zrušeny. Se svými problémy nás můžete kontaktovat na emalu: m.janata@email.cz.


Termín shromáždění, možná změna (26.3.2020)

Se shromážděním stále počítáme 17. května 2020 od 15 hodin. Pokud však budou prodloužena opatření vlády spojená s epidemií coronaviru a nebude možné shromáždění uspořádat, budeme nuceni zvolit jiný termín. Podle stanov musí být písemná pozvánka na shromáždění s programem zaslána členům společenství nejpozději 15 dnů před konáním shromáždění. Shromáždění v plánovaném termínu může tedy proběhnout pouze v případě, že budou opatření vlády zrušena nejpozději do konce měsíce dubna.


Stavební úpravy bytové jednotky 16 (26.3.2020)

Majitelé bytové jednotky 16 (vchod A, 2. patro za výtahem) oznámili, že v sobotu 28.3.2020 bude v jejich bytě probíhat rekonstrukce  s tím, že hlučné práce omezí na nezbytně nutnou dobu.


Vyúčtování tepla (26.3.2020)

Ani po písemných urgencích jsme do dnešního dne neobdrželi vyúčtování tepla. Podle zákona musí mít vlastníci bytů vyúčtování za kalendářní rok do 30. dubna následujícího roku. Ve smlouvě se správce máme ale ujednání, že vyúčtování obdržíme nejpozději do 31. března následujícího roku. Stav hodnotíme jako neplnění smlouvy ze strany správce. Jakmile vyúčtování obdržíme, projdeme ho na výboru pro případ, že by obsahovalo nějaké chyby a následně budeme distribuovat.


Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2019 (26.2.2020)

Dnes jme obdrželi "Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2019 podle spoluvlastnických podílů". Budeme ho distribuovat v nejbližších dnech. Majitelé, kteří mají trvalou adresu Na Vinici obdrží dokument písemně, majitelé, kteří bydlí mimo náš dům obdrží dokument elektronicky.


Kontrola střechy (26.2.2020)

Po dvou vichřicích v průběhu února byla provedena kontrola střechy. Živel jsme tentokrát zvládli bez pohrom. Byla rovněž provedena revize společných televizních antén. Poškozena byla pouze jedna satelitní parabola, kterou ale nevyužívá naše STA.


Shromáždění vlastníků (9.2.2020)

Shromáždění vlastníků proběhne 17.května 2020 od 15 hodin v sále Jídelny Popelka na Průmyslové ulici. Písemné pozvánky s programem budou zaslány s předstihem všem vlastníkům.


Výměna plynoměrů (9.2.2020)

Jak jsem se dozvěděl v pátek 7.2.2020, budou v nejbližší době vyměňovány plynoměry ve všech třípokojových bytech v domě (u některých bytů již výměna proběhla). Jedná se o velmi rychlou manipulaci (cca 15 minut).


Čištění oken ve společných částech domu (9.12.2019)

Ve čtvrtek 12.12.2019 bude provedeno pololetní čištění oken na chodbách domu ve všech vchodech.


Satelitní multipřepínač ve vchodu C (93.12.2019)

Satelitní multipřepínač byl vyměněn v pátek 6.12.2019. Cena opravy 13.455,- Kč


Vadný satelitní multipřepínač ve vchodu C (3.12.2019)

Servisní firma zjistila, že příčinou výpadku satelitního signálu je vadný multipřepinač. Pro naše potřeby je třeba mulipřepínač se 48 výstupy a ten firma skladem nemá. Přepínač je objednán a jakmile dorazí dorazí, bude ihned vyměněn. Až se dozvím bližší termín, bud Vás znovu informovat.


Závada satelitu ve vchodu C (2.12.2019)

O víkendu došlo k závadě na satelitním příjmu ve vchodu C. Byl objednán servis STA, technik se dostaví v úterý 3.12.2019. Pokud bude závada takového rozsahu, že ji nebude možné opravit bezprostředně, budeme Vás o termínu obnovení příjmu informovat na těchto stránkách.


Závada výtahu ve vchodu A (2.12.2019)

Ve vchodu A nefunguje v kabině tlačítko 5. patra. Závada byla u dodavatele výtahu reklamována a bude odstraněna v nejbližších dnech.


Požární revize a prohlídka objektu (5.11.2019)

Ve čtvrtek 7.11.2019 bude provedena periodická kontrola požárních zařízení a preventivní požární prohlídka objektu. Vykliďte, prosím, všechno, co máte na chodbách a co tam nemá být. Hrozí nám finanční pokuta. V případě, že bude udělena, pochopitelně ji přefakturujeme viníkům.


Výtahy reklamace (5.11.2019)

V pátek proběhlo přenastavení software výtahů s cílem odstranit občasné výpadky při volbě stanic. Prosím všechny, pokud se nestandardní chování opakuje, informujte mě na email m.janata@email.cz.


Kontejner - přistavení (5.11.2019)

Kontejner pro směsný odpad bude přistaven v pátek 15.11.2019 a bude k dispozici obyvatelům domu do pondělí 18.11.2019. Máte opět možnost zbavit se nepotřebného materiálu z domácností a sklepů.

Důrazně žádáme všechny, kteří si pletou společné prostory mimo svých sklepních kójí za skladiště materiálu, aby si jej včas uklidili. Jinak bude odnesen do kontejneru.


Zase výtahy (16.10.2019)

Od ledna máme nové výtahy a předpokládal bych, že si jich budeme vážit a budeme o ně pečovat, aby vydrželi co nejdéle v pěkném stavu.  Stát se může cokoli. Předpokládal bych ale, že pokud k "havárii" dojde, bezprostředně poté ji viník na odstraní a uvede výtah do původního stavu. Bohužel to tak nevidí některý spolubydlící ve vchodu B.

Za deset let jsme si nezvykli na to, že dům už není anonymního Města a OPBH, ale že je náš a my si ničíme svůj vlastní majetek.A jak by řekl klasik: "Je to marný, je to marný, je to marný!..."

 

Stále řešíme reklamaci na občasný výpadek při navolení stanice, kdy je nutné volbu opakovat. Firma Best Lift jedná s dodavatelem software, snad již bude brzo vyřešeno.

Dále se objevila reklamační závada na váze ve vchodu B. Výtah hlásí přetížení podstatně dříve než při zatížení 400kg. Reklamace byla odeslána, mělo by být odstraněno do týdne.


Rekonstrukce vodoměrné soustavy (16.10.2019)

9.9.2019 byla provedena rekonstrukce vodoměrné soustavy v suterénu domu. Potrubí o průměru 50mm byla nahrazeno průměrem 80mm, byl instalován filtr s manometry a automatická zpětná klapka.

Původní stav

Současný stav

 

Práci provedla firma Stavokomplet, která má v této oblasti v Brandýse monopolní postavení. Nikdo jiný nemůže instalovat do soustavy vodoměry. S ohledem na to, že vodovodní řad Města je v žalostném stavu a nedá se zavřít přívod vody jen do našeho domu nebo ulice, musí být vypuštěno potrubí v celém sídlišti.   Proto jsme využili plánované odstávky a rekonstrukci provedli právě 9.9.2019. Stavokomplet nám ale odmítl přepojit požární vodovod před vnitřní uzavírací ventil s tím, že on pozinkované potrubí nedělá a nemá ani závitnici. Dále odmítl vyměnit poslední přírubu, která je osazena na vnitřní pozinkované potrubí s odůvodněním, "co kdyby se něco stalo.." Takže musíme ještě sehnat instalatéra, který odvede práci, kterou gigant Stavokomplet neumí nebo nechce dělat.


Pozor - vysílání DVB-T2 se blíží (16.10.2019)

DVB-T2 je nové kódování. Pokud ho Váš televizor neumí, signál nenaladíte a do budoucna budete muset buď koupit nový televizor nebo SET TOP BOX k Všemu stávajícímu televizoru.

Společná televizní anténa již byla na nové kanály přeladěna, v současné době přijímá oba typy kódování.

DVB-T2 je na kanálech:  24, 26 a 31

Celoplošné multiplexy začnou vypínat hlavní vysílače v listopadu 2019 a v lednu 2020 v Praze. Pak již bude probíhat pozemní vysílání výhradně v kódování DVB-T2. Pokud využíváte satelit nebo internetovou televizi, nic se pro Vás nemění ani po uvedených datech.


Rekonstrukce vodoměrné soustavy (6.10.2019)

Jak informoval prostřednictvím vývěsky Stavokomplet, ve středu 9.10.2019 dojde k odstávce vody na celém sídlišti. Bude připojována kogenerační jednotka.

V rámci této odstávky bude provedena generální rekonstrukce vodoměrné soustavy. Potrubí o průměru 50mm bude nahrazeno průměrem 80mm. Budou osazeny nové centrální ventily, automatická zpětná klapka a bude osazen vodovodní filtr s manometry na vstupu i výstupu tak, aby bylo včas indikováno jeho zanesení a nutnost provést jeho odstávku a čištění. Práce budou provedeny tak, aby v podvečerních hodinách 9.10. byla obnovena dodávka vody.


Objednané opravy (8.9.2019)

Jsou objednány tyto opravy:

 • seřízení samozavírače hlavních vchodových dveří ve vchodu A
 • seřízení čidla osvětlení v 1.NP ve vchodu A
 • seřízení samozavírače u výtahu 3.NP ve vechodu A

Výkop u kotelny (8.9.2019)

Podle posledních informací z BBM a.s. bude výkop od kotelny do Olšinek zahrnut nejpozději do konce měsíce září. Tuto informaci předáváme tak, jak jsme ji obdrželi, berte ji, prosím, bez záruky.

Kogenerační jednotka - transport (27.8.2019)

30.8.2019 dopoledne bude transportována do kotelny K2 (u výjezdu z ulice Na Vinici) kogenerační jednotky. Jedná se o velmi rozměrný náklad. Pan Müller z BBM a.s. se na nás obrátil s žádostí, aby v uvedený den neparkoval nikdo na parkovišti u kotelny ani v ulicí Chobotská. Mohlo by dojít k zablokování transportu nebo k poškození vozidel. Prosím, abyste jeho žádost respektovali. Děkuji.


Závada výtahu ve vchodu B (13.8.2019)

Závada výtahu ve vchodu B mi byla nahlášena v pondělí v 16 hodin ing. Mlákou s tím, že výtah nejede již dva dny. Bezprostředně po nahlášení jsem kontaktoval servisní NKZ výtahy. Pan Zikmunnd mi sdělil, že na výtah přijede firma až v úterý dopoledne, protože po bouřce z neděle na pondělí mají řadu vyřazených výtahů, které musí dokončit před námi.

Dnes firma skutečně přijela, technik zjistil, že závada je zřejmě na motoru kabinových dveří a bez výměny nedokáží výtah rozjet. Kontaktoval jsem firmu BestLift, u které máme na výtah dvouletou záruku. Technici firmy BestLift přijedou zítra, to je ve středu 14.8.2019 dopoledne.


Teplá voda (26.7.2019)

Podle sdělení pana Müllera z BBM a.s. (dnes v 19.30) bunde dodávka teplé vody obnovena až v neděli. Důvodem je podle jeho slov neschopnost dodavatelské firmy provést v předem naplánovaných termínech svary na potrubí v kotelně.


Teplá voda (26.7.2019)

Podle posledních informací (dnes v 18.00 hodin) bude dodávka teplé vody obnovena ještě v průběhu dnešního večera.


Kontejnery (26.7.2019)

V minulých dnech došlo vinou nepozorného řidiče k poškození zdiva okolo kontejnerů. Město rozhodlo, že poškozené zdivo nebude opraveno, ale bude kompletně zbouráno. Následně bude postaveno nové ohrazení, které bude hlubší než to stávající. Bude zasahovat až k plotu přilehlých domů. Tím se zvětší prostor pro kontejnery a kontejnery na tříděný odpad budovu také uvnitř nové stavby. Tím se uvolní dvě parkovací místa.

Po dobu stavebních prací budou kontejnery dočasně přemístěny na parkoviště u mateřské školy.


Závada STA ve vchodu B (16.7.2019)

Na STA došlo k závadě multisatelitního přepínače. Komponent byl vyměněn za kvalitnější typ a byly odstraněny rozbočovače, které byly u starého typu zařízení nutné. Signál by měl být po tomto zásahu kvalitnějším jak potvrzuje provedené měření u výstupu STA a v bytě v přízemí.


Havárie vody ve vchodu C (16.7.2019)

8.7.2019 došlo k havárii na vodovodním potrubí na WC v suterénu vchodu C. Voda z uvolněného šroubení promáčela SDK strop a přilehlou stěnu. Díky včasné reakci pana Kisse nedošlo k větším škodám. Opravu řešila BBM a.s..


Pozor - vysílání DVB-T2 se blíží (1.6.2019)

DVB-T2 je nové kódování. Pokud ho Váš televizor neumí, signál nenaladíte a do budoucna budete muset buď koupit nový televizor nebo SET TOP BOX k Všemu stávajícímu televizoru.

Společná televizní anténa již byla na nové kanály přeladěna, v současné době přijímá oba typy kódování.

DVB-T2 je na kanálech:  24, 26 a 31

Celoplošné multiplexy začnou vypínat hlavní vysílače v listopadu 2019 a v lednu 2020 v Praze. Pak již bude probíhat pozemní vysílání výhradně v kódování DVB-T2. Pokud využíváte satelit nebo internetovou televizi, nic se pro Vás nemění ani po uvedených datech.


Informace rekonstrukci centrálního vytápění (1.6.2019)

Jak nás informoval správce - BBM a.s., je 1.7.2019 zahájena výstavba kogenerační jednotky v kotelně K2, která nás zásobuje teplem. Výstavba kogenerace přinese omezení v parkování na parkovišti před kotelnou (nedotkne se parkování Na Vinici).

Bude provedena demontáž některých strojních částí kotelny. Budou zazděna stávající okna.

Podle zaslaného harmonogramu bud v týdnu 15.7 – 21.7.  na 4 dny přerušena dodávka teplé vody. BBM a.s.  se snaží vyjednat, aby odstávka byla kratší. O konkrétním datu nás ještě bude informovat. 

Zkušební provoz kogenerace by měl být zahájen 30.11.2019, kompletní dokončení do 31.1.2020.

 

Stavební práce spojené s rekonstrukcí teplovodu na sídlišti V Olšinkách začne pravděpodobně (není to ale 100% jisté) od 15.7.2019. O detailech nás BBM a.s. bude ještě informovat. práce spojené s topnými kanály omezí parkování a přístup do ulice Na Vinici. Pravděpodobně bude možný omezený příjezd jednosměrně z ulice Chobotská a výjezd z naší ulice bude dočasně jednosměrně mezi domy 1732 a 1733.

 

Jakmile se dozvíme další informace, budeme vás na internetových stránkách informovat.


Výtahy (1.7.2019)

Shromáždění rozhodlo (viz.zápis v sekci KE STAŽENÍ) zachovat stávající režim provozu výtahu se sběrem osob směrem dolů. Pokud tedy stisknete výtah v přízemí a někdo před Vámi volil přivolání ze suterénu, výtah v přízemí zastaví a pojede nejprve dolů. Druhá možnost, kterou shromáždění odmítlo, byla vyřadit sběr osob směrem dolů úplně. V ranní špičce by tak výtah směrem dolů nikoho nepřibíral.

 

Stále není dořešena reklamační vada - občasné rozjetí výtahu až po druhé volbě.


Shromáždění členů SVJ (3.5.2019)

Shromáždění členů Společenství vlastníků Na Vinici 1732 se koná dne 26.5.2019 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

Program:

1. Volba mandátní komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Revizní zpráva
5. Přehled příjmů a výdajů v roce 2018
6. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2018
7. Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu, výše odměn členům výboru a revizorovi, výše mzdy na DOP
8. Informace o splátkách úvěru
9. Informace vytápění, připravované změny
11. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2019
12. Rozpočet na rok 2019
14. Diskuse 
15. Závěr

 

Datum byl zveřejněn s dostatečným předstihem již 3.2.2019 a to proto, abyste měli možnost včas upravit svůj program a na shromáždě si vyčlenili čas. Jako členové společenství máte právo ovlivňovat chod domu a to právě prostřednictvím shromáždění. Alespoň jednou za rok bychom se měli všichni společně setkat. Těšíme se na Vás.

 

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit, delegujte, prosím, jiného člena společenství prostřednictvím plné moci, aby Vás na shromážděné zastupoval. Pozvánka a tiskopis plné moci jsou ke stažení zde.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2018 provedena  (3.5.2019)

Dnes byla provedena výplata přeplatků z vyúčtování 2018 u bytů číslo 33 a 52. Tím je výplata přeplatků hotova.

Prosím, proveďte kontrolu Vašich účtů a v případě, že jste přeplatky neobdrželi, prosím o informaci.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2018 - 5.část  (23.4.2019)

Dnes byla provedena výplata přeplatků z vyúčtování 2018 u bytu číslo 26.

 

Dosud jsme neobdrželi souhlas s výplatou před ukončením odvolací lhůty u bytů číslo: 33 a 52.

 

Ostatní přeplatky byly odeslány. Prosím, proveďte kontrolu Vašich účtů a v případě, že jste přeplatky neobdrželi, prosím o informaci.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2018 - 4.část  (17.4.2019)

Dnes byla provedena výplata přeplatků z vyúčtování 2018 u těch majitelů, kteří se vzdali odvolací lhůty.

Byly vyplaceny byty: 56 (Šimek) a 53.


Oprava STA vchod B (17.4.2019)

V úterý 16.4.2019 byla vyměněna anténa VKV a filtr LTE internetu na poškozené STA ve vchodu B. K poškození došlo zřejmě větrem. STA ve vchodu B by měla být již v naprostém pořádku.


Revize plynu (12.4.2019)

Ve dnech 13. a 14. 5. 2019 bude provedena revize plynu, žádáme o zpřístupnění bytů (netýká se garsonek) takto:

 • Vchody A + B 13.5.2019 od 15.00 do 18.00

 • Vchod C 14.5.2019 do 15.00 do 18.00

Pokud by Vám ze závažných důvodů uvedený den nevyhovoval, lze se dohodnout s revizním technikem tak, že provede revizi bytu ve vchodu A+B 14.5. a naopak revizi v bytě ve vchodu C 13.5.2019. Takový požadavek lze řešit přímo s technikem - pan Živnůstka 603 441 431.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2018 - 3.část  (9.4.2019)

Dnes byla provedena výplata přeplatků z vyúčtování 2018 u těch majitelů, kteří se vzdali odvolací lhůty.

Byly vyplaceny byty: 15, 31, 35 (p. Demkovič), 51, 61, 64 a 62.
Prosím, pohlídejte si, zda platba přišla. Pokud ne, prosím o informaci.

 

Dosud nebyly vyplaceny byty: 26, 33, 52, 56 (p.Šimek) a 60, kde se dosud majitelé nevzdali lhůty na odvolání.


Závada na STA ve vchodu B  (9.4.2019)

Nárazový vítr poškodil pásmovou propust na anténním systému ve vchod B. Servisní firma dnes provedla provizorní přemostění vadné propusti (signál by měl běžet) a do konce týdne bude nainstalována propust nová.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2018 - 2.část  (5.4.2019)

Dnes byla provedena výplata přeplatků z vyúčtování 2018 u těch majitelů, kteří se vzdali odvolací lhůty.

Byly vyplaceny byty: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 40, 41, 48 a 68.
Prosím, pohlídejte si, zda platba přišla. Pokud ne, prosím o informaci.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2018 - 1.část  (3.4.2019)

Dnes byla provedena první výplata přeplatků z vyúčtování 2018 u těch majitelů, kteří se vzdali odvolací lhůty.

Byly vyplaceny byty: 2, 8, 14, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 42 (Mičkalovi), 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 69 a 71.

Prosím, pohlídejte si, zda platba přišla. Pokud ne, prosím o informaci.


Výtahy (26.3.2019)

2.4. jsme převzali výtahy s těmito vadami a nedodělky:

 • není seřízeno vážení v kabině (přetížení výtahu) - bude odstraněno do 6.4.2019

 • nejsou naprogramována SIM karty pro spojení s dispečinkem -  - bude odstraněno do 6.4.2019

 • není dosud orgánem státní správy vystaven certifikát výtahu - bude doplněno

Odstranění výše uvedených nedodělků je podmínkou pro platbu poslední faktury za nové výtahy.

 

Připomínám:

 • Výtah je naprogramován pro sběr osob dolů a to až do úplného obsazení kabiny (pod tedy výtah jed například ze  6. patra a někdo ho přivolá ve 3. patře, výtah tam zastaví). Nahoru sběr není.

 • Spojení s dispečinkem (NKZ Říčany) je možné pouze při závadě výtahu včetně výpadku elektřiny. Pokud je výtah n normálním provozu, nedovoláte se nikam. Siréna je aktivována vždy.

 • Prodleva mezi stisknutím tlačítka a rozjezdem výtahu, případně otevřením dveří, je dána konstrukcí výtahu, elektronickým vybavením a softwarem, kdy nově probíhají bezpečnostní procedury, které u starého výtahu nebyly.

 • Ve vchodu B v přízemí je objednán nový zavírač šachetních dveří, který bude v nejbližší době instalován.


Vyúčtování záloh (26.3.2019)

V současné době finišuje vyúčtování záloh za rok 2018. První provedení jsme správci vrátili s připomínkami zpět, finální variantu bychom měli mít do konce týdne. Bezprostředně poté budeme vyúčtování distribuovat. Kdo se vzdá zákonné lhůty na odvolání a má přeplatky, budou mu vyplaceny dříve. Přeplatky budeme odesílat vždy 1x - 2x týdně.


Chceme znovu vyhořet? (26.3.2019)

Není to tak dávno, kdy jsme likvidovali požár a jen včasnou reakcí několika obyvatel nedošlo k obrovským materiálním škodám na našem domě. I tak stála likvidace následků přes 100.000,- Kč. A znovu létají z vyšších pater vajgly včetně těch hořících. To si opravdu chcete znovu zapálit vlastní dům?


Čištění ulice (26.3.2019)

Mohli jsme mít vyčištěnou ulici Na Vinici. Mohli, ale nemáme. Pořád jsou mezi námi lidé, kteří ignorují naprosto všechno. A tak, i když výzva byla dostatečně dlouho dopředu vyvěšena, prostě svá auta nepřeparkovali. Čistící auto se tak nedostalo k obrubníkům chodníku ani na jedné straně ulice. Vinou několika málo lidí nám nepořádek zůstal. Děkujeme.


Předání výtahů  (26.3.2019)

25.3.2019 bylo provedeno měření hluku nových výtahů (protokol musí být součástí předávací dokumentace). Naměřená úroveň zvuku je hluboko pod maximálně povolenými limity. Výtahy budou oficiálně zhotovitelem předány v úterý 2.4.2019.


Závady na výtazích  (14.3.2019)

Výtahy jsou stále ve zkušebním provozu a mohou se vyskytovat chyby v jejich provozu. Zatím víme o nestandardním chování výtahu ve vchodu B, s firmou Best Lift. Výtahy jsou (nebo budou) naprogramovány pro sběr osob směrem dolů. Pokud tedy jedete z vyšších pater a někdo v nižším poschodí zmačkne přivolávací tlačítko, výtah se zastaví. V opačném směru bude funkce vyblokována. Velmi prosím všechny uživatele výtahů, aby byli k novému zařízení ohleduplní a aby nám tak kabiny vydržely dlouho v takovém stavu, v jakém jsou dnes.


Zkušební provoz výtahu ve vchodu C  (14.3.2019)

Výtah byl uveden do zkušebního provozu v pátek 15.3.2019. Dosud není vybílena výtahová šachta a nejsou dokončeny práce na dně výtahové šachty. Výtah bude proto nepravidelně ještě v průběhu příštího týdne vypínán. Bude to mimo ranní a odpolední špičku, vždy nejspíše v dopoledních hodinách.


Vypnutí výtahů  (13.3.2019)

Ve čtvrtek 14.3.2019 budou v dopoledních hodinách na 2-3 hodiny vypnuly výtahy ve vchodu A a B. Důvodem je vybetonování spodku výtahových šachet. Vypnutí bude provedeno tak, aby se nedotklo ranní špičky.


Zkušební provoz výtahu ve vchodu C  (13.3.2019)

Výtah ve vzchodu C bude uveden do zkušebního provozu v pátek 15.3.2019 v odpoledních hodinách.


Výtahy - zkušební provoz (3.2.2019)

Výtahy ve vchodu A a B jsou od pátku 8.2.. ve zkušebním provozu. Mohou se vyskytnout závady, prosíme o trpělivost. Hukot vodítek a případné vrzání automatických dveří během krátké doby zeslábne, výtahy se musí "zaběhnout".

Kabiny jsme převzali od dodavatele v naprosto perfektním stavu a bude jen na nás, jak dlouho kabiny v tomto stavu vydrží. Prosím, ohlídejte si své domácí mazlíčky, aby stěny výtahu nebyly v krátké obě podrápané. Nové výtahy také rozhodně neslouží k přepravě staveních materiálů, a rozměrných věcí, které by mohly kabiny poškodit.

Výtahy obsahují dorozumívací zařízení. To bude v průběhu příštího týdne osazeno  SIM kartou. V případě poruchy výtahu budete spojeni přímo s dispečinkem firmy NKZ výtahy, která provádí v našem domě servis. Zařízení je aktivní pouze při poruše. Za normálního provozu zařízení nefunguje.

Sušárna ve vchodu B bude uvolněna do pátku 15.2.2019.


Odstávka výtahu ve vchodu C (3.2.2019)

Výtah ve vchodu C bude odstaven v pondělí 11.2.2019.


Uvedení výtahů do provozu (3.2.2019)

Výtahy ve vchodu A a B budou uvedeny do zkušebního provozu v pátek 8.2.2019.


Shromáždění členů SVJ (3.2.2019)

Shromáždění členů Společenství vlastníků Na Vinici 1732 se koná dne 26.5.2019 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

Program:

1. Volba komisí a zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Přehled příjmů a výdajů v roce 2018
5. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2018
6. Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu
7. Informace o splátkách úvěru
8. Přestávka 20 minut
9. Změny v sytému vytápění
11. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2019
12. Rozpočet na rok 2019
14. Diskuse 
15. Závěr

Program může být ještě upraven, jeho finální podobu obdržíte na pozvánkách.

Datum zveřejňuje s dodatečným předstihem proto, abyste měli možnost včas upravit svůj program a na shromáždě si vyčlenili čas. Těšíme se na Vás.


Rekonstrukce výtahů (29.12.2018)

Rekonstrukce výtahů bude zahájena na počátku ledna 2019. Proběhne ve dvou etapách:

 • 3.3.1.2019 – 7.2.2019  současně vchody A + B
   

 • 7.2.2019 – 21.3.2019 vchod C

Pokud bude 1. etapa ukončena dříve, zahájení rekonstrukce ve vchodu C se posune tak, aby bezprostředně navazovala na etapu první. O tom budeme s předstihem informovat.

 

Rozsah prací:

 • Demontáž a likvidace stávajících kabin, vodítek, závaží, lan a elektroniky výtahů

 • Vybourání otvoru ve strojovně výtahů pro nové vedení lan

 • Osazení nových vodítek kabiny a závaží, které bude přemístěno na bok výtahové šachty

 • Montáž nového trakčního kola, elektroniky a kabin

 • Oživení a programování výtahu

 • Provedení předepsaných zkoušek a vystavení příslušných dokladů, uvedení výtahů do provozu

Je třeba se připravit na velký hluk spojený zejména s kotvením vodítek.

 

Firmě budou po dobu rekonstrukce poskytnuty tyto prostory pro uskladnění materiálu:

 • Sušárna ve vchodu B (žádáme, abyste od 1.1.2019 nevěšeli v této sušárně prádlo. Po dobu rekonstrukce bude 1.1.2018 vyměněna vložka zámku).

 • Místnost vedle kanceláře ve vchodu C

Omlouváme se za těžkosti, které nám všem rekonstrukce výtahů způsobí. Dočasné nepohodlí přinese moderní výtahy a větší kabinou, nižším hlukem a nižší poruchovostí, než je tomu dnes.


Krásné a klidné Vánoce (16.12.2018)

Výbor přeje všem členům SVJ a všem obyvatelům našeho domu krásné a klidné Vánoce, splnění všech Vašich přání a v roce 2019 pevné zdraví, štěstí a životní optimismus.


Nové TV kanály (16.12.2018)

Společná televizní anténa byla přeladěna na nové kanály, které umožňují příjem DVB-T2.

Jedná se o kanály: 24, 26 a 31

DVB-T2 je nové kódování. Pokud ho Váš televizor neumí, signál z těchto kanálů nenaladíte a do budoucna budete muset buď koupit nový televizor nebo SET TOP BOX k Všemu stávajícímu televizoru.

 

Současně obsahuje STA kanály 33, 42, 46, 51, 55 a 58, na kterých je šířen signál v kódování DVB-T. Na tyto kanály máte již naladěno, není třeba s televizory nic provádět.

 

Regionální sítě DVB-T ukončí vysílání již v červnu 2019, celoplošné multiplexy začnou vypínat hlavní vysílače v listopadu 2019 a v lednu 2020 v Praze. Pak již bude probíhat pozemní vysílání výhradně v kódování DVB-T2. Pokud využíváte satelit nebo internetovou televizi, nic se pro Vás nemění ani po uvedených datech.


Počmáraný dům (16.12.2018)

Neznámý vandal počmáral omítku našeho domu v suterénu vchodu B. O této skutečnosti výbor od samého začátku ví a pověřil správce (BBM a.s.), aby se pokusil dílo tohoto "umělce" odstranit. Nelze to ale provést, pokud je teplota okolo nuly a pod nulou. Jakmile se oteplí, budeme malbu řešit.


Přeladění společné televizní antény (30.11.2018)

Dnes provedla servisní firma přeladění anténního systému pro pozemní vysílání na nové kmitočty. Nebyli jsme s předstihem informováni a zatím nemáme k dispozici výpis programů po jednotlivých kanálech. Pokud se stane, že TV bude kostičkovat a programy na obvyklých pozicích nepůjdou, je třeba televizor přeladit, aby se nové kmitočty naladily.

Jakmile obdržíme seznam programů na jednotlivých kanálech, vyvěsme informaci v domě.


Deratizace (31.10.2018)

V domě se v technickém podlaží vyskytli potkani. Proto byly 31.10.2018 položeny deratizační firmou nástrahy nástrahy na jejich vyhubení.


Zrušení odstávky (20.10.2018)

Odstávka vody 24.10.2018 je zrušena. S ohledem na klimatické podmínky a nutnost vytápění, se odstávka a s tím spojená rekonstrukce vodovodní přípojky v našem domě překládá na jaro 2019. O posunutí termínu bylo rozhodnuto na jednání u starosty 18.10.2018


Odvzdušnění topení (11.10.2018)

Žádáme majitele bytových jednotek v 7.NP, aby provedli opakovaně odvzdušnění radiátorů. Voda ze systému byla kompletně vypuštěna a po opětovném napuštění se v radiátorech v nižších patrech mohly vytvořit vzduchové bubliny, které postupně stoupají do nejvyšších pater. Teplota radiátorů je v novém systému závislá na venkovní teplotě, dosud jsou radiátory vyhřívány jen na cca 40°C.


Odstávka vody - rekonstrukce přípojky (11.10.2018)

Ve středu 24.10.208 nepoteče v době od 8.00 do 14.00 studená ani teplá voda. V rámci odstávky provede firma Stavokomplet rekonstrukci vodovodní přípojky v suterénu našeho domu. Potrubí bude až po vnitřní šoupě zrekonstruováno z průměru 50mm na průměr 80mm s cílem, aby i při opětovné aktivaci vodovodního filtru zůstal zachován stávající tlak v potrubí. Rozsah rekonstrukce je vidět na fotografii.

Pokud zaznamenáte problémy s tlakem vody (studené i teplé) nebo pokud zaznamenáte problémy s teplotou vody, prosím o informaci, ideálně e-mailem.


Výtahy a povolení k rekonstrukci (11.10.2018)

K 10.10.2018 jsme získali jsme všechna potřebná stavební povolení pro rekonstrukci výtahu. Platí proto avizovaný termín rekonstrukce 3.1.2019 - 21.3.2019. V první fázi bude provedena rekonstrukce ve vchodu A - ukončení do 7.2.2019, budou následovat souběžně vchody B a C.


Napojení na nový systém dodávky tepla, napouštění topení (26.9.2018)

Nová výměníková stanice bude podle dnešního sdělení dodavatelské firmy TENZA napojena v sobotu 29.9.2018. V rámci připojení dojde v soboru ke krátkodobému přerušení dodávky studené vody, které nepřekročí 2 hodiny. Od soboty bude ohřev teplé vody již v novém systému.

Otopná soustava (radiátory) budou napouštěny v úterý 2.11.2018.

Zkontrolujte si, jestli není porušena těsnost potrubí u všech radiátorů v bytě. Pokud byste zjistili, že dochází k úniku vody (netěsnost u kohoutů a podobě), volejte neprodleně technika BBM a.s. pana Špáda, mob. 778 770 614 nebo přímo ředitele BBM a.s. pana Müllera 602 239 679.


Přerušení dodávky vody (25.9.2018)
Firma TENZA a.s. - dodavatel stavby oznamuje, že ve dnech 28.- 30.9.2018 vždy od 7.00 do 18.00 bude provedena odstávka teplé vody a krátkodobé odstávky studené vody. Důvodem je připojování nových  výměníkových stanic do systému dodávky tepla z kotelny K2.


Napouštění otopné soustavy (25.9.2018)
V průběhu několika příštích dnů (přesné datum neznám, údajně bude vyvěšeno). Napouštění vody do systému bude provedeno zpětnou stoupačkou, tedy tak, aby voda vstupovala do radiátorů v jejich spodní části. K tomu, aby napouštění proběhlo s co nejmenšími problémy a aby co nejdříve proběhlo i případné odvzdušnění, je třeba, abyste otevřeli naplno kohouty (termostatické hlavice) radiátorů a voda tak mohla bez problému proudit potrubím.

Jakmile se začne topit, regulujte pochopitelně radiátory dle vlastního uvážení a potřeb.

Děkujeme za spolupráci.


Oprava STA ve vchodu A (23.9.2018)
V sobotu 22.9.2018 byla provedena oprava systém STA ve vchodu A. Část bytových jednotek měla velmi omezený výběr TV stanic. Důvodem byla závada na jednom z multipřepínačů. Zařízení bylo vyměněno, závada by se již neměla projevovat. Pokud tomu tak není, prosím o informaci na adresu m.janata@email.cz.


Výměníková stanice(23.9.2018)
Firma Tenza instaluje v těchto dnech novou výměníkovou stanici. Přesný termín přepojení ze stávaného systému ohřevu teplé vody na nový výměník není ještě přesně známo. Jakmile nám bude termín oznámen, budeme vás neprodleně informovat. Dodavatel tepla - BBM a.s. počítá s několikadenní odstávkou dodávky teplé vody.

  

 

Mezi okny výměníkové stanice bude na omítce umístěno čidlo pro snímání venkovní teploty. Nové potrubí je vedeno nad úrovní okapového chodníku, v místě, kde vstupuje do domu bude provedeno zakrytování. Důvodem tohoto  řešení je skutečnost, že na patě domu, který je ve svahu, byla provedena silná betonová injektáž, aby obojek v písčitém podloží neujížděl. Dále by muselo dojít k provedení výkopu uvnitř domu. Toto řešení oba problémy eliminuje.


Rekonstrukce výtahů - posunutí termínu (23.9.2018)
Ve středu 19.10.2018 proběhlo jednání s firmou Výtahy Bestlift, s. r. o. Jednatel firmy nás informoval, že stavební úřad Brandýs nad Labem dosud nevydal platné stavební povolení, bez kterého nelze zahájit rekonstrukci. Smlouva předpokládala, že povolení bude vydáno do konce srpna. V případě, že bude stavební povolení vydáno v měsíci říjnu, zasáhlo by posunutí termínu do prosince. Výbor nechce riskovat, že v průběhu vánočních svátků bude některý vchod bez výtahu.

Proto bude vydán dodatek ke smlouvě, který upravuje termín rekonstrukce. Pokud bude stavební povolení vydáno do 15. prosince 2018, bude rekonstrukce výtahů zahájena 3. 1. 2019 a bude ukončena do 21. 3. 2019. O termínu rekonstrukce v jednotlivých vchodech budeme s předstihem informovat.


Rekonstrukce vodovodní přípojky (23.9.2018)
Stavokomplet si pro rekonstrukci přípojky studené vody vyžádal zpracování projektové dokumentace. Výbor zadal zpracování projektu firmě TZpro. Firma zpracuje projekt cca do 1 týdne s tím, že bude definitivně rozhodnuto, zda rekonstrukce bude provedena v porubí DN 50 (stejný průměr, jako stávající přípojka) nebo v potrubí DN 80. V současné době je studená voda bez filtru, který byl silně zanesen a snižoval výrazným způsobem tlak v potrubí. Stavokomplet týden měřil tlak v potrubí přístrojem, který provádí grafický výstup. Ani ve špičce neklesl po vyřazení filtru tlak v potrubí pod 5 atmosfér. Předpokládám, že ani ve vyšších patrech není se studenou vodou problém.

Vlastní rekonstrukce vodovodní přípojky znamená kompletní výměnu potrubí v místnosti vodoměru, nový filtr, zpětnou klapku a ventily na každé větvi (studená voda, studená voda pro ohřev a požární tlaková voda)

Rekonstrukce bude provedena v říjnu 2018. Přerušení dodávky vody s tím spojené bude cca 4 hodiny. O přesném termínu budeme informovat.


K vyúčtování tepla za rok 2017 BBM a.s. (23.9.2018)
Možná jste i vy našli v poštovních schránkách leták, který obviňuje našeho správce BBM a.s. z toho, že porušil povinnost a rozúčtování tepla provedl o více jak 3 měsíce později než ukládá zákon (30.4.2018). Současně leták slouží jako formulář k uplatnění pokuty vůči Městu Brandýs nad Labem, které BBM a.s. vlastní. Autor dokumentu nějak "zapomněl" uvést svou adresu, takže mu nemohu odpovědět přímo.

Za naše SVJ se musím proti tomuto tvrzení důrazně ohradit.

Vyúčtování od správce obdržel výbor SVJ v návrhové formě již v březnu 2018. Po vyřešení připomínek jsme čistopisy obdrželi první dubnový týden a 10.4.2018 bylo distribuováno majitelům bytových jednotek. Tedy nikoli o 3 měsíce později, ale o tři týdny dříve než ukládá zákon. Protože se majitelé bytových jednotek vzdali lhůty na odvolání, byly přeplatky záloh vyplaceny v průběhu měsíce května (nikoli až k 31.7.2018 jak ukládá zákon).

S BBM a.s. má výbor SVJ podstatně lepší zkušenosti, než s minulým správcem. Vztahy jsou naprosto korektní a správce nám vychází maximálně vstříc. Naprosto profesionální přístup předvedl při likvidaci následku požáru, ke kterému došlo v našem domě 4.8.2018, stejně tak při likvidaci následků vichřice v loňském roce.


Rekonstrukce vodovodní přípojky (18.9.2018)
Stavokomplet rekonstrukci přípojky o několik dnů odkládá. O termínu. kdy nepoteče studená voda budeme dopředu informovat.


Rekonstrukce lodžie po požáru (11.9.2018)
Do dnešního dne byla vyměněna okenní soustava. Probíhají práce spojené se zateplením, dlažbami a omítkou. Po ukončení těchto prací bude demontováno zábradlí a provedeno jeho přelakování a následné zasklení. Dojde k výměně prasklého skla v 1.NP. Skla již máme zakoupená.


Rekonstrukce topení (11.9.2018)
V současné době probíhá naplno rekonstrukce topení v našem domě. Probíhá instalace výměníkové stanice a vodovodní přípojky k ní. V domě se pohybují řemeslníci dodavatelské firmy. Je třeba se připravit i na zvýšený hluk  (bourací kladiva, příklepové vrtačky...). Práce budou trvat cca 1 týden.

S největší pravděpodobností v úterý 18.9.2018 nepoteče celé dopoledne studená voda - bude provedena rekonstrukce přípojky v místnosti vodoměrů s cílem zvýšit tlak v potrubí. Budou vyměněny zanesené filtry a zinkové části potrubí. O přesném termínu budeme informovat.

Topná zkouška by měla proběhnout na konci měsíce září.

Přerušení dodávky teplé a studené vody (27.8.2018)
V souvislosti s rekonstrukcí topné soustavy a v souvislosti s posouzením průřezu a stupně zanesení vodovodní přípojky do domu, bude přerušeno dodávka vody takto:

 • Studená voda: úterý 28.8.2018 v době od cca 8.30 do 10.30
 • Teplá voda: středa 29.8.2019  od rána do cca 17.00 hodin
Děkujeme za pochopení.

Zpráva o příčině požáru (11.8.2018)
Obdeželi jsme od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav zprávu o příčinách požár. Zpráva jednoznačně potvrzuje, že k požáru došlo vinou některého z obyvatel domu. Od vyhozeného nedopalku z vyšších pater vzplála záclona na balkoně a následně došlo k požáru lodžie. Zpráva byla odeslána pojišťovně.


Výbor se rozhodl ve své pravomoci odměnit ty, kteří zachránili milionové hodnoty:
 • bratři Pavel a Michal Volfovi, kteří na požár přišli a ihned zareagovali obdrželi tablet
 • paní Jirsová, která požár nahlásila PČR a HZS a pan Šoltész, který požár pomocí hadice na zalévání záhonu hasil obdrželi dárkový koš
Všem ještě jednou děkujeme za pomoc a za to, že se požár nedostal do interiéru domu a do lodžií ve vyšších patrech.

Práce na odstranění následků požáru (11.8.2018)
I když se může zdát, že s vyhořelou lodžií se nic neděje, opak je pravdou. Dosud bylo provedeno:

 • Likvidátor pojišťovny Generali provedl obhlídku místa a provedl zápis o škodné událostí. Podle zápisu se zdá, že pojišťovna provede úhradu celé škody bez problémů.

 • Byla zaměřena okenní sestava, podepsána smlouva s firmou Vekra a byla uhrazena záloha 23.000,- Kč na zhotovení nových oken. Výroba v současné době potrvá cca 5 týdnů. Instalací oken se musí začít, proto do doby osazení nových oken nemohou proběhnout žádné další stavební práce.

 • Byla objednána dvě nová skla do zábradlí ve vyhořelé lodžii a do zábradlí v 1. potře, kde jedno sklo prasklo žárem.

 • Byla nasmlouvána lakovna na překomaxitování zábradlí, které bude správcem demontováno, odvezeno k nové povrchové úpravě a vráceno zpět.

 • Správce jedná se stavebními firmami o provedení nového zateplení a omítek v lodžii a o poliožení nové dlažby


Práce na topné soustavě a vodovodním potrubí (11.8.2018)
V týdnu od 13. do 17.8.2018 budou zahájeny práce na rekonstrukci topné soustavy vy našem domě. Bude vyřezáno současné potrubí, kterým je dům zásoben teplem (teplé vody se zásah prozatím nedotkne) a bude instalována nová výměníková stanice.

Pro teplou vodu bude provedena přípojka z místnosti vodoměru do výměníkové stanice, potrubí bude vedeno pod stropem pod kabelovými rošty. Dodavatel tepla požaduje přípojku o průměru 50mm.

 

Současná situace v domě je taková, že od uzávěru na chodníku vede z hlavního řadu do domu potrubí o průměru 80mm, které je před vodoměry následně redukováno na průměr 50mm. S ohledem na skutečnost, že si v minulosti na shromáždění někteří majitelé stěžovali na nízký tlak a s ohledem na současné technické parametry potrubí provedl předseda SVJ jednání s firmou Stavokomplet a trvá na tom, že  na přívodu studené vody musí dojít k technické úpravě - rozšíření. Do dnešního dne bylo domluveno:

 • Stavokomplet instaluje ve středu 15.8.2018 na potrubí tlakoměr, který je schopen odesílat data, ze kterých následně Stavokomplet provede graf tlaků v potrubí v jednotlivých částech dne. Toto zařízení bude po měření nahrazeno klasickým tlakoměrem, který v soustavě zůstane.

 • Potrubí bude rekonstruováno, v úvahu připadají dvě varianty:

  • odstranění redukce a provedení celého potrubí o průměru 80mm bez výměny potrubí od hlavního řadu do místnosti vodoměru

  • kompletní výměna potrubí v majetku SVJ, kdy od hlavního řadu bude provedeno potrubí o průměru 100mm. Jedná se cca o 7 metrů dlouhý úsek. Předseda SVJ se přiklání k této variantě. S ohledem na dovolené nebylo zatím možné projednat ve výboru. Výbor se bude touto problematikou zabývat v pondělí 13.8.2018.


Zachránili dům (11.8.2018)
Včera jsme se dozvěděli nové skutečnosti, které se týkají požáru lodžie ve vchodě B. To, že dům hoří zjistili dva mladící - Pavel a Michal Volfovi a společně s panem  Wojaczkem požádali o pomoc paní Jirsovou, která vše oznámila policii. Ta následně spustila záchrannou akci. Všem našim hrdinům (a oni jsou opravdu hrdinové, protože svým jednáním odvrátili velkou katastrofu, která domu hrozila) moc děkujeme. Na nejbližší výborové schůzi se k nově zjištěným skutečnostem vrátíme.


Nahlášení pojistné události (5.8.2018)
Předseda SVJ nahlásil pojišťovně Generali a.s. pojistnou událost - požár lodžie bytového domu s tím, že Společenství vznikla škoda výhradně na stavebních součástech (zateplení, zábradlí lodžie, skla, dlažba, plastová soustava balonových oken).


Poděkování (5.8.2018)

Výbor SVJ děkuje paní Boženě Jirsové za to, že požár lodžie zjistila a neprodleně informovala HZS. Jen díky ní se požár nerozšířil a nezasáhl podstatně větší část domu. V takovém případě by vzniky obrovské škody nejen na stavbě jako takové, ale při hasebních pracích by došlo k vytopení řady bytových jednotek.
Předseda výboru navrhne na nejbližším zasedání výboru, aby Společenství paní Jirsovou odměnilo i věcným darem.

Požár v domě (5.8.2018)

Jak by řekl klasik Jára Cimrman: "Je to marný, je to marný, je to marný...."
Prakticky na každém shromáždění donekonečna apelujme na kuřáky, aby byli ohleduplní ke svému okolí. Řešili jsme od nedopalků odhazovaných z vyšších pater dolů propálené parapety v nižších patrech a upozorňovali jsme opakovaně, že se může stát horší neštěstí.

PožárPožr

A to se stalo 4.8.2018, kdy vypukl požár v přízemí vchodu A. Obyvatelé bytu nebyli v době požáru doma. Podle prvotního ohledání hasičů došlo k zahoření od nedopalku cigarety vyhozeného z vyšších pater domu. Nedopalek vlétl do zavěšené záclony v lodžii, která následně vzplála z způsobila požár, který lokalizovali hasiči a policie.
Takže vinou jednoho blba (promiňte mi ten výraz, ale to jsem ještě opravdu slušný), kterého se s největší pravděpodobností, naštěstí pro něho a naneštěstí pro nás ostatní, nepodaří odhalit, je stav takovýto:
 • zničené zateplení domu až na podkladní polystyrén
 • roztavené zateplení pod dlažbou podlahy (dlažbu bude nutné odstranit, provést nové zateplení podlahy a znovu dlažbu položit)
 • zničení vypalované barvy zábradlí
 • zničení výplně zábradlí + prasklé sklo v lodžii o patro výš
 • zničená balkonová sestava plastových dveří a oken (bude nutná výroba a montáž nové)
 • zničení majetku vlastníka bytu, který byl venku v lodžii, poškození koberců a dalšího zařízení v interiéru bytu
 • zničené vchodové dveře do bytu, které vyrazila PČR v rámci záchranné akce
Dále bychom kuřákovi, který požár způsobil, rádi poděkovali za kratochvíli, kterou připravil výboru SVJ, který musí mimo jiné:
 • vést korespondenci s pojišťovnou, hasiči a policií (pevně věříme, že pojišťovna škodu uhradí a neodmítne plnění s tím, že požár nedbalostí způsobil člen SVJ, tedy pojištěného subjektu).
 • hledat firmy na opravu zateplení a provedení dlažeb
 • zajistit demontáž zábradlí a jeho překomaxitování v některé lakovně
 • zajistit nová skla ve dvou lodžiích
 • sehnat firmu pro výrobu a montáž plastových oken
Děkují mu rovněž manželé Dobrovi, kterým odhozený nedopalek způsobil škodu na majetku.

V současné době zpracovávají HZS i policie protokoly. Pokud by se polici podařilo viníka požáru vypátrat, veškerou škodu by SVJ vzneslo proti němu.

Rekonstrukce kanalizace ve vchodu C (5.8.2018)

Rekonstrukci kanalizace ve vchodu C plánujeme na září 2018, o přesném datu Vás budeme informovat. Protože ve větvi, která prochází kočárkárnou je zlom na potrubí, bude se muset provést výkop směrem od šachty k dešťovodům. Na nezbytně nutnou dobu bude nutné kočárkárnu vyklidit a kola umístit do sklepních kójí nebo na balkony. Bude jednat řádově o několik dnů.

Rekonstrukce topení (5.8.2018)

Jak jste si určitě všimli, konečně se rozběhla rekonstrukce topných kanálů. Původní plány na to, že bude do začátku topné sezony provedena kompletní rekonstrukce sídliště u nemocnice, vzaly za své. Podle nejnovějšího sdělení BBM a.s. nebude letos připojeno sídliště v Olšinkách a zřejmě ještě i jiné objekty. Náš dům by naopak ještě v letošním roce připojen měl být.

Podle posledních informací by nové potrubí mělo být do úrovně chodu A vedeno za chodníkem směrem k Chobotské ulici, pak přes chodník do výměníkové stanice ve vchodu A . Hlavní potrubí bude pokračovat na straně za chodníkem a převedeno na druhou stranu bude až u vchodu C, kde bude rozbourána část přístupového chodníku k domu. Výkopové práce by měly začít v průběhu 14 dnů.

V domě bude rekonstrukce znamenat zásah v suterénu vchodu A. Z místnosti hlavního uzávěru vody bude provedena přípojka do výměníkové stanice.  Potrubí bude vedeno pod stropem pod kabelovými rošty. V současné době je do domu potrubí 100mm, které je hned prvním ventile redukováno na průměr 80mm. Společenství bude trvat na tom, aby v rámci rekonstrukce bylo provedeno potrubí 100mm i za ventily a odbočka pro teplou vodu byla provedena z tohoto potrubí 100mm.

Harmonogram prací je neustále měněn a posouvám, takže nemůžeme podat podrobnější informace. Jakmile budeme znát další podrobnosti, budeme prostřednictvím těchto stránek obyvatele domu a majitele bytových jednotek informovat.


Přistavení kontejneru (22.6.2018)

Jak bylo rozhodnuto na shromáždění, bude přes víkend 29.6.- 1.7.2018 přistaven za domem kontejner na směsný dopad. Kontejner bude použit k vyklizení nepotřebného materiálu ze společných prostor. Kontejner mohou použít i členové SVJ také pro vyklizení svých sklepů.

Žádáme všechny, kteří mají svůj soukromý materiál ve společných prostorách mimo sklepní kóje, aby si své věci odnesli. Na materiál mimo sklepní kóje bude pohlíženo jako na nikomu nepatřící odpad a bude bez náhrady vyklizen. Prosíme rovněž, aby z koláren a kočárkáren zmizelo všechno to, co do těchto místností nepatří (pneumatiky, sáňky, satelitní antény, atd.). Zkontrolujte rovněž, zda v kolárnách a kočárkárnách nemáte vraky kol nebo kola a kočárky, které nepoužíváte a používat nebudete. Máte možnost se jich zbavit. Společné prostory se nedají zvětšit a aktivních cyklistů a rodin s kočárky přibývá. Proto prosíme, uvolněte maximálně místo.


Rekonstrukce výtahů (22.6.2018)

K dnešnímu dni je zpracována kompletní projektová dokumentace a probíhá řízení k získání stavebního povolení. Zatím vše probíhá v souladu s uzavřenou SoD.


GDPR  v podmínkách našeho SVJ (25.5.2018)

Dnešního dne vstupuje v platnost nové nařízení EU o ochraně osobních dat, známé pod zkratkou GDPR. Společenství je z pohledu zákona právnickou osobou, takže GDPR se nevyhne ani jemu.

Údaje, které ke správě domu potřebuje výbor o majitelích a nájemnících evidovat se dělí do dvou skupin:

 

1. Údaje ze zákona

 • jméno a příjmení,

 • datum narození,

 • adresa místa trvalého pobytu

 • doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu

 • společný zástupce v případě spoluvlastnictví jednoty, nebo jednotky

 • ve společném jmění manželů,  

 • váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce

2. Údaje nad rámec zákona - je vyžadován souhlas

 • telefonní číslo

 • email

 • číslo účtu (nutné pro vracení přeplatků z vyúčtování záloh)

 • spojovací číslo SIPO (u majitele, který platí zálohy prostřednictvím SIPO)

 • rodné číslo (pouze u osob, se kterými má SVJ uzavřen pracovně právní vztah)

Údaje nad rámec zákona jsou velmi důležité - telefonní číslo pro případ řešení nenadálých havárií a krizových situací, jejichž řešení nesnese odklad. E-mail je vhodný pro vedení průkazné písemné korespondence včetně zasílání dokumentů osobám, které bydlí mimo vlastněnou bytovou jednotku.

Číslo účtu a SIPO evidujeme pro platby záloh a vracení přeplatku z nich.

Osoby, které mají se společenstvím pracovně právní vztah (např. dohody o provedení práce na úklid sněhu, sekání trávy, atd.) musí poskytnout rodné číslo, na základě kterého jsou odváděny daně.

 

Žádáme všechny členy Společenství Na Vinici 1732 (majitele bytových jednotek) o vyplnění a vlastnoruční podpis formuláře, který si můžete stáhnout ve formátu *.doc (lze vyplnit v PC) nebo ve formátu *.pdf

Vyplněný formulář prosíme odevzdat výboru SVJ nebo vhodit do schránky ve vchodu C, odznačené pro příjem pošty společenství.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat a písemně požádat výbor SVJ o výmaz údajů.


Doplnění programu na shromáždění 27.5.2018 (17.5.2018)

Program shromáždění, publikovaný na pozvánce na shromáždění bude rozšířen o dva body:

 1. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na centrální vytápění

 2. GDPR a správa osobních dat majitelů bytových jednotek, nájemníků a spolubydlících


Zvonky a schránky (2.5.2018)

Důrazně upozorňujeme majitele bytových jednotek, aby nepřelepovali jména na zvoncích a nelepili vlastní lidovou tvořivost na schránky. Zvonky i schránky mají jednotnou grafickou úpravu a na tom nebudeme nic měnit. Veškeré přelepky budou bez náhrady odstraňovány.

Současně upozorňujeme na oznamovací povinnost majitelů sdělit výboru prostřednictvím formuláře změnu v obsazení bytových jednotek (spolubydlící, nájemníci, atd.). Tuto povinnost ukládají nejen stanovy společenství, ale také zákon.


Doplnění programu shromáždění (2.5.2018)

Dnes jme obdrželi od BBM a.s., která provádí centrální zásobení teplem návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odběr tepla na příštích 15 let. Tento materiál bude probrán na shromáždění v rámci bodu programu "9. Informace o způsobu vytápění a dodávky teplé vody, připravované změny"

Rekonstrukce výtahů (25.4.2018)

Na konci března bylo ukončeno vícekolové výběrové řízení na dodavatele nových výtahů. Zvítězila firma Výtahy Bestlift, s.r.o., Jandova 10/3, Praha. Tato firma předložila kompletní dokumentaci a reference a její přístup ve výběrovému řízení byl nadstandardní. Zástupci SVJ si prohlédli přímo realizované výtahy.  

Protože dojde k posunu kabiny, bude proveden zásah do nosného panelu strojovny výtahu a tento zásah vyžaduje stavební povolení. Předseda místopředseda SVJ podepsali plnou moc projektantské firmě ENGINEERS CZ s.r.o. pro získání stavebního povolení. Předpoklad vydání je srpen 2018.        

Pokud bude stavební povolení vydáno do konce srpna 2018, je předpoklad generální rekonstrukce výtahů v jednotlivých vchodech takto:

 •  Vchod A -  01.10. – 19.11.2018
 •  Vchod B -  15.10. – 26.11.2018
 •  Vchod C -  07.01. – 18.02.2019

Rozsah rekonstrukce:

 • kompletní výměna kabiny, vodítek kabiny a vodítek závaží
 • přesun závaží do boku tak, aby mohla být prodloužena kabina výtahu na 1260mm
 • požárně odolné kabely
 • posun stávajícího motoru (jediný původní prvek), výměna lan a trakčního kola
 • kompletní výměna elektroniky výtahu včetně rozvaděče ve strojovně
 • vydání povolení včetně vstupní revize autorizovanou osobou - výtahy budou plně splňovat nové normy, které platí od listopadu 2017

Bližší informace budou podány na shromáždění 27.5.2018.


Výplata přeplatků z vyúčtování záloh 2017 (24.5.2018)

Dnes byla provedena druhá část výplaty přeplatků záloh 2017 majitelům bytových jednotek, kteří se zřekli odvolací lhůty. Výplata nebyla zatím provedena u bytových jednotek: 33, 35, 41, 43, 49, 61, 67 a 71, kde souhlas dosud nemáme. Žádáme majitele bytových jednotek s přeplatky, aby provedli kontrolu na svých účtech, že částka skutečně dorazila. V opačném případě kontaktujte předsedu SVJ.

Rekonstrukce bytové jednotky 56 (8.3.2018)

Od pondělí 12.3.2018 bude prováděna částečná rekonstrukce bytu č.56 (vchod C, garsonka v 5. patro). Omlouvám se za hlučné práce zejména na začátku rekonstrukce. Předpokládaná doba rekonstrukce 2-3 týdny.

Změna termínu revize vchody A + B (27.2.2018)

Dnes ve 12 hodin oznámil pan Živnůstka, že je nemocný a dnes nemůže revizi provést. Náhradní termín je zítra, kdy bude provedena revize v celém domě. Pan Živnůstka bude k dispozici od 14.00 do 19.00 hodin.
Omlouváme se za vznikllé kmplikace.

Revize plynu (12.2.2018)

Revize plynu včetně plynových spotřebičů bude v našem domě provedena takto:

         27.2.2018 v době 15.00 - 18.00 ve vchodech A + B

         28.2.2018 v době 15.00 - 18.00 ve vchodu C

Pokud by někomu z vážných důvodů uvedený čas nevyhovoval, lze se domluvit s revizním technikem na opačném termínu (pro byt ve vchodu A+B 28.2.2018 a naopak pro vchod C již 27.2.2018). Otočení termínu si, prosím, řešte přímo s panem Živnůstkou - mob.603 441 431.

 

Revize se pochopitelně netýká garsonek, kde plyn není zaveden.


Závada elektroinstalace (17.1.2018)

Ve středu 17.1.2018 odpoledne byly majitelem bytu 58 nahlášena závada elektroinstalace. Zkrat na prače v sousední garsonce způsobil výpadek třífázového jističe. Současně s tím shořely oba jednofázové jističe byty 58 a 60 byly bez elektřiny. Správce zareagoval s nebývalou rychlostí a 30 minut od nahlášení byly oba jističe vyměněny. Další důkaz, že naše rozhodnutí o změně správce bylo správné.


Smutná zpráva (16.1.2018)

12.1.2018 zemřel dlouholetý obyvatel našeho domu pan Petr Pechouš. Jeho nejbližším vyjadřujeme hlubokou soustrast.


Doklady do daňových přiznání (16.1.2018)

Oznámení o výši výnosů z pronájmu za rok 2017 (pro všechny) a Potvrzení o příjmech za rok 2017 (pro ty, kterých se dokument týká) budou správcem vystaveny do konce měsíce ledna a následně distribuovány.


Zřízen BusinessBanking (16.1.2018)

16.1.2018 jsme zřídili k internetovému bankovnictví ještě BusinessBaking24, který umožňuje odesílat správci účetní věty přímo do účetního programu Helios. Odpadá tak ruční přepisování dat spojené s možnými překlepy.


Krádež ve vchodu B (16.1.2018)

Oznámila nám paní Jirsová, že ji někdo z kola ukradl obě světla. Věříme, že se jedná pouze o nejapný žert a ten, kdo si světla vypůjčil, je paní Jirsové zase vrátí....


Shromáždění členů Společenství (16.1.2018)

Letošní shromáždění Společenství vlastníků na Vinici 1732 proběhne v neděli 27. května 2018 v 15.00 hodin v jídelně Popelka na Průmyslové ulici. Program bude s předstihem zveřejněn.


Zvýšení ceny za úklid (16.1.2018)

Dnem 1.1.2018 došlo ke zdražení úklidových služeb o 19,8%. Jakmile jsme informaci obdrželi, nechali jsme si zpracovat nabídku na úklidové služby od stávajícího správce. Cenová nabídka BBM a.s. byla prakticky totožná s cenou MIVY po lednovém navýšení. Firmu proto zatím nebudeme měnit, projed.náme na shromáždění.


PF 2018

Všem členům společenství a všem obyvatelům domu přejeme do nadcházejícího roku pevné zdraví, životní optimismus a dobré a nekonfliktní sousedy.


Cena tepla v roce 2018 (28.12.2017)

BBM a.s. zaslala Cenové ujednání pro rok 2018. Cena vody pro ohřev zůstává nezměněna (71,73 Kč/m3)Cena tepla je 586,50 Kč/GJ, to je zvýšení o 2,2% (loni byla cena 573,52,- Kč/GJ). Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 15%.


Úhrada pojišťovny Generali  (28.12.2017)

Dne 19.12.2017 uhradila pojišťovna Generali částku 82.761,- Kč za opravu střechy po říjnové vichřici. Pojišťovna neuhradila opravu společné televizní antény, protože se podle jejího výkladu jedná o věc umístěnou na střeše, nikoli o trvalou součást budovy (to je minimálně v případě anténního stožáru diskutabilní). Spoluúčast společenství daná smlouvou byla 1000,- Kč.

Rekapitulace nákladů opravy:

     - oprava střešní krytiny: 69.035,- Kč  (pojišťovnou uhrazeno 68.035,- Kč)

     - oprava systému bleskosvodů: 14.726,- Kč (plně hrazeno pojišťovnou)

     - oprava STA včetně nového stožáru: 17.464,- Kč (pojišťovnou neuhrazeno)

 

Pojišťovna rovněž neprovedla úhradu škody na vozidlech, poškozených součástmi bleskosvodů. Podle zákona v případě vichřice nenese společenství vinu. Budova byla v dobrém technickém stavu, bleskosvody byly dokonce shodou okolností servisovány jen 5 dnů před vichřicí. Vlastník budovy tedy nic nezanedbal a z pohledu zákona není viníkem poškození vozidel. A protože není viníkem, pojišťovna plnění odmítla. Podobné je to i ostatních pojišťoven.


Oprava kanalizace ve vchodu B provedena (7.12.2017)

Dnes proběhla avizovaná oprava kanalizace v obou šachtách ve vchodu B. Bylo vyměněno potrubí s revizními otvory, potrubí v šachtách bylo zabetonováno. Zdroj zápachu po vyschnutí šachet zcela zmizí.

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v době, kdy byla kanalizace rozpojena a my jsme byli uvnitř, posílali své výkaly. Speciálně bych chtěl poděkovat tomu, kdo do odpojené kanalizace vypustil vanu. Napadají mě slova, která jsou na těchto stránkách nepublikovatelná... A vám, slušným lidem ve vchodu B, se omlouvám za to, že jsme kvůli těm neslušným museli uzavřít bez varování přívod vody. Znečištěnou dlažbu, ke které tím došlo, budeme řešit zítra.


Oprava bleskosvodů (7.12.2017)

V úterý 5.12.2017 byla provedena oprava bleskosvodů po vichřici.Střecha je kompletně opravena.


Oprava kanalizace přesunuta (30.11.2017)

Velmi se omlouváme, ale oprava kanalizace je ze dne 30.11.2017 přesunuta na čtvrtek 7.12.2017.

Žádáme, aby obyvatelé, kteří bydlí ve vchodu B ve čtvrtek 7.12.2017 od 08 do 16.00 hodin nepoužívali kanalizaci (pračky, záchody, myčky na nádobí, umyvadla, prostě všechny zdroje, které zatěžují kanalizaci). V opačném případě by splašky vytekly do kolárny a do vašich sklepů.

Děkujeme za pochopení.


Oprava kanalizace (28.11.2017)

Ve čtvrtek 30.11.2017 bude ve vchodu B provedena výměna části potrubí kanalizace v kolárně a v prostoru sklepních kójí u uzávěru plynu.

Je bezpodmínečně nutné, aby obyvatelé, kteří bydlí ve vchodu B 30.11.2017 od 08 do 16.00 hodin nepoužívali kanalizaci (pračky, záchody, myšky na nádobí, umyvadla, prostě všechny zdroje, které zatěžují kanalizaci). V opačném případě by splašky vytekly do kolárny a do vašich sklepů.

Děkujeme za pochopení.


Havárie vody (26.11.2017)

V neděli 26.11.2017 došlo v ranních hodinách k havárii hlavního přívodu vody do domu Na Vinici 1733 a zaplavení domu. Byli povoláni hasiči, kteří provedli odčerpání vody. Současně byl uzavřen přívod vody na sídliště. Jsou prováděna opatření k tomu, aby Stavokomplet mohl provést před dome 1733 výkopové práce a opravit potrubí. Do té doby voda nepoteče. Bližší informace zatím nemáme.
Havárie odstraněna v neděli v 15.00 hodin.


Oprava střechy (25.11.2017)

Střecha výtahových šachet A a B i podélná atika jsou opraveny. Střechy šachet jsou provedeny podstatně lépe než byly před vichřicí. Oplechování je provedeno i po obvodových zdech šachet. Zbývá ještě vyřešit bleskosvody, s firmou jednáme. Cena opravy je 60.030,- Kč.


Oprava střechy (23.11.2017)

O víkendu 24.- 26.11.2017 bude provedena oprava střechy poškozené vichřicí. Budou vyměněny OSB desky na šachtách vchodu A a B, doplněn zateplovaní polystyrén, bude provedeno nové oplechování obvodu šachet a položena nová střešní krytina. Bude také opravena uvolněná atika na straně do ulice Na Vinici.

Následně bude ještě provedena oprava a revize bleskosvodů, o termínu budeme informovat.

Práce bude hradit pojišťovna.


Oprava kanalizace - 1.etapa (23.11.2017)

V současné době se šíří ve vchodu B (kočárkárna) silný zápach. Je způsobena neútěšností revizního otvoru v šachtě kočárkárny. Proto bude do 14 dnů provedena výměna celého kusu potrubí v obou šachtách vchodu B. Náklady budou okolo 35.000,- Kč.

Předem oznámíme den výměny kanalizačního potrubí. V tento den bude bezpodmínečně nutné, aby v dotčených bytech nebyla použita kanalizace (splachování, mytí nádobí, pračky, atd.). Kanalizace bude rozpojena (cca od 8.00 do 15.00 hodin) a veškeré splašky by vytekly v kočárkárně a ve sklepě. Oznámení vyvěsíme ve vchodech i ve výtahu.


Uvolnění kočárkáren (06.11.2017)

Vážení obyvatelé domu. Shromáždění před rekonstrukcí rozhodlo o tom, že pod schody ve všech vchodech bude vybudována kočárkárna, aby rodiče s malými dětmi mohli uzamknout kočárky hned vedle výtahů.

Někteří z Vás začali používat tyto prostory k uskladnění kol. Nic proti tomu, pokud ve vchodu není nikdo, kdo by potřeboval prostor využít k původnímu účelu. V současné době je zapotřebí uvolnit prostor ve vchodu B. Žádáme proto majitele kol, kteří je v kočárkárně vchodu B skladují, aby svá kola přesunuli do kolárny nebo přeorganizovali místnost tak, aby se tam bez problémů vešly 2 kočárky.

Současně žádáme všechny majitele bytových jednotek a obyvatele domu, aby do konce měsíce odstranili z kočárkáren všechny předměty, které tam nepatří (pneumatiky, kusy nábytku, atd. atd.) a aby odstranili i torza jízdních kol, která nepoužívají, a která jen zabírají místo ostatním.


Havárie střechy - stav oprav k 06.11.2017  (06.11.2017)

 • STA je opět v provozu v celém rozsahu

 • Opravu střechy provede firma Vladimír Svoboda - STŘECHY, KLEMPÍŘSTVÍ. Firma v současné době odstraňuje havárie, které jsou závažnější než poškození výtahových šachet. Předpoklad provedení kompletních prací na šachtách je do konce listopadu 2017. Realizováno prostřednictvím správce - BBM a.s.

 • Likvidátor pojišťovny Generali navštíví objekt 8.11.2017. Pojišťovna vede 2 škodní případy:
            1) poškození střechy
            2) poškození dvou vozidel zátěžemi bleskosvodů


Havárie střechy - stav oprav k 31.10.2017  (30.10.2017)

 • Odborná firma detailně prohlédla střechu a zpracování rozpočet. Následně nakoupí materiál a zřejmě na začátku příštího týdne začne finální oprava střechy.

 • Byly zaplachtovány výtahové šachty A+B, na rozdíl od sousedního objektu kvalitní plachtou, která by měla odolat běžnému větru.

 • Při instalaci nového stožáru STA se ukázalo, že nosníky na výtahové šachtě vchodu A jsou vichřicí natolik poškozeny, že nový stožár bude nutné kotvit kompletně znovu. Bylo zprovozněno pozemní vysílání. Kotvení stožáru a obnovení satelitního příjmu je plánováno na středu 1.11.2017

 • Bylo oznámeno poškození dalšího vozidla padající zátěží bleskosvodu. Bylo oznámeno pojišťovně jako další škodní událost.


Havárie střechy (30.10.2017)

V pondělí v dopoledních hodinách provedl správce prohlídku střechy. Oproti poškození, které bylo zjištěno 29.10.2017 dopoledne došlo navíc k odtržení části atiky na střeše domu směrem k ulici Na Vinici. To je z pohledu bytových jednotek největší závada, protože hrozí zatečení vody do dětských pokojů a ložnic u třípokojových bytů. Protože poškození majetku na domech je celorepublikové, Brandýs nad Labem a okolní domy nevyjímaje, je velmi obtížné zajistit opravy. Přesto se podařilo zajistit firmy k odstranění hlavních závad takto:

 • V úterý 31.10.2017 dopoledne nastoupí klempíř s "střechař" s úkolem v prvním pořadí zabezpečit a opravit uvolněnou atiku nad bytovými jednotkami a v další etapě provést odklizení sutin a opravu výtahových šachet. zatím nedokážeme kvalifikovaně odhadnout jak dlouho budou práce probíhat. Sledujete internet, budeme Vás průběžně informovat.

 • V úterý 31.10.2017 bude zahájena oprava STA ve vchodu A. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být zítra v podvečerních hodinách STA zprovozněna (nevíme jestli zcela nebo zčásti)

 • Až bude provedena kompletní oprava střechy včetně výtahových šachet, bude povolána firma na opravu soustavy bleskosvodu. (V úterý 24.10.2017 provedla firma připevnění vedení na atikách zemnícími vodiči ke konstrukci domu, provedla druhé svody na výtahových šachtách a zdvojila křížení hlavních tras bleskosvodu. Od úterý jsme měli rozšiřující revizní zprávu na systém bleskosvodu.Pokud by tyto práce nebyly provedeny, zcela jistě by se podstatná část soustavy z atik a výtahových šachet zřítila ze střechy dolů na zaparkovaná auta...)

Dnes nám také oznámila pojišťovna Generali, že zaregistrovala škodní událost pod č.j.: 7000037068.

Fotografie poničené střechy a Krátká videa můžete vidět zde.


Havárie střechy (29.10.2017)

V ranních hodinách 29.10.2017 došlo vlivem vichřice na střeše k devastujícímu poškození výtahových šachet vchodu A a B. Ve vchodu A byl navíc zdemolován stožár společné televizní antény. Všechny antény byly zlámány, satelity zprohýbány. Několik dnů tak minimálně ve vchodu A nepůjde TV signál. Uvolněná betonová zádrž vedení bleskosvodu spadla ze střechy a poškodila jeden osobní automobil.

Situaci řešíme v těchto krocích:

 • byl povolán hasičský záchranný sbor k odstranění částí střešní krytiny, která ba moha dá způsobit materiální škody.

 • s havárií byl seznámen ředitel BBM a.s. s žádostí o okamžité řešení

 • v pondělí bude objednána oprava stožáru STA s cílem zkrátit na minimální dobu výpadek TV signálu ve vchodu A

 • byla kontaktována pojišťovna

Fotografie poničené střechy můžete vidět zde.


Havárie vody (15.10.2017)

V noci ze 14. na 15.10.2017 došlo v bytě číslo 1 k havárii vody. Voda protekla světlíky ve vchodu A za výtahem a ve vchodu B před výtahem až do suterénu, kde vytékala sádrokartony na WC vchodu A a stropem v sušárně vchodu B. Je pravděpodobné, že se voda dostala do elektroinstalace především u nerekonstruovaných jader. Velmi důrazně žádáme majitele bytových jednotek ve vchodu A za výtahem a ve vchodu B před výtahem, aby otevřeli světlíky a nechali je vyschnout. Pokud bude voda v krytech svítidel v koupelně a na WC, vypněte elektřinu (stačí příslušný jistič), kryty sejměte a vodu vylijte.

Důvodem havárie byla opět (po kolikáté už) zpuchřelá kovová hasička. Prosím zkontroluje, zda není taková hadička i ve Vašem bytě a pokud ji máte již řadu let bez výměny, velmi doporučujeme to udělat. Telefonní číslo na instalatéra je v sekci KONTAKTY:


Mytí oken (8.10.2017)

V úterý 10.10.,2017 provede úklidová firma pololetní čištění oken ve společných prostorách domu.


Jaké práce jsme provedli o prázdninách (11.9.2017)

 • Byla kamerou prozkoumána kanalizace a následně provedeno frézování kanalizace od dešťovodů až do vtoku do hlavního kanalizačního řadu před domem. Kamerové zkoušky ukázaly poškození potrubí ve vchodu C, v současné době s BBM a.s. řešíme nejvhodnější variantu nápravy.

 • Byla provedena plošná jiskrové zkouška střešního pláště, která odhalila 6 drobných trhlin, oprava proběhne v září

 • Probíhá druhé kolo výběrového řízení na dodavatele výtahů, předpokládáme výběrové řízení ukončit v průběhu října 2017. Pro druhé kolo byla zpřesněna kritéria - zachovat stávající motory, vyměnit kompletně kabinu, přemístit závaží na bok šachty a tím prodloužit kabinu, vyměnit lana a kompletní elektroniku.


Nabídka bezpečnostních dveří (11.9.2017)

Výbor navštívila firma Dveře 21 s.r.o.  s žádostí o uveřejnění nabídky na instalaci dřevěných bezpečnostních dveří. Nabídku zveřejňujeme bez jakéhokoli dalšího komentáře tak, jak ji firma předložila. Stáhnou si ji můžete zde. V případě odběru 3 a více kusů je sleva 1000kč na dveře.


Refinancování úvěru (11.9.2017)

Dnem 1.8.2017 jsme změnili stavební spořitelnu, jak nám uložilo shromáždění. Tímto dnem došlo k vynulování účtu u Wüstenrot a převedení úvěru ke Stavební spořitelně České spořitelny. Měsíční splátka úvěru je nyní 100.224 měsíčně.


Plán oprav a rekonstrukcí (16.7.2017)

 • V současné době nás trápí především netěsnost dešťovodů, kdy při přívalových deštích dochází k vylití vody v suterénu domu. Zadali jsme BBM a.s. provést rozsáhlejší opravu s cílem odstranit opakující se problém. BBM a.s. si vyžádala plány kanalizace a předpokládá vyfrézování usazenin v litinovém potrubí tak, aby litina měla původní průměr. Následně bude provedeno přetěsnění spoje litiny a umělohmotných dešťovodů.

 • BBM a.s. byla pověřena provedením jiskrové zkoušky střešního pláště. Správce již našel firmu, která zkoušku provede. Následně bude provedena oprava zjištěných závad. O výsledku budeme informovat.

 • Vrcholí výběrové řízení na dodavatele nových výtahových kabin. Protože se jedná o nákladnou akci, provádíme výběrové řízení opravdu podrobně včetně návrhu servisních smluv. Všechny firmy, které se výběrového řízení účastní, kalkulují značnou dobu (3-+4 měsíce) mna výrobu kabin a cca 3 týdny instalace. S největší pravděpodobností tak kabiny budou objednány v letošním roce, ale vlastní výměna bude provedena na začátku příštího roku. Nechceme riskovat, že by výpadek výtahů zasáhl do předvánočního a vánočního období.


Výměna ventilů (16.7.2017)

28.6.2017 byla provedena výměna 27 ventilů na stoupačkách vody. Současně byly prověřeny ventily na stoupačkách ústředního topení a 5 ventilů bylo vyměněno. Bylo opraveno topení v bytové jednotce 28.

 


Nejmladší obyvatelka našeho domu (16.7.2017)

8. června 2017 se narodila Ema Serbusová a stala se tak prozatím nejmladší obyvatelkou našeho domu. Rodičům gratulujeme a Emičku vítáme mezi nás.


Smutná událost (16.7.2017)

 V úterý 4.7.2017 zemřela paní Jiřina Svobodová, která několik let bydlela v našem domě ve vchodu A.  Byla to velmi milá a pohodová paní, věnujte ji vzpomínku.


Přerušení dodávky vody (22.6.2017)

Ve středu 28.6.2017 bude provedena výměna ventilů na stoupačkách vody v suterénu domu. Po nezbytně nutnou dobu bude tento den přerušena dodávka teplé i studené vody.


Periodická revize slaboproudých rozvodů (22.6.2017)

Ve středu 14.6.2017 byla provedena pravidelná revize slaboproudých rozvodů. U dveří v suterénu byly v rámci revize vyměněny kabely a kabelové průchodky. Byla zálohována databáze čipů a bylo provedeno měření kapacity akumulátorů. Sytém je v současné době bez závad.


Vyplácení přeplatků záloh 2017 (28.4.2017)

K dnešnímu dni byly vyplaceny přeplatky všem majitelům bytových jednotek, kteří se zřekli lhůty pro reklamaci. Zbývá vyplatit ještě 7 přeplatků, majitelé se dosud nevyjádřili.


Mytí oken (28.4.2017)

V týdnu od 15.5.2017 bude v objektu provedeno pololetní umývání oken.


Havárie vody (28.4.2017)

Dnes v dopoledních hodinách došlo ve vchodě C v bytech za výtahem k havárii vody. Rozvod vody byl poškozen v 5. patře a voda protekla až do suterénu. Problémem bylo, že majitelé bytů nebyli většinou doma a museli jsme je obvolávat a pro některé dokonce i zajet. Museli jsme rovněž na nezbytně nutnou dobu uzavřít přívod vody. Vzhledem k tomu, že se jednalo o únik čisté vody, nejsou způsobené škody nijak velké.


Výplata přeplatků z vyúčtování 2016 (28.4.2017)

Přeplatky z vyúčtování budou těm majitelům, kteří se zřekli odvolací lhůty, vypláceny postupně od 2.5.2017.


Pozvánka na shromáždění (26.4.2017)

Současně s vyúčtováním tepla obdržíte pozvánku na shromáždění. Na zadní straně je plná moc, kterou můžete vyplnit v případě, že se z vážných důvodů nemůžete shromáždění zúčastnit. Součástí pozvánky je také výpis Vašich údajů ze Seznamu členů společenství, který je výbor podle zákona povine vést. Pokud jsou uvedené údaje neaktuální a nepravdivé, prosíme o aktualizaci. Postupně budeme v sekci KE STAŽENÍ zveřejňovat materiály , které budou na shromážděni probírány.


Vyúčtování záloh 2016 (26.4.2017)

Dnešním dnem je majitelům bytových jednotek distribuováno vyúčtování záloh.Majitelé, kteří bydlí na Vinici převezmou originály proti podpisu (roznáší Mikuláš Dóka, Anna Dobrová a Jaroslava Pekárková). Majitelé, kteří bydlí jinde obdrží vyúčtování e-mailem, originály si mohou převzít na shromáždění vlastníků.

 

Jaký je další postup:

Podle zákona následuje 30 dnů na řešení nesrovnalostí a připomínek. Lhůta končí 31. května. Do dvou měsíců po tomto období musí být provedeno vyrovnání - uhrazeny nedoplatky a vráceny přeplatky.

Výbor nechce Vaše finanční prostředky zbytečně zadržovat, a tak máte (stejně jako v loňském roce) možnost zříci se odvolací lhůty a vyslovit s vyúčtováním souhlas. To můžete udělat buď svým podpisem na formuláři ihned při převzetí vyúčtování nebo e-mailem kdykoli v průběhu května na emailovou adresu m.janata@email.cz. Jakmile Váš souhlas obdržíme, provedeme výplatu Vašich přeplatků na čísla účtu uvedená ve vyúčtování. Výplata bude prováděna 1x týdně.


Anketa k parkování (11.4.2017)

Rada OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav -  zapsaný spolek se obrací na členy našeho SVJ s žádostí o vyplnění anonymní ankety k parkování v našem městě.
Anketa je na tomto odkazu: http://www.anketovnik.cz/9dae12157e444f9b

Prosím, najděte si dvě minuty času (víc vyplnění opravdu nezabere) a anketu vyplňte. A veselé Velikonoce všem!


Shromáždění vlastníků (2.4.2017)

Letošní shromáždění proběhne v neděli 28. května 2017 od 15.00 hodin v sále jídelny Popelka. Na programu se dosud pracuje a bude s předstihem zveřejněn na těchto stránkách a distribuován společně s písemnou pozvánkou. Majitelům bytů, které vlastní manželé jako spoluvlastnici nebo mají více majitelů,  připomínáme, že hlasovací právo na shromáždění má pouze ten majitel, který je uveden v písemné plné moci. Trvalou plnou moc jste výboru předávali v loňském roce a její platnost trvá až do vydání nové plné moci.


Vyúčtování záloh (2.4.2017)

V letošním roce očekáváme,  že správce předloží výboru ke schválení vyúčtování nejpozději do 15.4.2017. Tento termín je ovlivněn skutečností, že bývalý správce (firma MIVA) předložila veškeré účetní doklady pouze jako tištěné dokumenty a nový správce musí veškerou dokumentaci zavádět ručně. V následujících letech bude vyúčtování k dispozici o měsíc dříve než ukládá zákon.


Pozor na podomní prodejce (7.3.2017)

Podomní prodej je v Brandýse zakázán městskou vyhláškou. Přesto se v poslední době se množí případy, kdy do objektu vstupují podomní prodejci energií a dalších služeb. Tito lidé zvoní na jednotlivé byty a žádají předložení faktur za elektřinu a nutí majitele podepisovat "výhodné" smlouvy na přechod k jinému poskytovateli, než je ten současný. Jiní obchodníci nabízejí kabelovou televizi, zabezpečení bytových dveří a podobně. Toulají se po objektu a získávají informace o domě i o jednotlivých bytech.

Výbor před těmito praktikami důrazně varuje a žádá všechny obyvatele domu, aby podomní prodejce do objektu nevpouštěli. V případě, že Vás prodejci obtěžují, je možné povolat Městskou polici, která porušení vyhlášky o podomním prodeji řeší.


Máme datovou schránku (7.3.2017)

Společenství byla přidělena datová schránka číslo 9c6cpei. Na placené služby spojené s datovou schránkou byly převedeny 2.000,- Kč.


Datová schránka (9.2.2017)

Výbor zřizuje na návrh správce pro Společenství datovou schránku. Cílem je ušetřit čas a prostředky spojené s rozesíláním doporučených dopisů na instituce státní správy.


Kontejnery na tříděný odpad (9.2.2017)

V pondělí 6.2.2017 byly Na Vinici instalovány na zkušební dobu kontejnery na tříděný odpad. Cílem opatřeni je, aby obyvatelé našeho domu nemuseli s tříděným odpadem na Olšinky nebo na Chobotskou a aby odpad začali třídit i ti, kteří to dosud nedělali. Kontejnery jsou na papír, plasty, barevné a bílé sklo.

Město připravuje realizaci podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Tyto kontejnery budou mimo jiné umístěny v ulici V Olšinkách a na Zahradnické u parkoviště u Mikeše.


Výměna kartáčů (9.2.2017)

V měsíci lednu 2017 byla provedena výměna těsnících kartáčů na všech vchodových dveří domu. Kartáče nyní skutečně dobře doléhají a mimo jiné zabraňují zbytečnému úniku tepla z objektu.


Potvrzení o příjmu z pronájmu (9.2.2017)

V současné době probíhá distribuce dokumentu "Potvrzení výnosu z pronájmů za rok 2016 podle spoluvlastnických podílů". Dokument je majitelům bytových jednotek s trvalým pobytem Na Vinici 1732 distribuován přímo, majitelům, kteří bydlí jinde byl dokument zaslán v minulém týdnu elektronicky. V dokumentu je současně popsáno, kdo je povine  jej přidat do Daňového přiznání.


Výměna kartáčů (27.1.2017)

V lednu 2017 proběhla na všech vchodových dveřích výměna kartáčů na spodní straně křídel. Výměnu bylo nutné provést z toho důvodu, že původní kartáče byly opotřebované, zohýbané a byly zdrojem špatného dovírání dveřních  křídel.


PF 2017

Přejeme všem majitelům bytových jednotek a všem obyvatelům domu mnoho zdraví, štěstí, životního optimismu a pohodových sousedů. Ať je pro nás všechny rok 2017 rokem úspěšným!


Preventivní požární prohlídka objektu - zpráva (zveřejněno 29.12.2016)

V příloze je ke stažení zpráva o preventivní požární kontrole objektu. Prohlídka dopadla mnohem lépe než v loňském roce a výbor za to majitelům bytových jednotek děkuje. Zprávu můžete stáhnout ZDE.


Kontrola plynových zařízení - závady(zveřejněno 29.12.2016)

Výbor obdržel zprávu o kontrole plynových zařízení. Mimo drobných závad (například nutnost výměny hadic ke sporákům) je ve zprávě uvedeno několik vážných problémů:

 • Bytová jednotka číslo 1 - částečně zazděný (nepřístupný) uzávěr pro sporák. Zpráva nařizuje zajistit přístup k uzávěru do 1.12.2017

 • Bytová jednotka číslo 3 - malý otvor do šachty. Zpráva nařizuje provést otvor dle čl. 8.2.3. TPG 704 01 do 1.8.2017

 • Bytová jednotka číslo 10 - zlomená hadice ke sporáku, navíc vedena zdí (u hadic nepřípustné). Zpráva nařizuje provést výměnu hadice a její vedení mimo zdivo do 1.8.2017

 • Bytová jednotka číslo 55 není vodivě propojen přívod a vývod plynoměru. Zpráva nařizuje odstranit do 1.9.2017

 • Výměnu hadic s prošlou dobou životnosti u sporáku je třeba provést do 1.8.2017 v bytových jednotkách 13, 39, 49

Důrazně žádáme majitele výše uvedených bytových jednotek, aby v uvedených termínech provedli nařízená opatření V roce 2017 bude provedena pětiletá periodická revize plynu v domě a je opravdu zapotřebí, aby uvedené závady byly odstraněny.


Sousedské vztahy - stížnosti obyvatel domu (zveřejněno 29.12.2016)

V poslední době si na výbor stěžovalo několik obyvatel domu na své sousedy. Stížnosti se týkaly hlasité a dunivé hudby zejména ve večerních hodinách. nadměrný hluk vadí pochopitelně především rodinám s malými dětmi.

 

Další stížnosti se týkají pejskařů. Domácí mazlíčky jsme si na shromáždění odhlasovali. Současně jsme se zavázali k tomu, že přítomnost domácích zvířat žádným způsobem nesmí omezovat ostatní obyvatele domu. Bohužel tomu tak není. Pejskaři, kteří venčí zvířata zejména v zahradnictví, blátem a kusy hlíny znečišťují společné prostory domu v naprosto neúnosné míře (výbor si například 17.12. stěžoval u MIVY, že nebyl proveden úklid společných prostor domu). Jak se ukázalo, úklid proveden byl, ale za 24 hodin to v suterénu vypadalo jako by se týden neuklízelo. Následující týden výbor provedl kontrolu přímo při úklidu. Než uklizečka provedla úklid celého suterénu, na čerstvě ošetřených podlahách ve vchodu C byly opět blátivé psí stopy. Pejskaři také pouští své svěřence volně po domě. Majitel bytové jednotky 52 si stěžoval, že má před bytem a na zdi opakovaně psí výkaly. Zde je fotografie z 28.12.2016.

Žádáme obyvatele domu, aby svým zvířecím kamarádům věnovali pozornost, kterou si jistě zaslouží, a aby byli ohleduplnější k ostatním obyvatelům domu.


Kontrola plynových zařízení (zveřejněno 19.11.2016)

Ve středu 7.12.2016 v době od 15.00 do 18.00 bude v bytových jednotkách provedena pravidelná roční kontrola plynových spotřebičů. Žádáme majitele třípokojových bytů (netýká se pochopitelně garsonek), aby v uvedené době zajistili přístup k plynoměrům a plynovým spotřebičům.

Revize vodorovného plynového potrubí a ventilů v suterénu byla provedena již 2.listopadu, takže kontrola bytů bude letos probíhat jen v jediném termínu. Pokud někdo nemůže 7.prosince bytovou jednotku zpřístupnit, žádáme, aby si s plynařem (pan Živnůstka, mob. 603 441 431) domluvil náhradní termín.


Preventivní požární prohlídka objektu (zveřejněno 19.11.2016)

16,11.2016 byla provedena požární preventivní prohlídka společných prostor domu 1732. Od minulé prohlídky došlo k podstatném zlepšení zejména na chodbách domu, kde majitelé odstranili hořlavé předměty. Drobné závady a odchylky od norem se přesto vyskytly, jakmile obdržíme písemnou zprávu, bude na těchto stránkách zveřejněna.


Pravidelná revize požárních zařízení (zveřejněno 19.11.2016)

9.11.,2016 byla v domě provedena pravidelná revize požárních zařízení:

 • hydranty

 • hasicí přístroje

 • požární dveře

Kontrola proběhla bez závad.


Malování společných prostor (zveřejněno 12.11.2016)

Od úterý 15.11.206 budou provedeny malířské práce v suterénu a přízemí domu. Firma začne suterénem - prostor okolo výtahů chodby kočárkáren a chodby mezi venkovními a vnitřními dveřmi. V další fázi bude následovat přízemí a vestibul domu. Žádáme obyvatele domu, aby se v době, kdy budou prováděny práce, snažili v maximální možné míře používat opačné vchody a aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v právě malovaných prostorách.


Oprava střechy (zveřejněno 12.11.2016)

11. listopadu byla provedena oprava střešní krytiny nad vchodem C. Fólie byly porušena s největší pravděpodobností při montáži nových antén firmy O2.Současně byla provedena prohlídka střešního pláště, který nevykazuje takové závady, kdy by mělo dojít k zatečení do objektu. Přesto je třeba provést rozsáhlejší práce, jak bylo rozebráno na shromáždění.

Výbor provádí již několik měsíců výběrové řízení na opravu střechy. Rozdílný přístup poptávaných firem - jak finanční, tak technologický - vede k tomu, že výběrové řízení není dosud uzavřeno. Práce předpokládáme provést na jaře příštího roku.


Přechod k novému správci  (zveřejněno 12.11.2016)

K 1.12.2016 mění naše SVJ správce tak, jak uložilo shromáždění vlastníků. Ve středu 2.11.2016 proběhlo v Praze jednání mezi předsedou výboru, ředitelkou firmy Miva a ředitelem firmy Brandýsko - Boleslavská městská a.s (dále jen BBM). Účelem jednání bylo dohodnout "bezbolestný" přechod k novému správci tak, aby se co nejméně dotkla především majitelů bytových jednotek.

Velkým problémem je převod systému SIPO od jednoho správce k druhému a dále elektronický převodu účetnictví a technických dat, protože správci používají rozdílný software (firma MIVA vede odděleně finanční a technickou správu v programech Domsys a Prometheus, firma BBM v jednom programu Helios).

Elektronická data budou se stavem k 30.11.2016 předána novému správci do 5.12.2016. Převzetí písemných materiálů (projektová dokumentace, pasporty bytů, účetní závěrky včetně příloh, atd.) budou předány 15.12.2016.

Je odladěna příkazní smlouva mezi SVJ a BBM. Smlouva bude oběma stranami parafována do 20.11.2016. Odměna správci včetně poplatku za havarijní servis se dnem 1.12.2016 zvyšuje ze stávajících 170,- na 189,- Kč/měsíc. Současně jsou do paušálních plateb zahrnuty úkony, za které se firmě MIVA platilo zvlášť - především mzdová evidence a vedení stálých dohod o provedení práce, takže dochází fakticky ke zlevněná služeb.

V průběhu ledna 2017 budou vydány předpisy plateb spojených s užíváním bytu s logem nového správce. Předpisy budovu mít účinnost dnem 1.2.2017.

Firma MIVA bude v domě dále provádět úklidové práce.


Havárie v domě  (zveřejněno 30.10.2016)

rodloužený víkend byl ve znamení havárií:

 • V noci z 28. na 29. října byl o půl čtvrté ráno hlášen ve vchodu C únik plynu. Ten se nepotvrdil. Přesto bude ve středu 2.11.2016 provedena mimořádná revize plynového potrubí ve všech společných částech domu.

 • V noci z 28. na 29.října došlo k havárii vody v garsonce ve vchodu B v 5. patře. Voda protekla až do suterénu domu.

 • V noci z 29. na 30.října došlo k havárii vody v garsonce ve vchodu C v 7. patře. Voda protekla až do 4. patra.

U vody se v obou případech jednalo o prasklou kovovou hadičku k umyvadlu a k WC. Jedná se o zařízení za vodoměrem, tedy o vlastnictví majitelů bytových jednotek. Případné náhrady škody je tedy nutné uplatňovat nikoli u společenství, ale u majitelů výše uvedených jednotek.

 

V minulém roce byla provedena výměna vodoměrů. Společenství provedlo výměnu hadiček u vodoměrů. Instalatér, který prováděl výměnu vodoměrů, byl připraven za úhradu vyměnit i další staré hadičky k vodovodním bateriím a k WC. Výměnu jsme majitelům bytových jednotek doporučovali mimo jiné i na těchto stránkách. Nabídky ale využilo jen několik majitelů. Výbor znovu naléhavě doporučuje, abyste zkontrolovali stav přívodních hadiček k bateriím a WC a v případě jakékoli pochybnosti provedli jejich výměnu.  Pokud nezvládnete výměnu sami, můžete oslovit například výborem doporučovaného instalatéra pana Svobodu, mobil 603 300 384. Výměna není příliš nákladná a můžete si tak ušetřit nemalé starosti spojené s havárií vody.


Ve vchodu C přelaďte SET-TOP-BOXY (zveřejněno 21.09.2016)

Zhruba před 3 týdny se objevil nový zdroj rušení pozemního digitálního vysílání na kanále 33. Jedná se o kanály ČT 1, ČT2, ČT24 a ČT sport v klasickém rozlišení (netýká se těchto kanálů v kvalitě HD).


21.9.2016 došlo k přeladění výše uvedených programů na kanál 53 (Praha Žižkov), který jsme do této doby nepřijímali. Programy by měly běžet normálně.

 

Ve vchodu C je třeba přeladit SET-TOP-BOXY nebo digitální televize pro pozemní vysílání.
 

K dispozici jsou tyto servisované kanály:

Kanál

TV

Rozhlas

37

Č1 HD, ČT2 HD, CT:D / CT art, KINO SVĚT

RADIO CAS, RADIO ROCK

42

FANDA, SMÍCHOV, TELKA, Prima Comedy Central,  JOJ Family, RELAX, REBEL, MNAM TV, MNAU TV, Seznam.cz

 

46

Retro Music TV, kinoSvet, SLUSNEJ KANAL, Harmonie TV, TV Regina, Praha TV

Rádio Dechovka,

Český Impuls

51

Ocko Expres, Noe TV, Barrandov MUZIKA, Regionalni televize CZ, Sport 5, TV8

 

53

ČT 1, ČT2, ČT 24, ČT SPORT (nejsou HD)

Český rozhlas: Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Radio Wave,
D-Dur, Radio Junior,
Plus, Jazz

55

CT :D / CT art, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima MAX, Očko, Očko Gold, Barrandov Plus, Kino Barrandov, Slagr TV,

 

Proglas

58

NOVA, NOVA CINEMA, Prima COOL, Prima, BARRANDOV TV

 

 

Pokud provedete ruční přeladění (doporučujeme), použijte výše uvedené kanály.

 

Při automatickém ladění můžete zachytit ještě kanály 33 a 41. Tyto kanály mají kolísavý signál a doporučujeme je nepoužívat.

Stejné programy jako na kanále 33 jsou na servisovaném kanále 53 a stejné programy jako na kanále 41 jsou na servisovaném kanále 58.

 

Přeladění se týká pouze STA ve vchodu C !


Kamerový systém rozšířen (zveřejněno 21.09.2016)

Kamerový systém v domě byl změněn na digitální a byl rozšířen o kamery u zadních vchodů tak, jak uložilo shromáždění. V současné době je systém plně funkční, označení, že objekt je monitorován bude ještě provedeno.


Výpadky signálu na 33 kanálu - vchod C (zveřejněno 08.09.2016)

Již několik dnů dochází na 33.kanálu (programy ČT mimo HD vysílání) k výpadkům signálu. Stává se tak nepravidelně zejména ve večerních hodinách. Objevil se nový zdroj rušení, s největší pravděpodobností ve spojitosti se zněnou technologie O2 na střeše domu. Objednali jsme servisní firmu, která provedla v úterý 6.9.2016 měření signálu. Bohužel v době měření, kterému byl přítomen předseda, byl signál naprosto v pořádku a ani televizory nekostičkovaly. Po odjezdu servisní firmy se výpadky opakovaly, takže firma je objednána znovu. Prosíme o trpělivost, na odstranění výpadků se pracuje. Zřejmě bude nutné znovu přemístit anténu kanálu 33 na jiné místo na střeše.


Rozšíření kamerového systému (zveřejněno 08.09.2016)

V průběhu následujících 14 dnů bude provedeno rozšíření kamerového systému tak, jak uložilo výboru shromáždění. Dojde k rozšíření kamerového systému o 3 kamery u zadních vchodů do domu. Kamery obsáhnou jak oboje dveře, tak vstupy do koláren.


STA ve vchodu A plně funkční (zveřejněno 23.08.2016)

Po opravě zdroje na programovatelném zesilovači pozemního signálu bylo zařízení osazeno zpět do systému STA. Anténa ve vchodu A je opět plně funkční.


Nejmladší obyvatel domu (zveřejněno 09.08.2016)

Nejmladším obyvatelem domu se stal 21.7.2016 Marek Bednář. Jeho rodičům, Kateřině Benákové a Janu Bednářovi gratulujeme a Marečkovi přejeme, aby byl zdravý, bystrý a veselý.


Havárie odstraněna (zveřejněno 06.08.2016)

BBM a.s. se podařilo osadit náhradní čerpadlo a havárie teplé vody byla v sobotu 6.8. ve večerních hodinách odstraněna.


Havárie na úseku teplé vody (zveřejněno 05.08.2016)

Dnes došlo v kotelně k závadě na ohřevu teplé vody. Bylo poškozeno hlavní oběhové čerpadlo. Jak nás telefonicky informoval ředitel BBM a.s., jedná se o starší typ zařízení, které se přes víkend nedá sehnat. Výpadek v dodávce teplé vody potrvá do pondělí 8.8.2016. Dodavatel tepla se všem obyvatelům domu omlouvá a děkuje za pochopení.


Havárie v domě (zveřejněno 28.07.2016)

Ve středu 27.7.2016 se v odpoledních hodinách přehnala Brandýsem abnormálně velká průtrž mračen spojená s krupobitím a silným větrem.

 • Dešťovody nestačily odvádět velké množství vody do kanalizace a došlo k vyplavení všech chodů v suterénu. Nejvíc postižený byl vchod C. Následky havárie byly zlikvidovány ve středu a čtvrtek. Děkujeme zejména paní Ondrové.

 • Výpadek elektřiny způsobil závadu elektroniky výtahu ve vchodu A - plně odstraněno ve čtvrtek 28.7. v dopoledních hodinách

 • Výpadek elektřiny způsobil poškození programovatelného zesilovače společné televizní antény ve vchodě A. Ve čtvrtek 28.7.2016 byla závada odstraněna, ale pouze částečně. Programovatelný zesilovač byl demontován a předán do opravy a byl nahrazen zařízením, které umožňuje sledování TV signálu, ale s různými úrovněmi na jednotlivých kanálech. Signál je tak méně stabilní, může docházet k výpadkům a kostičkování. Jedná se o přechodný a dočasný stav. Po opravě programovatelného zesilovače bude úroveň signálu ve vchodu A opět standardní. Dekujeme za pochopení.


Podepsána smlouva o refinancování úvěru (zveřejněno 28.07.2016)

Ve středu 27.7.2016 podepsali předseda a místopředseda výboru smlouvu o refinancování úvěru. Smlouva bude naplněna po dosažení 600 hodnotících bodů u Wüstenrotu. Odhadujeme, že se tak stanu v únoru až březnu příštího roku. Nově uzavřená úvěrová smlouva je s fixovaným úrokem 1,33% po celou dobu splácení.


Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů (zveřejněno 11.07.2016)

Společenství splnilo zákonem uložený krok před rozšířením kamerového systému. Byli jsme zaregistrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V současné době probíhá aktualizace cenové nabídky a bude zahájena rekonstrukce kamerového systému tak, jak uložilo květnové shromáždění Shromáždění.


Nové štítky na schránkách (zveřejněno 03.06.2016)

V současné době je prováděna změna v označení poštovních schránek. Pokud by označení některé schránky bylo chybné, prosím, abyste tuto skutečnost sdělili výboru, který provede nápravu. Žádáme obyvatele domu, aby nevylepovali na schránky žádné soukromé vzkazy a označení a neničili tak jednotný vzhled schránek. Děkujeme za pochopení.


Odeslání plných mocí  (zveřejněno 03.06.2016)

Na základě rozhodnutí Shromáždění vlastníků odeslal výbor plnou moc JUDr. Bohuslavu Švamberkovi pro refinancování úvěru a Ing. Ivanovi Hrubému k jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů.


Shromáždění Společenství vlastníků na Vinici 1732  (zveřejněno 10.05.2016)

Shromáždění Společenství vlastníků na Vinici 1732, které proběhlo 10.5.2016 mimo jiné:

 • vzalo bez připomínek na vědomí Zprávu o činnosti výboru

 • vzalo bez připomínek na vědomí Zprávu o činnosti správce

 • jednomyslně schválilo

  • Zprávu o hospodaření

  • Převod příjmu z pronájmu 2015 do fondu oprav

  • ponechat zálohové platby za užívání bytu v současné výši i pro rok 2016

  • refinancování úvěru ke Stavební spořitelně České spořitelny a.s. s úrokem 1,33 a fixací po celou dobu splácení a současně jednomyslně pověřila výbor SVJ a JUDr. Bohuslava Švamberka realizací

  • Domovní řád

  • Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2016

  • Rozpočet na rok 2016

  • Změnu správce a pověřilo výbor zahájit jednání a uzavřít smlouvu s BBM a.s.

 • většinou 96,926% přítomných schválilo digitalizaci kamerového systému - 3 kamery ve vestibulech, 3 kamery u zadních vchodů

 • pověřilo výbor uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí a následně Smlouvy o dodávkách tepla s BBM a.s.

 • neschválilo přístavbu bytové jednotky 25 (nebylo dosaženo potřebných 100% hlasů)


Rekonstrukce v bytu 51 (zveřejněno 10.05.2016)

Paní Fajčíková oznamuje, že od 10.5.2016 bude provádět rekonstrukci bytu. Omlouvá se za zvýšený hluk spojený s rekonstrukcí zejména v počátečním období. Předpokládávaná doba rekonstrukce je 3 týdny.


Vyúčtování záloh - distribuce a výplata (zveřejněno 01.05.2016)

Vyúčtování jsme od Mivy obdrželi 29.04.2016 v poledne. Ihned jsme provedli opatření k urychlené distribuci. Miva měla rozeslat vyúčtování dopisy majitelům, kteří nemají trvalé bydliště Na Vinici. A bohužel, ani tento jednoduchý krok podle přiloženého seznamu nezvládla. Naprostá většina zůstala nerozeslána, takže muselo být provedeno skenování papírové podoby dokumentů a rozeslání e-maily. Naopak u několika majitelů, kteří mají trvalé bydliště Na Vinici, Miva nepochopitelně zaslala vyúčtování na staré adresy uvedené v Katastru nemovitostí. V těchto případech jsme provedli sken podle kopií. Chybí na nich však razítko a podpis správce.

Letošní vyúčtování záloh je ze strany správce jeden veliký chaos. Výbor se proto rozhodl nečekat další měsíc s výplatou přeplatků. Majitelům, kteří se písemně zřekli odvolací lhůty (buď přímo na podpisovém archu nebo dodatečně zaslali či zašlou e-mail z e-mailové adresy uvedené pro korespondenci), budou přeplatky vyplaceny během několika málo dnů. První přeplatky již byly odeslány.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 28.04.2016)

Dnes jsme konečně obdrželi od Mivy vyúčtování záloh. Dokumenty byly bohužel neúplné, takže byly vráceny k dopracování. Předpokládáme, že oprava nebude Mivě trvat dlouho. Na přeplatcích bude vyplaceno 422.275,- Kč.

S přístupem Mivy za poslední kalendářní rok jsme krajně nespokojeni. Urgence a dopisy řediteli firmy jsou v poslední době prakticky na denním pořádku. Do dnešního dne nemáme opravenou účetní závěrku, takže jsme dosud nemohli prostřednictvím internetu materiál zveřejnit (věříme tomu, že se tak stane o tomto víkendu).

Miva zhoršila poskytování služeb nebývalou měrou a to od převzetí firmy novým majitelem. Protože stav trvá prakticky rok, jsme na  shromáždění připraveni navrhnout jiného správce.


Havárie vody (zveřejněno 18.04.2016)

V noci ze 17. na 18. dubna 2016 došlo k havárii na hlavním přívodu studené vody. Vody pod tlakem stříkala z potrubí a zaplavila suterén domu mezi vchody A a B. Hlavní přívod vody musel být uzavřen. Na odstranění havárie se pracuje. Předpoklad opětovného spuštění do dnes okolo 12.00 hodin.

 

Žádáme majitele sklepů v prostoru mezi vchody A a B, aby provedli kontrolu, zda nemají v kójích vodu.


Shromáždění vlastníků (zveřejněno 18.04.2016)

V souladu s článkem XI., odst.5 Vás výbor SVJ zve na shromáždění Společenství Na Vinici 1732, které se koná v neděli 8. května 2016 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

 

Program:

 

1. Volba komisí a zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Přehled příjmů a výdajů v roce 2015
5. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2015
6. Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu
7. Informace o splátkách úvěru
8. Přestávka 20 minut
9. Kamerový systém – změna legislativy
10. Domovní řád
11. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2016
12. Rozpočet na rok 2016
13. Informace o způsobu vytápění a dodávky teplé vody, připravované změny
14. Diskuse
15. Závěr
 

Program může být ještě upraven.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 30.03.2016)

Miva stále není schopná předložit vyúčtování záloh. Podle zákona je sice dost času, ale na takové prodlení nejsme zvyklí a nehodláme si na ně ani zvykat. Předseda SVJ pozval k jednání ředitele společnosti s žádostí o změnu účetního. Dnem 1.4.2016 se tak skutečně stane a náš dům přebírá nová účetní. Pokud se situace okolo účetnictví obratem nezlepší, bude to důvod k úvaze nad změnou správce. Problematice správce se rozhodně budeme věnovat na Shromáždění vlastníků, které bude v neděli 8.5.2016 od 15.00 hodin. Pracujeme na programu a jakmile budeme mít k dispozici účetní výstupy, rozešleme pozvánky a materiály jako každý rok zveřejníme na internetu.


Mytí oken (zveřejněno 16.03.2016)

Dnes oznámila úklidová firma, že ve čtvrtek a pátek proběhne pololetní mytí oken ve společných částech domu.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 16.03.2016)

Opakovaně urgujeme u MIVY vyúčtování záloh. V loňském roce jsme je obdrželi 22.února. Podle dnešního sdělení bude letošní provedeno ke konci měsíce března. Jakmile výbor vyúčtování obdrží, neprodleně provede kontrolu a v případě, že bude bez závad také jeho distribuci. Termín, kdy bude přítomen účetní MIVY v kanceláři výboru, sdělíme s dostatečným předstihem. Pokud nebudou ze strany majitelů bytů k vyúčtování připomínky, provedeme vyrovnání přeplatků, ideálně v průběhu dubna 2016.

O průtazích v účetnictví bud jednat předseda výboru s ředitelem MIVY.


Poruchy internetu (zveřejněno 01.03.2016)

Výpadky elektřiny v noci z 29.2. na 1.3.2016 způsobily mimo jiné poruchu internetového připojení sítě NetOnline. Protože na telefonní číslo 800 850 900 se nedá opět dovolat, získali jsme jiné telefonní číslo na technický dohled: 326 111 111.

Číslo si, prosím, poznamenejte a v případě poruchy Vašeho internetového připojení použije ke spojení s pracovníky NetOnline.


Noví majitelé bytové jednotky 8 (zveřejněno 29.2.2016)

Bylo ukončeno dědické řízení po zesnulém ing. Ballyákovi a byt byl následně dědici prodán. Novými majiteli se stali Jana a Miloš Trojanovi, které vítáme v našich řadách. V bytové jednotce probíhá v současné době rekonstrukce.


Oznámení o výši výnosu z pronájmu 2015 (zveřejněno 29.2.2016)

V současné době je distribuován dokument Oznámení o výši výnosu z pronájmu 2015. Dokument je vystavován pro potřebu těch, kteří podávají majetkové přiznání, poučení je přímo v dokumentu.


Závady a jejich odstranění (zveřejněno 29.2.2016)

V uplynulém měsíci jsme řešili několik závad na společném zařízení domu. Bohužel se jednalo o poměrně nákladné opravy:

 • Mechanická závada na elektromagnetickém zámku dveří ve vestibulu B. Zámek si vyžádal opravu u výrobce, a protože nebylo možné mít dům dva týdny bez zámku, museli jsme koupit zámek nový. Starý zámek byl repasován a máme ho jako rezervní pro podobné přípravy. Cena nového zámku, oprava původního zámku, doprava a servis si vyžádaly náklady 21.793,- Kč.

 • Vadný multisatelitní přepínač ve vchodu B nebylo rentabilní opravovat, protože cena opravy by převýšila cenu nového. Opravna vystavila Společenství o této skutečnosti písemný doklad. Nový multisateltní přepínač byl minulý týden osazen, původní - vadný byl Společenství vrácen. Náklady včetně instalace a naprogramování 13.789,- Kč

 • Porucha výtahu ve vchodu A. Výtah byl zcela nepojízdný, po opravě se nadal přivolat do 6. poschodí. Oprava zatím nevyčíslena, ale bude se jednat o nízkou částku.


Zavírání vchodových dveří (zveřejněno 09.1.2016)

Množí se stížnosti obyvatel zejména ve vchodech B a C na často otevřené dveře u zadního vchodu domu. Důrazně Vás všechny žádáme, zavírejte za sebou dveře. Pokud je otevřete na 90°, sepne se aretace samozavírače a dveře zůstanou otevřené. Pokud by se situace opakovala, byli bychom nuceni aretaci demontovat, takže dveře by se zavřely vždy. To by ale značně snížilo komfort při vyjíždění s koly a kočárky.Takové řešení považujeme za krajní a velmi neradi bychom k němu přistoupili.


Změna dodavatele tepelné energie (zveřejněno 09.1.2016)

Dnem 10.1.2016 došlo ke změněn dodavatele tepelné energie. Byla ukončena smlouva s dosavadním dodavatelem - TOMMI-holding, spol. s r.o. a uzavřena smlouva s dodavatelem novým, kterým je firma Brandýsko - Boleslavská městská a.s. Firmu zřídilo Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako jediný akcionář a pd 1.1.2016 jí pronajalo kotelny, které vlastní, mimo jiné i obě kotelny na našem sídlišti (K1 a K2)

Změnu dodavatele bychom neměli nijak pocítit. Navíc cena tepla se s novým poskytovatelem snižuje z 504,- na 499,- Kč za GJ (cena bez DPH).


Naprogramování radiových modulů vodoměrů (zveřejněno 06.12.2015) - VELMI DŮLEŽITÉ

Při výměně vodoměrů nebylo možné současně provést naprogramování bezdrátového přenosu údajů. Jak jsme byli dodatečně informováni,  lze to provést až po zhruba týdenním vypnutí systému bezdrátového přenosu. Jedná se již jen o velmi krátkou návštěvu servisního technika, který pomocí PDA provede přeprogramování radiového modulu. Současně Vám předá protokol o výměně vodoměru.

Programování proběhne v podvečerních a večerních hodinách, aby nebylo třeba znovu si brát volno.

 

Termíny provedení přeprogramování:

 

VCHOD A - čtvrtek 10.12.2015:

    7. - 4. patro          16.00-18.00

    3. patro - přízemí  18.00 - 20.00

VCHOD B - čtvrtek 17.12.2015:

    7. - 4. patro          16.00-18.00

    3. patro - přízemí  18.00 - 20.00

VCHOD C - úterý 15.12.2015:

    7. - 4. patro          16.00-18.00

    3. patro - přízemí  18.00 - 20.00

 

Pokud by někomu navrhovaný termín nevyhovoval, lze se domluvit individuálně s panem Vránou (mob. 608 877 195) na některý jiný z výše uvedených termínů.

 


Průkaz energetické náročnosti budovy (zveřejněno 06.12.2015)

Při prodeji bytové jednotky ukládá zákon doložit ke smlouvě Energetický průkaz náročnosti budovy. Dokument můžete stahovat v oddíle "KE STAŽENÍ" nebo zde.


Preventivní požární prohlídka objektu - závady (zveřejněno 06.12.2015)

23.11.2015 provedla odborně způsobilá osoba PO preventivní požární prohlídku objektu. Podrobnou revizní zprávu můžete stáhnout zde.

Prohlídkou byly zjištěny některé závady na průchodnosti chodeb. Ve zprávě je u každé z nich označena i příslušná norma, která je v jednotlivých případech porušena. Odborně způsobilá osoba je oprávněna provést následnou kontrolu a v případě, že závady nebudou odstraněny, vystavujeme se nebezpečí finančního postihu.

 

Výpis závad:

Vchod A

   -  ve sklepním prostoru je volně položen hasicí přístroj, musí být upevněn na stěnu (závada na vrub Společentví)

   -  ve sklepním prostoru je výskyt předmětů mimo kóje (satelitní parabola, pneumatiky, skříňky...)

   -  2. patro - odstranit květiny, které snižují průchod chodbou

 

Vchod B

   - 7. patro - odstranit květiny a dřevěnou skříň

   - 6. patro - odstranit květiny

   - 1. patro - odstranit botník

 

Vchod C

   - 6. patro - odstranit skříň a květiny

   - 4. patro - odstranit skříňky a květiny

   - 1. patro - odstranit botník a květiny

   - prostor skleních kójí - odstranit veškerý materiál, který je umístěn mimo sklepní kóje

 

Výše uvedené závady je třeba odstranit do konce roku 2015.

 

Výskyt drobných květin nebo skříněk, které výrazně nezasahují do profilu chodby autorizované osobě nevadily a nejsou ve zprávě uvedeny. Přesto doporučujeme majitelům zvážit jejich odstranění, aby chodby byly skutečně volné a průchodné, jak ukládají stanovy Společenství.


Revize plynu (zveřejněno 06.12.2015)

Obdrželi jsme revizní zprávu plynového vedení. Plynové potrubí v majetku SVJ nevykazuje žádnou, ani drobnou závadu. Závady se vyskytly pouze v bytech. Jedná se pouze o drobné závady, které nijak neohrožují okolí a nebrání používání plynu. Přesto je nutné závady odstranit v termínech uvedených v revizní zprávě. Jedná se závady tohoto typu:

 

  - výměna plynových hadic s prošlou dobou životnosti  mezi pohubím a sporákem - 4x vchod A, 2x vchod B, 3x vchod C

  - nedostatečný otvor do instalační šachty po rekonstrukci jádra -   1x vchod A, 1x vchod B

  - nepřípustné spojení více hadic za sebou - 1x vchod B

  - drobný únik plynu u přívodu ke sporáku - 1x vchod B

  - nalomená hadice navíc částečně vedena zdí - 1x vchod A

 

Všechny závady jsou za plynoměry, tedy na majetku jednotlivých vlastníků. Odstranění závad je proto v jejich režii.

Majitelé bytů se zjištěnými závadami budou k odstranění včetně revizí stanoveného termínu vyzváni písemně.

Revizní zprávu můžete stáhnout zde.


Výměna vodoměrů (zveřejněno 17.11.2015) - VELMI DŮLEŽITÉ

Ve dnech 30.11. až 2.12.2015 bude provedena v bytových jednotkách výměny vodoměrů na teplou i studenou vodu. S ohledem na rozsah práce NENÍ MOŽNÉ VÝMĚNU PROVÉST POUZE V PODVEČERNÍCH HODINÁCH.

Společnost iSta nám proto zaslala harmonogram prací a žádá na uvedené termíny o zpřístupnění bytových jednotek. Dokument, který bude v nejbližší době vyvěšen v domě, si můžete stáhnout zde.

 

Harmonogram výměny:

 • Vchod A: 30.11.2015

 • Vchod B: 01.12.2015

 • Vchod C: 02.12.2015

 Pro všechny vchody platí tato časová posloupnost výměny:

 7. patro

  od 08.00 do 10.00

 6. patro   od 08.00 do 10.00
 5. patro   od 10.00 do 12.00
 4. patro   od 10.00 do 12.00
 3. patro od 13.00 do 15.00
 2. patro od 13.00 do 15.00
 1. patro od 15.00 do 17.00
 Přízemí od 15.00 do 17.00

 

Zpřístupnit bytovou jednotku jsou majitelé povinni na základě zákona a na základě stanov Společenství, článek V, odstavec 3, písmeno f) a g). Na oznámení má výbor 3 dny před vstupem. Abyste si mohli včas zajistit volno na uvedené dvě hodiny, informujeme s předstihem 14 dnů.

 

V případě, že bytovou jednotku v uvedené termínu nezpřístupníte, budou vodoměry vyměněny v náhradním termínu. Majitel ale bude povinen uhradit rozdíl ceny mezi hromadnou a individuální výměnou, to je cenu dopravy a další vícenáklady spojené s individuální návštěvou.

 

Výměnu vodoměrů a pancéřových hadiček přímo s vodoměry spojenými provede firma iSta, jmenovitě její technik pan Libor Vrána, mob. 608 877 195.

 

Jiné hadičky na náklad Společenství vyměněny nebudou, protože se nejedná o majetek Společenství, ale o majetek majitele bytu. Velmi doporučujeme, požádejte technika iSty o posouzení stavu ostatních hadiček (to jsou ty, které vedou k WC a kohoutům v koupelně) a v případě, že jsou hadičky jakkoli poškozené nebo jsou na hranici životnosti, proveďte sami jejich výměnu.


Pro práce spojené s vodou, kanalizací a topením doporučuje výbor instalatéra
     pana Jiřího SVOBODU
     Výletní 1210
     Brandýs nad Labem
     mobil 603 300 384


Pan Svoboda si prohlédl náš dům a je připraven provádět v objektu i drobné práce na vyžádání jednotlivých majitelů. Jeho ceny jsou velmi příznivé a podstatně nižší než ceny instalatéra, který dosud pro Společenství instalatérské práce prováděl.
 


Závada výtahu vchod A (zveřejněno 9.11.2015)

Závada výtahu byla ohlášena na servis. Pracovníci NKZ zjistili, že se jedná o závadu tlačítkové soupravy. Náhradní díl byl objednán a v nejkratší možné době bude osazen a závada bude odstraněna.


Periodická revize plynu (zveřejněno 9.11.2015)

Ve středu 18.11.2015 os 15.30 do 18.00 hodin bude provedena periodická revize plynu a plynových spotřebičů. Žádáme majitele, aby své bytové jednotky na uvedený termín zpřístupnili.


Noví nájemníci a povinnosti majitele bytové jednotky (zveřejněno 3.11.2015)

Výbor se v poslední době dozvídá systémem "jedna paní povídala", že v některých bytových jednotkách bydlí noví nájemníci. Velmi důrazně upozorňujeme na povinnost majitele předat výboru nejpozději do 1 měsíce od změny písemně údaje pro seznam osob v domě, který je výbor ze zákona povine vést. Tuto povinnost ukládá majiteli bytové jednotky Občanský zákoník a Stanovy společenství (článek IV). Pokud tak majitelé neprovedou, je pro statutární orgán nehlášená osoba v domě osobou cizí a výbor zneplatní bytové jednotce čipový vstup do domu vyjma čipu majitele jednotky. Formulář pro změnu údajů je ke stažení zde: (*.pdf) (*.doc)


Závada na STA ve vchodu B (zveřejněno 3.11.2015)

Ve vchodu B došlo k poruše STA - satelitní multipřepínač pro 8 bytových jednotek. zařízení bylo servisní firmou demontováno a předáno do opravy. Z tohoto důvodu nebude v některých bytech vchodu B možný po přechodnou (a doufejme velmi krátkou) dobu příjem satelitního vysílání. Signál pozemního vysílání by měl být k dispozici. Za dočasné potíže se omlouváme.

Úprava systému bleskosvodu (zveřejněno 3.11.2015)

Úprava bleskosvodů probíhá tento týden od 3. do 5.11.2015


Výměna vodoměrů (zveřejněno 25.10.2015)

V současné době výbor jedná s firmou iSta o výměně vodoměrů na teplou i studenou vodu po uplynutí jejich životnosti, která je zákonem stanovena na 5 let (novelizace, dříve platilo u teplé vody 4 roky, u studené 6 let). Současně s vodoměry budou u bytových jednotek, které používají kovové hadičky od vodoměru dále do bytu (staré typy nezrekonstruovaných jader) tyto hadičky vyměněny. Výměna se netýká ostatních hadiček (ke kohoutkům k WC atd.), které jsou výlučně majetkem vlastníka bytové jednotky. Týká se pouze hadiček bezprostředně připojených na vodoměr. Pracovník, který bude výměnu vodoměrů provádět, může na požádání posoudit stav vašich ostatních hadiček a případně doporučit jejich výměnu, kterou si ovšem každý vlastník bytové jednotky musí nasmlouvat a uhradit sám.

O termínu výměny budete informování s minimálně 2 týdenním předstihem tak, abyste včas počítali se zpřístupněním bytové jednotky pracovníkům iSty.


Požární revize a preventivní prohlídka objektu (zveřejněno 25.10.2015)

Požární revize a preventivní prohlídka objektu proběhne v úterý 3. listopadu 2015. V letošním roce (5 let od rekonstrukce) bude pravidelná revize rozšířena tlakové zkoušky hadic. Tlaková zkouška bude následně prováděna každé 3 troky. Současně bude požárním preventistou provedena prohlídka společných částí domu (jak chodeb tak prostor v suterénu domu).


Úprava systému bleskosvodu (zveřejněno 25.10.2015)

V souvislosti s uzavřením nové pojistné smlouvy byla provedena detailní revize systému bleskosvodu specializovanou firmou. Ta došla k závěru, že je třeba stávající systém upravit tak, aby 100% vyhovoval současné legislativě. Je třeba provést jiné uchycení vedení po obvodu střechy a zvýšit počet podpůrných betonových terčů. Práce budou provedeny do konce tohoto kalendářního roku.


Nová smlouva na pronájem střechy (zveřejněno 25.10.2015)

Dnem 31.12.2015 končí desetiletá smlouva se společností O2 a její nástupnickou organizací Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Uzavřeli jsme prodloužení smlouvy o dalších 10 let s ročním nájemným 85.000,- Kč, které bude automaticky zvyšováno o roční inflaci. Částka je podstatně vyšší než jsou obdobné pronájmy na okolních domech. S plným zněním smlouvy se můžete seznámit v kanceláři výboru.


Uzavřena nová pojistka na dům (zveřejněno 25.10.2015)

Jak bylo projednáno na shromáždění, dnem 30.10.2015 končí pojištění našeho domu u pojišťovny Kooperativa. Nová pojistka s plněním od 1.1.2015 byla uzavřena v pátek 23.10.2015 s pojišťovnou GENERALI. Nová pojistka umožňuje připojištění některých specifických prvků - omítka proti poškození ptactvem, zatékání střešní krytinou, únik vody z poškozeného potrubí ve vlastnictví společenství, odpovědnost členů výboru za chybná rozhodnutí, krádež hasicích přístrojů. Budova je pojištěna na částku 105.000.000, škody způsobené jiným subjektům provozem budovy 20.000.0000,. Kč. Nová pojistka je výhodnější než stávající a roční pojistné je 31.797,- a je nižší než stávající pojistné. S kompletním zněním smlouvy se můžete seznámit v kanceláři výboru.


Požární revize a chodby (zveřejněno 11.10.2015)

Blíží se periodická požární revize. Znovu důrazně upozorňujeme všechny majitele bytů, aby ze společných prostor domu (chodby, suterénní prostory mimo přidělených sklepních kójí) odstranili všechny předměty, které tam nemají co dělat. Chodby musí být z požárního hlediska zcela průchodné - průchodu nesmí vadit skříně, květiny a další materiál a nesmí se na nich vyskytovat žádný materiál, který by zvyšoval intenzitu hoření. Společenství hrozí za nedodržení pokuta. V případě, že se tak stane, bude částka vymáhána po majitelích, kvůli kterým bude pokuta udělena.


Mytí oken (zveřejněno 11.10.2015)

12. a 13.10.2015 proběhne pololetní umývání oken ve společných prostorách domu.


Závada na STA ve vchodu C odstraněna (zveřejněno 11.10.2015)

Zesilovač STA ve vchodu C byl opraven a namontován zpět. Anténa je již plně provozuschopná.


Závada na STA ve vchodu C (zveřejněno 17.09.2015)

Ve středu 16.9.2015 došlo k závadě na STA ve vchodu C. Závada je na distribuci signálu pozemního vysílání, satelitního vysílání se nedotkal.

Příčina: Vyhořel zdroj programovatelného zesilovače pozemního vysílání (zesilovač je 10 dnů po uplynutí záruční doby). Závada je s největší pravděpodobností důsledkem dopoledního vypínání elektřiny.

Současný stav: V ranních hodinách 17.9.2015 servisní firma zesilovač vymontovala odvezla do opravy. Do té doby poskytla zápůjčkou náhradní zesilovač, který ale neobsahuje kanál 51, takže dočasně nefunguje např. kanál "Mňam". Může také docházet ke kostičkování signálu. Zesilovač bude opraven zhruba do 4 - 5 dnů a poté bude SAT opět fungovat v plném rozsahu.

Za dočasné těžkosti se omlouváme.


Někteří si pletou společné časti domu se skládkou a smetištěm (zveřejněno 06.09.2015)

Stále častěji se setkáváme s tím, že si někteří naši spolubydlící zřejmě nedopatřením pletou společné části našeho domu s neplacenou skládkou nebo dokonce se smetištěm. Množí se případy, kdy na chodbách můžeme vidět sedací soupravy, demontované kuchyňské linky, antény, mrazáky a další spotřebiče. Nemáme teď na mysli případy, kdy tyto součásti vašich domácnosti jsou na chodbě den, dva a pak zmizí. Máme na mysli případy, kdy vyhozené věci jsou ve společných prostorách (a to nejen v suterénu, ale také na chodbách) i několik měsíců.

 

Blíží se období  požárních revizí a kontrol. Již v minulém období jsme čelili výtkám hasičů, kteří nás chtěli v loňském roce dokonce pokutovat za neprůchodnost chodeb. Od pokuty upustili za příslib, že bude zjednána náprava. Stav je však ještě horší než v loňském roce. (Chodby musí být bez problému průchodné v obou směrech.)

Důrazně proto vyzýváme všechny obyvatele domu, aby do konce měsíce září v souladu s přijatými stanovami společné části domu uvolnili. Pokud budeme pokutováni, bude výbor trvat na tom, aby v rámci pokuty bylo vyčísleno, za co pokuty jsou a aby celková částka byla rozepsána na jednotlivé případy. Následně bude výbor uvedené částky vymáhat po konkrétních majitelích.

 

Dalším nešvarem, který se v domě vyskytuje stále častěji, je ozdoba chodeb pytli s odpadky. Vážení obyvatelé domu. Pokud jste líní, sjet fungujícím výtahem do přízemí a pytle vyhodit do příslušného kontejneru, skladujte, prosím, pytle s odpadky na druhé straně vchodových dveří - to je uvnitř bytů. K Vašim sousedům totiž chodí návštěvy a je dobré, když se před nimi nemusí stydět.


Kontejnery na odpad (zveřejněno 06.09.2015)

V průběhu příštího týdne (s největší pravděpodobností v úterý 9.9.2015) budou nahrazeny stávající kontejnery na odpad novými plastovými. Výměnu odhlasovalo shromáždění. Jeden bude umístěn na stanovišti u vjezdu do ulice, tři na místě u domů 1732 a 1733. Žádáme všechny obyvatele domu, aby po úterním odvozu odpadu již nevyhazovali nic do kovových kontejneru, které budou následně odvezeny.


Výpověď pojistky (zveřejněno 06.09.2015)

Do 15.9.2015 bude vypovězena smlouva na pojištění domu u pojišťovny kooperativa a bude nahrazena rozšířenou smlouvou u pojišťovny Generali. Ke změně pojíš'tovny dojde dnem 1.11.2015.


Revize střechy (zveřejněno 06.09.2015)

V průběhu měsíce září bude provedena jiskrová zkouška spojů na střešním plášti s cílem v maximální míře předejít zatékání vody do střechy. Pokud zkouška netěsnosti odhalí, budou bezprostředně opraveny.


Rušení televizního signálu - vchod C (zveřejněno 15.07.2015)

V minulém týdnu bylo vyřešeno vypadávání TV signál na 55 kanálu (program PRIMA ZOOM, šlágr, Prima Love, atd.). Provedli jsme měření signálu, které ukázalo nárazové silné rušení způsobené rychlým LTE internetem. Jen v letošním roce byly uvedeny do provozu vysílače LTE internetu v Brázdimi, Vinoři, Hovorčovicích, Miškovicích, Jenštejně a na dalších místech. Stanic, které ruší TV signál neustále přibývá.

Signál byl měřen v různých místech střechy a anténa pro příjem kanálu 55 byla přesunuta do internetovém stínu. Signál se prudce zlepšil a výpadky by měly ustat. Přesto se nemusí jednat o trvalé odstranění výpadků pozemního vysílání. Pokud budete mít s pozemním příjmem trvalejší problémy, neváhejte kontaktovat výbor SVJ.


NetOnline se omlouvá a kompenzuje (zveřejněno 15.07.2015)

V průběhu měsíce června docházelo k častým výpadkům internetu u poskytovatele NetOnline. Výpadky jsou způsobeny masivním přechodem na nové připojení. Firma se všem připojeným účastníkům omlouvá a současně oznamuje, že internetové připojení v měsíci červenci je pro všechny účastníky zdarma. Fakturu v srpnu tedy nečekejte. První faktura bude v měsíci září za srpnové služby.

Starý model internetu bude odpojen v nejbližších dnech.


Internetová televize v zahraničí (zveřejněno 15.07.2015)

Na květnovém shromáždění polemizovali pánové Cséplö a Kusko s oznámením, že internetovou televizi společnosti NetOnline lze sledovat i mimo území republiky. Pánové tvrdili, že ITV je poskytována pouze na území ČR.

Vysílání internetové televize (základní balíček - 34 programů za 20,- Kč měsíčně)  vyzkoušel v červnu a červenci předseda v Rakousku, Itálii a v Řecku. Ve všech těchto zemích fungovala televize naprosto bez problémů a to jak v živém vysílání, tak i při přehrávání archivu (kompletní vysílání všech 34 programů je k dispozici 7 dnů nazpět). Je předpoklad, že stejné to bude i v jiných zemích. Nutné je pochopitelně odpovídající Wi-fi připojení v místě pobytu, sledování prostřednictvím mobilního internetu by se značně prodražilo..


Nejmladší obyvatel domu (zveřejněno 15.07.2015)

8.7. 2015 se narodil Ondřej Švejda a stal se nejmladším obyvatelem našeho domu. Vítáme ho mezi námi a rodičům gratulujeme.


Nová majitelka bytové jednotky 65 (zveřejněno 25.06.2015)

Novou majitelkou bytové jednotky číslo 65 se k 1.7.2015 stala paní Lenka Pazderová (jednotka dříve patřila manželům Škrochovým). Novou majitelku vítáme v řadách společenství.


Rozšíření kamerového systému (zveřejněno 25.06.2015)

Květnové shromáždění rozhodlo o rozšíření kamerového systému na zadní vchody tak, aby současně byly zabírány dveře kolárny. Současně rozhodlo o tom, že kamery budou digitální. Aby mohl výbor usnesení shromáždění začít realizovat, je nezbytně nutné získat povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů. K tomu je nezbytně nutné, aby souhlas písemně deklarovali všichni majitelé bytových jednotek a všichni obyvatelé domu straší 18 let (spolubydlící, nájemníci, atd.). Bez písemného souhlasu nelze podle zákona kamerový systém se záznamem provozovat.

Proto budeme v průběhu příštího období distribuovat  text prohlášení pro úřad a majitele bytových jednotek prosíme o součinnost bez zbytečného otálení. Připomínáme, že kamerový systém, podobně jako čipový systém v domě slouží ke zvýšení bezpečnosti a ochrany našeho společného, i Vašeho soukromého majetku. Záznamové zařízení bude uzamčeno v místnostech serveru, který je elektronicky střežen, záznam je navíc zaveslován. Zařízení bude pro kontrolu předešlých událostí používáno výhradně při zjištění vandalismu, krádeží a podobně, v žádném případě neslouží k jiným účelům.


Ukončení starého modelu internetového připojení (zveřejněno 25.06.2015)

Dnem 30.6.2015 končí starý model poskytování internetu prostřednictvím společenství. Systém však poběží ještě 1. týden v červenci. V současné době jsou distribuovány nové předpisy plateb s účinností od 1.7.2015. Poslední platbu za internet provozovateli poskytne společenství v červenci (úhrada za internet z června). Na tuto platbu postačí přeplatky, které jednotliví uživatelé u společenství za prvních 6 měsíců mají.

Pokud tedy ještě nejste přepojeni, obraťte se na některou z níže uvedených společností:

 • CZ net

 • Net Online

 • GreppaNetwork

 • Twigonet

 • Připojení pomocí pevné telefonní linky (ADSL)


Nová nabídka firmy Cznet (zveřejněno 10.06.2015)

Včera odpoledne jsme obdrželi email od jednatele firmy Cznet. Vzhledem k tomu, že zájem o služby této společnosti v našem domě je menší, než firma předpokládala, přichází Cznet s novou cenovou nabídkou:

 • Internetové připojení 100/100 Mbit za cenu 88,- Kč s garancí ceny až 5 let

 • Platí při objednání do 30.6.2015 a při platbě na rok dopředu

 • Ostatní sužby zůstávají dle původní nabídky (např. základní balíček internetové televize + internet 30/30 Mbit za 350,- Kč/měsíc, modem k TV propůjčen zdarma)

Nabídku ve formě letáku si můžete stáhnout ZDE. Nabídku navíc firma vyvěsí v domě.


Informace o kabelovém spojení mezi domy (zveřejněno 26.05.2015)

Touto informací se vracíme k výtce, která zazněla na nedělním shromáždění. Pan Cséplö (host shromáždění - není již členem společenství) vystoupil s tím, že povolením optických kabelů, kterými jsou propojeny jednotlivé domy, jme porušili usnesení shromáždění, které jakékoli kabely zakázalo. Protože v danou chvíli nebylo možné bezprostředně reagovat (nebyl prostor ihned prostudovat celou dokumentaci), bylo provedeno hlasování, na kterém shromáždění s optickými kabely firem CZNET a NetOnline vyslovilo souhlas.

Prostudovali jsme zápisy a usnesení všech minulých shromáždění včetně příspěvků do diskuse, o kterých bylo hlasováno a prohlašujeme, že společenství nikdy v minulosti nepřijalo usnesení, které by se kabelovým spojením mezi domy zabývalo nebo jej dokonce zakázalo.

Touto problematikou se zabývalo jediné shromáždění a to pouze v souvislosti s pozůstatkem kabelového systému internetu CISCOM pana Milana Dvořáka. Na shromáždění se řešilo odstranění optického kabelu již neprovozované sítě. A to bylo všechno.


ZMĚNA V INTERNETOVÉM PŘIPOJENÍ (zveřejněno 25.05.2015)

Jak bylo podrobně rozebráno na shromáždění, dnem 1.7.2015 končí poskytování internetového připojení prostřednictvím společenství. Všichni majitelé bytových jednotek, kteří toto internetové připojení využívají (53 přípojek), obdrží nové předpisy plateb s účinností od 1.7.2015, kde již platba za internetové připojení nebude obsažena.
V průběhu měsíce června je třeba uzavřít smlouvy mezi účastníkem (=majitelem bytové jednotky nebo nájemníkem) a poskytovatelem připojení.

Každého z vás osloví v průběhu června stávající poskytovatel - firma Net online, která nabízí časově nepodmíněnou smlouvu a cenu za připojení 100/100 Mbit pro každého účastníka za 190,- Kč/měsíčně. Navíc také možnost příjmu internetové TV až na 5 zařízeních (TV, notebook, Pc, chytrý mobilní telefon, tablet, apod.) a to za 210,- Kč včetně internetu 100/100 MBit. Tuto firmu výbor doporučuje.

Můžete pochopitelně využít i konkurenční firmy. Reálně přichází v úvahu CZNET, GREPPA NETWORK, TWIGONET nebo připojení ADSL. Tyto firmy nabízejí obdobné služby, ale jejich smlouvy jsou časově vázané a ceny jsou vyšší než u stávajícího poskytovatele.

V pondělí 1.6.2015 je připraven zájemcům podat podrobnou informaci předseda v kanceláři výboru. Jsme rovněž připraveni reagovat na Vaše emailové nebo telefonické dotazy.


Proběhlo shromáždění (zveřejněno 25.05.2015)

Na včerejším shromáždění proběhly volby výboru a revizora. Shromáždění zvolilo revizora i výbor ve stejném složení, jako v uplynulém volebním období. Dále byly schváleny nové stanovy, které od včerejšího dne platí a jsou ke stažení ZDE. Společenství změnilo včerejším dnem svůj naházev na Společenství vlastníků Na Vinici 1732.


Výpadek internetu (zveřejněno 20.05.2015)

Dnes odpoledne došlo k výpadku internetu. Poskytovatel je v tom tentokrát nevinně. Operátor T-mobile totiž řešil nějaký svůj problém v Praze bagrem a podařilo se mu přetrhnout optické kabely internetu vedené v zemi. Firma Net Online provedla v relativně krátkém čase převedení našeho internetu na jinou trasu. Na opravě poškozených optických kabelů se pracuje.


Výměna optického kabelu provedena (zveřejněno 14.05.2015)

Dnes byla provedena výměna optického kabelu mezi domy 1732 a 1733. Došlo asi k 3 hodinovému výpadku, za který se omlouváme. V pátek bude osazena nový (podstatně výkonnější) mikrovlnný spoj. Stávající bude ponechán jako záložní. Podrobnou informaci poskytneme na shromáždění. Znovu Vás všechny zveme, budou projednávány opravdu závažné body.


INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ - očekávané změny (zveřejněno 14.05.2015)

V současné době probíhají intenzivní jednání s několika poskytovateli internetového připojení. V průběhu měsíce června dojde k zásadní změně v poskytování internetového připojení do jednotlivých bytů. Za minimální cenové navýšení dojde ke zrychlení internetu a k možnosti sledovat IP Televize až na 5nezávislých zařízeních. Bude možné využívat i IP telefonii. Změna bude natolik zásadní, že jí bude vyhrazen samostatný bod na shromáždění, kde vysvětlíme proč a jak se internetové služby v domě změní.

Pokud Vás v nejbližší době osloví některá z firem s nabídkou internetového připojení, vyčkejte s rozhodnutím až po shromáždění, kde provedeme srovnání jednotlivých poskytovatelů a jejich cenových nabídek a doporučíme Vám, jak postupovat.


Výměna optického kabelu (zveřejněno 10.05.2015)

V úterý 12.5.2015 proběhne přepojení serveru na nový optický kabel. Jedná se o vedení mezi domy 1732 a 1733. Původní kabel je nahrazován samonosným a podstatně tenčím optickým kabelem. V průběhu úterý očekáváme krátkodobější výpadky internetové konektivity. Děkujme za pochopení.


Shromáždění vlastníků jednotek (zveřejněno 03.05.2015)

V souladu s článkem XI., odst.5 Vás výbor SVJ zve na shromáždění Společenství Na Vinici 1732, které se koná v neděli 24. května 2015 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.
 

Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce již 20.ledna 2015. Od této doby došlo k úpravě programu. Protože podle Nového občanského zákoníku nelze na shromáždění přijímat žádné usnesení k jiným bodům než k těm, které obsahuje dopředu vyhlášený program, seznamujeme Vás s definitivním programem shromáždění již dnes.

1.      Volba komisí a zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.    Zpráva o činnosti výboru

3.    Nové stanovy společenství dle nařízení NOZ

4.    Volba výboru společenství

5.    Přestávka 20 minut

6.    Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2014

7.    Zpráva o činnosti správce

8.    Kamerový systém

9.    Nákup kontejnerů na odpad

10.  Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2015

11.  Rozpočet na rok 2015

12.  Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu

13.  Informace o způsobu vytápění a dodávky teplé vody v následujících 15 letech

14.  Poskytování internetového připojení v dalších letech

15.  Diskuse

16.  Závěr

Materiály k nejdůležitějším bodům můžete stáhnout a dopředu nastudovat. Jsou zveřejněny v sekci KE STAŽENÍ a s výjimkou stanov jsou v zaheslovaném adresáři. Heslo je stále stejné. Pokud jste přihlašovací údaje zapomněli, budou obsaženy v písemné pozvánce na shromáždění, kterou obdržíte v nejbližších dnech.

 

K programu podrobněji:

1. Volba komisí: Budou zvoleny komise volební a mandátová, 2 zapisovatelé a ověřovatel zápisu. Máte možnost se sami do komisí přihlásit, pokud se tak nestane, výbor členy komise a zapisovatele navrhne přímo na shromáždění.

2. Zpráva o činnosti výboru: Přednese ji předseda a bude obsahovat podrobné údaje o práci výboru a fungování domu od minulého shromáždění.

3. Nové stanovy společenství: Nejdůležitější bod programu, neboť se jedná o základní dokument společenství. Přijetí nových stanovu ukládá zákon a jejich nepřijetí by mělo z právního hlediska vážné následky pro existenci společenství.Jedná se o úřední listinu, která musí být přijata buď za účasti notáře, nebo musí být do sbírky listin notářem vložena na základě písemného schválení stanov. Rozhodli jsme se pro druhou variantu. O stanovách tedy budeme hlasovat a ti, kteří budou pro, vyjádří své stanovisko ještě podpisem listiny, na základě které notář stanovy do sbírky listin vloží. Před hlasováním budou stanovy probrány a budu vysvětleny všechny části, kterým byste snad při čtení materiálu nerozuměli.

4. Volby výboru společenství: Uplynulo tříleté období výkonu funkce stávajícího výboru a podle současně platných stanov, musí být provedeny volby. Na své funkce kandidují všichni stávající členové výboru i revizor. Přivítáme, pokud někdo z dalších členů společenství projeví zájem o práci ve výboru. Pokud chcete do výboru společenství kandidovat, prosíme, abyste nám tuto skutečnost sdělili předem, ideálně do 15. května. Své rozhodnutí kandidovat můžete pochopitelně sdělit až na shromáždění samotném. S ohledem na to, že musíme dopředu připravit volební lístky, je ale lepší, pokud budeme o kandidátech vědět dopředu a jejich jména budeme moci již dopředu na hlasovací lístky uvést. Kandidáti ,kteří projeví zájem až na shromáždění budou dopsáni do hlasovacího lístku ručně na místě. Připomínáme, že práce ve výboru je rozhodnutím shromáždění odměňována.

5. Přestávka: Během přestávky volební komise vyhodnotí volební lístky a nově zvolený výbor se sejde k první schůzi, na které zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pořadí, v jakém zastupují oba funkcionáře další členové výboru (v souladu s Novým občanským zákoníkem a stanovami).

6. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2014: Shromáždění musí jako každý rok schválit účetní závěrku a zprávu o hospodaření. Materiály jsou Vám k dispozici již dnes. Vyplývá z nich, že výbor vynaložil prostředky pouze na shromážděním schválené akce a na odstranění závad a havárií, které se v průběhu roky vyskytly. Ani revize předkládaných dokladů nezjistila ze strany výboru pochybení. Materiály podvojného účetnictví mohou být pro některé členy, kteří nemají s tímto způsobem účtování zkušenosti, někdy hůře srozumitelné. Podvojné účetnictví je se stavem k 31.12.2014. K tomuto datu nejsou ještě zaplaceny faktury, které mají zdanitelné plnění právě k 31.12.204, ale splatné a proplaceny byla až v lednu 2015. Jakékoli případné dotazy k předkládaným materiálům před hlasováním vysvětlíme.

Výbor navrhuje, aby bylo postupováno stejně, jako v předchozích letech a výnosy z pronájmu a další příjmy společenství byly převedeny do fondu oprav. Tak není nutné ani v příštím roce zvyšovat odvody do fondu oprav, který činí 38,- Kč/m2 plochy.

7. Zpráva o činnosti správce: Tak jako v minulých letech nebude zpráva čtena, ale máte možnost se s ní seznámit dopředu písemně a navíc bude k dispozici i na shromáždění samotném.

8. Kamerový systém: V uplynulém období jsme se potýkali s trvalou nekázní obyvatel a návštěvníků domu při zavírání dveří. Drahý čipový systém je k ničemu, pokud budeme nechávat dveře dokořán (ze stejné příčiny došlo k vykradení kočárkárny ve vchodu C). Výbor je postaven před rozhodnutí buď odstranit aretaci zavíračů a tím znepříjemnit uživatelský komfort všem, nebo více hlídat a provádět opatření s těmi, kteří nechají dům otevřený pro cizí návštěvy a nenechavce. První varianta by s sebou jistě přinesla poškozování zejména zadních dveří při manipulaci s jízdními koly. Navrhujeme proto rozšířit kamerový systém i na zadní vchody. Pokud bude použita varianta digitálních kamer, obsáhne jedna kamera jak zadní dveře, tak dveře do koláren. Sousední dům Na Vinici 1733 tento systém již s úspěchem provozuje. Připomínáme, že nejde o žádné šmírování a nikoho nebaví sedět u monitoru s sledovat, kdo a jak okolo kamer prochází. Sytém je využíván pouze tehdy, došlo-li k porušení společně přijatých zásad provozu domu nebo v případě poškození našeho společného majetku. Cenová nabídka firmy, která v našem objektu slaboproudé systémy provozuje, je v materiálech, které si můžete stáhnout a nastudovat.

9. Nákup kontejnerů na odpad: Výbor kontaktoval radnici a AVE a snažil se o to, aby byla provedena výměna dosluhujících kontejnerů na odpad. Kontejnery se špatně zavírají, jeden z nich má zcela prorezivělé otevřené dno. S překvapením jsme se dozvěděli, že kontejnery jsou naším majetkem a nové si musíme sami koupit. Připomínáme, že v průběhu privatizace nás s touto skutečností nikdo neseznámil a kontejnery nám bývalý vlastník žádným způsobem nepředal. Situaci chceme v průběhu roku přesto řešit. Navrhujeme, aby společenství zakoupilo tři nové kontejnery (s ohledem na spoluobčany, kteří mají velký zájem o kov použít kontejnery z umělé hmoty, které jsou navíc levnější a sousednímu domu slouží dobře již dva roky). Kontejnery označíme číslem domu, aby bylo průkazné, kdo je jejich vlastníkem.

10.  Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2015: Bude navazovat a zohlední rozhodnutí shromáždění v předchozích dvou bodech. V letošním roce není třeba provádět další rekonstrukce a rozsáhlejší opravy. Výjimkou je střecha, kde jsme v uplynulém období řešili dvě havárie. Navrhujeme v letních měsících provést podrobnou revizi střešního pláště a odstranění závad, které by tato revize zjistila. Pokud máte námět na další zhodnocení společných prostor, na provedení jakýchkoli oprav a rekonstrukcí, Vaše náměty vítáme.

11.  Rozpočet na rok 2015: Jako každý rok, předloží výbor ke schválení rozpočet. Ten není k dnešnímu dni ještě zpracován, bude ke stažení během několika dnů. Rozpočet bude sestaven jako přebytkový s cílem zvýšit rezervy společenství pro budoucí splácení úvěru

12.  Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu: Výbor navrhuje neprovádět plošné úpravy záloh, ale ponechat platby ve stejné výši jako v loňském roce. Výjimku tvoří bytové jednotky, které měli nedoplatky vyšší jak 3.000,- korun.Zde navrhuje výbor shromáždění zálohové platby takových majitelů jednotek zvýšit. Rozhodnutí shromáždění o výši plateb nemá pochopitelně vliv na rozhodnutí ostatních majitelů individuálně své zálohy upravit.

13.  Informace o způsobu vytápění a dodávky teplé vody v následujících 15 letech: Předseda seznámí shromáždění s výsledky několikaměsíční práce občanské komise, která navrhla radnici řešit vytápění v průběhu dalších 15 let jako centrální a dvoutrubkové. Seznámí shromáždění s tím, proč zástupci jednotlivých SVJ téměř jednomyslně odmítli individuální kotelny, jaké jsou výhody dvoutrubkového systému vytápění a s tím, co obyvatele sídliště v dohledné budoucnosti čeká. Materiály z jednání komise můžete prostudovat zde.

14.  Poskytování internetového připojení v dalších letech: V současné době je výbor atakován společnostmi, které chtějí v našem domě provozovat internetové připojení a internetovou televizi. Předpokládáme, že tyto společnosti budou provádět reklamní kampaň i u jednotlivých členů SVJ. V současné době je v našem domě možno využívat 4 typy připojení: Internet poskytovaný společenstvím, služby společnosti GrepaNetwork, internet ADSL a nejnověji také služby firmy CZNET. Navíc se o provozování služeb uchází firma Twigonet. která zde rozvinula optickou síť.  Stojíme před rozhodnutím, zda zachovat současný stav v poskytování internetu, nebo zda tento model opustit a nechat na každém vlastníkovi, ať si uzavře vlastní smlouvu a řeší si připojení sám. Co by mělo rozhodnout je kvalita připojení a cena. V materiálech pro jednání shromáždění je i nabídka firmy CZNET pro koncové uživatele. Internet 200 Mbit je zde uváděn jako zvýhodněná nabídka za 350,- Kš/měsíc. Srovnejte si s tím, co platíme za stejnou rychlost připojení dnes. Výbor proto bude navrhovat následující stanovisko: Ponechat současný systém připojení, kdy platíme kanál do domu (200 MBit) a provádíme sami jeho distribuci. Pro poskytovatele jsme tím pádem velký zákazník a cena tomu odpovídá. Předpokladem pro zachování této služby je, že nebude docházet k masivnímu odchodu jednotlivých účastníků ze systému. (S každým účastníkem, který přejde k individuálně poskytovaným službám, dojde ke zvýšení měsíční platby pro zbylé účastníky. A naopak. S každým dalším účastníkem v systému dojde ke zlevnění). Stávající poskytovatel je připraven na technické zhodnocení systému v případě, že zájem z naší strany potrvá. Pokud bychom se nebránili částce zhruba o 40 Kč vyšší než současně placená záloha, může být služba doplněna o internetovou televizi v základním balíčku.


Nové stanovy SVJ - právníkem schválený návrh (zveřejněno 28.04.2015)

Na shromáždění 24.5.2015 musí shromáždění přijmout nové stanovy. Ukládá to nový občanský zákoník. Současně ze zákona musíme změnit název společenství - rozšířit jeho název o slovo "VLASTNÍKŮ".

Abyste měli dostatečný prostor k seznámení se stanovami, které stanoví práva a povinnosti členů, způsob správy domu a pravidla pro užívání společných prostor, předkládáme návrh již dnes. Stáhnout si ho můžete ZDE.

 

Zákon striktně nařizuje mimo jiné dvě zcela nové povinnosti vzhledem ke shromáždění:

 1. Na shromáždění nelze přijímat usnesení k žádným jiným bosům než sjou ty, které obsahuje pozvánka. Pozvánku musí výbor distribuovat nejpozději 15 dnů před konáním shromáždění.

 2. Jestliže vlastní bytovou jednotku více majitelů (a to se týká také společného jmění manželů), musí si spolumajitelé zvolit jednoho zástupce, který jednotku zatupuje na shromáždění a při jednání s výborem. Tohoto zástupce musí zvolit písemně formou zmocnění. Pokud zmocnění výbor neobdrží, z právního hlediska se přistupuje k účasti na shromáždění tak, že bytová jednotka není zastoupená a to i v případě, že všichni její majitelé na shromáždění fyzicky jsou. Může se to zdát nepochopitelné, ale současně platný zákon nedává jinou možnost. Formuláře zmocnění jsou adresně připraveny a majitelé jednotek, kterých se to týká ho obdrží v nejbližších dnech. Vzor formuláře s pokyny jak jej vyplnit můžete stáhnout ZDE.

Pokud máte k textu stanov připomínky, které nejsou v rozporu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a prováděcích směrnic, budeme rádi, když nám je zašlete - ideálně e-mailem - do 15.5.2015


Přeplatky vyplaceny (zveřejněno 02.04.2015)

Ve čtvrtek 2.4.2015 byly na Vaše účty rozeslány přeplatky záloh. Prosím, věnujte pozornost svému účtu a v případě, že přeplatek na účtu během několika dnů nenajdete, kontaktujte předsedu SVJ.


Revize slaboproudých systémů (zveřejněno 02.04.2015)

Ve středu 1.4.2015 byla provedena periodická roční revize slaboproudých systému. V rámci revize byl v jedné bytové jednotce vyměněn vadný telefon, v jedné bytové jednotce byla provedena oprava chybně osazených zásuvek na strukturované kabeláži. Byla provedena záloha čipové databáze.


Porucha internetu (zveřejněno 02.04.2015)

V úterý 31.3.2015 večer došlo vlivem velmi silného větru k poškození anténních stožárů internetu. Závada byla odstraněna ve středu v dopoledních hodinách.


Mytí oken ve společných prostorách (zveřejněno 17.03.2015)

Ve středu 18.3.2015 v domě MIVA pololetní umývání oken ve společných prostorách domu.


Vyúčtování - distribuce (zveřejněno 11.03.2015)

Dnešním dnem začala distribuce vyúčtování záloh.

 • Majitelé jednotek, kteří bydlí trvale Na Vinici 1732 obdrží vyúčtování proti podpisu.

 • Majitelé s bydlištěm jinde obdrží vyúčtování e-mailem s žádostí o zpětné potvrzení. Současně budou požádáni o zaslání korespondenční adresy, kam bude dokument zaslán v originále. Pokud jste změnili e-mail, žádáme Vás, abyste tuto skutečnost neprodleně oznámili na email svj1732@email.cz.

Poznámky k vyúčtování

 • Pokud máte nedoplatky nebo přeplatky jiné povahy (např. neuhrazené odvody do fondu oprav, neuhrazené pravidelné zálohy za některý měsíc apod.), je takový nedoplatek nebo přeplatek vyčíslen na zvláštní příloze vyúčtování.

 • Připomínáme, že v úterý 17.3.2015 od 17.00 do 20.00 bude v kanceláři výboru přítomen účetní Mivy, na kterého se můžete obracet s dotazy a připomínkami k vyúčtování.

 • Nedoplatek ve výši 31,- až 32,- Kč je korekcí chyby z vyúčtování minulého roku. Jedná se o zálohu na internetové připojení. V loňském roce Miva omylem provedla rozúčtování tak, jako bychom měli o jednu přípojku navíc.

 • Důrazně žádáme, byste provedli na vyúčtování kontrolu čísel účtů, kam budeme vracet přeplatky. Pokud jste číslo účtu změnili, obratem tuto skutečnost oznamte nejlépe emailem na adresu: m.janata@email.cz


Útok na internetovou síť (zveřejněno 09.03.2015)

V neděli v průběhu dne došlo k masivnímu napadení internetu poskytovanému velkými operátory. Postižen byl i poskytovatel našeho připojení, firma GSNET.CZ s.r.o. V průběhu noci z 8. na 9.3. byly následky útoku eliminovány a síť se vrátila do plně provozuschopného stavu. Za případné problémy se omlouváme.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 09.03.2015)

Vyúčtování záloh bude distribuováno majitelům bytových jednotek tento týden. Majitelům s trvalým bydlištěm Na Vinici proti podpisu v tištěné podobě, majitelům na jiných adresách elektronicky a originály budou předány na shromáždění. Pokud majitelé bytových jednotek, kteří v bytech trvale nežijí, požádají, zašleme vyúčtování následně doporučeným dopisem na adresu, kterou zadají.

 • Do konce měsíce budete mít prostor na připomínkování a řešení případných nesrovnalostí.

 • Vedoucí účetního oddělení MIVY, ing. Janoušek, který náš dům účtuje bude k dispozici v kanceláři výboru 17.3.2015 od 17.00 do 20.00 hodin. Připomínky budete mít možnost řešit přímo s ním.

 • Pokud nebudou zásadní připomínky, které by ovlivnily celé rozúčtování (nepředpokládáme je), budou přeplatky vyplaceny 1. týden v dubnu.


Příliš hluční sousedé - jak se bránit (zveřejněno 25.02.2015)

V současné době se množí stížnosti na hluk v domě způsobený především psy.

 

Jak se tedy bránit?

V první řadě se pokusit v klidu a bez emocí s dotyčným majitelem bytové jednotky dohodnout. Věříme, že naprostá většina osob, které v tomto domě žijí, jsou rozumní lidé a domluva mezi Vámi bude možná. V případě, že se přesto nedokážete dohodnout, máte tyto možnosti:

 • Obraťte se na výbor s žádostí o řešení. Výbor však má velmi omezené možnosti, jak zjednat nápravu. Pokud posoudí stížnost jako oprávněnou, předvolá si majitele bytové jednotky a projedná s ním porušování domovního řádu, zejména čl. III odst.1 a článku IV domovního řádu.

 • Obraťte se na přestupkovou komisi města

 • V případě hluku v noci se jedná o rušení nočního klidu a pak doporučuji volat městskou policii, případně i Policii ČR. Rušení nočního klidu je totiž přestupek podle paragrafu 47 odstavce 1 písmeno b) Zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do pěti tisíc korun. Jako noční doba je uznávána doba mezi 22:00 a 6:00.

 • Pokud však dochází k rušení během dne, nemá policie ani přestupková komise kompetence k zásahu., tady se lze bránit jedině takzvanou sousedskou žalobou k soudu.

Vyzýváme všechny majitele bytových jednotek a obyvatele našeho domu, aby svým jednáním nenarušovali dobré sousedské vztahy a vyvarovali se jakéhokoli jednání, které by omezovalo práva ostatních majitelů.


Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2014 (zveřejněno 25.02.2015)

Oznámení o výši z pronájmu za rok 2014 bude mít výbor k dispozici do konce tohoto týdne. Bezprostředně poté bude distribuováno majitelům bytových jednotek.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 25.02.2015)

Výbor v současné době řeší některé chyby v předloženém návrhu vyúčtování záloh. Předpokládáme, že bude dořešeno tento týden. Předpokládáme, že v týdnu od 2. do 6. 3. 2015 budeme distribuovat vyúčtování majitelům bytových jednotek. Do konce měsíce budete mít prostor na připomínkování a řešení případných nesrovnalostí.

 

Vedoucí účetního oddělení MIVY, ing. Janoušek, který náš dům účtuje bude k dispozici v kanceláři výboru 17.3.2015 od 17.00 do 20.00 hodin. Připomínky budete mít možnost řešit přímo s ním.

 

Pokud nebudou zásadní připomínky, které by ovlivnily celé rozúčtování (nepředpokládáme je), budou přeplatky vyplaceny 1. týden v dubnu.


Bude se rozhodovat o způsobu vytápění (zveřejněno 03.02.2015)

Radnice v současné době připravuje koncepci vytápění bytových jednotek v sídlišti u nádraží a v sídlišti u nemocnice. V úvahu připadá centrální vytápění nebo vytápění pomocí autonomních kotelen. Předseda našeho SVJ se stal členem komise, která bude navrhované varianty posuzovat a která dá radnici doporučení, jakým směrem se ubírat. Komise je desetičlenná - 5 členů - předsedů SVJ z každého sídliště.

Přijatá koncepce ovlivní vytápění našich domů na řadu let, proto ji věnujeme mimořádnou pozornost. O závěrech komise budeme informovat na Shromáždění vlastníků 24. května 2015.


Opět havárie střechy (zveřejněno 03.02.2015)

Při pracích na STA zjistil předseda, že nad vchody A a B je pod střešní krytinou voda. Střecha obsahuje dva pláště, takže nedošlo k zatečení do bytů. Závada byla ihned řešena prostřednictvím MIVY. V sobotu 31.1.2015 došlo k odsátí vody a k zatavení okolí výskytu vodních jezer. Podrobná revize střešní krytiny bude provedena v jarních měsících, jakmile to umožní počasí.


Rozšíření STA provedeno (zveřejněno 03.02.2015)

V uplynulém týdnu proběhl relativně velký zásah do systému společné televizní antény. Byly provedeny tyto úpravy:

1. Byly instalovány antény pro příjem programů HD na kanále 47
2. Na stávající antény byly osazeny pásmové propusti, které by měly v maximální míře eliminovat rušení televizního signálu

3. V každém vchodu byla osazena druhá skříň a přemístěna část technologie

 

Naladit tedy můžete:

kanál 33 - ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport

kanál 37 - ČT art + D, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Kinosvět, Retro music TV

kanál 42 - Nova Cinema, Relax, Rebel, Telka, Fanda, Smíchov, Country No1

kanál 46 - Noe TV, Regionální televize, Kinosvět, Praha TV, Retro music TV, Fajn rock, TV regina, Harmonie TV

kanál 47 - Prima family HD, Prima cool HD

kanál 55 - ČT art + D, Prima Zoom, Prima Love, Óčko, Óčko gold, Šlágr TV, Active
kanál 58 - Nova, Nova Cinema, Prima family, Prima Cool, TV Barrandov

 

Připomínám, že výše uvedené kanály se týkají pozemního digitálního vysílání. K naladění potřebujete u starších televizorů SET TOP BOX, novější televizory přijímají přímo.

----------------------------------------------------------------------------------

Satelitní příjem je možný ze satelitních pozic 23,5E/Astra 1E, 3A, 3B/ a 0,8W/Thor 5, Thor 6/, a 1,0W/Intelsat 10-02.

Při nastavování satelitního přijímače je nutné nastavit DiSEqC přepínač v menu nastavení paraboly na satelity Thor/Intelsat pozice 1/A/, satelit Astra1/3 – pozice 2/B/.


Rozšíření anténního sytému (zveřejněno 20.01. 2015)

Ve středu 28.1.2015 bude rozšířena společná televizní anténa o multiplex, který umožní přijímat v pozemním vysílání (digitální vstup TV nebo set-top boxy) vysílání TV Prima v HD kvalitě. Podrobnější informace poskytneme po instalaci antény.


Shromáždění (zveřejněno 20.01. 2015)

Letošní shromáždění vlastníků proběhne v neděli 24. května od 15.00 hodin v sále jídelny Popelka na Průmyslové ulici (stejné místo jako vloni). Letošní shromáždění je volební a navíc se bude zabývat úpravou stanov tak, aby vyhověly požadavkům nového Občanského zákoníku. Proto je velmi nutná účast každého člena společenství. O termínu informujeme s dostatečným předstihem, abyste mohli včas přizpůsobit svůj program a mohli se shromáždění zúčastnit.


Náhradní termín na revizi plynu (zveřejněno 23.01. 2015)

Náhradní termín na revizi plynového potrubí a spotřebičů v bytových jednotkách je stanoven na 4. února 2015. Tento den budou také provedeny práce na odstranění zjištěných drobných úniků plynu v bytových jednotkách 12, 18 a 21. Pokud je závada před plynoměrem, hradí opravu Společenství. Opravu závad za plynoměrem hradí majitel bytové jednotky.


Havárie střechy (zveřejněno 20.01. 2015)

V uplynulém týdnu došlo vlivem silného větru k uvolnění střešní krytiny na výtahové šachtě ve vchodu A. Výbor se vzniklou situací začal okamžitě zabývat a domluvil expresní opravu s firmou Kapistav, se kterou máme velmi dobré zkušenosti z minula (tato firma prováděla například obklady okolo zvonků, klempířské práce na vestibulech nebo olištování rohů ve společných prostorách domu).

Firma okamžitě zareagovala a během dvou dnů provedla odstranění závady. Došlo k výměně části OSB desky, k ukotvení uvolněných plechů a k zavaření poškozené fólie. V současné době je střecha opět v naprostém pořádku.

Nezapomeňte přeladit satelitní přijímače s kartami Skylink (zveřejněno 07.01. 2015)

Z důvodu rozšíření programové nabídky Skylinku o nové programy ve vysokém rozlišení obrazu HD (ČT 2 HD, Nova Cinema HD, Fanda HD, Prima COOL HD, JOJ HD, JOJ Plus HD a Dajto HD), je nutné provést změny parametrů vysílání některých programů. Pro další sledování kompletní programové nabídky Skylink je potřeba některé programy znovu naladit. Ke změnám parametrů dojde v noci na 13. ledna 2015.

Jak postupovat?
Zákazníci se satelitními přijímači vybavenými funkcí FastScan (většina přijímačů s označením Skylink READY) se tímto problémem nemusí zabývat – naladění nových programů a všechny změny parametrů vysílání se na takovémto přijímači provedou vždy automaticky.
Ostatní zákazníci Skylinku budu muset naladit tyto programy manuálně. Doporučujeme postupovat dle návodu k obsluze satelitního přijímače.

Kde najdu nové parametry programů?
Podrobné informace a všechny nové parametry pro naladění naleznete ZDE.


Krásné Vánoce všem (zveřejněno 21.12. 2014)

Přejeme všem majitelům bytových jednotek a všem obyvatelům našeho domu šťastné a veselé Vánoce, klid, pohodu a štěstí v kruhu Vašich nejbližších. Do roku 2015 přejeme pevné zdraví, štěstí a splnění všech tajných přání. Ať je nadcházející rok rokem dobrým.

Výbor SVJ


Noví členové SVJ (zveřejněno 21.12. 2014)

6. prosince 2014 došlo k prodeji bytové jednotky číslo 1. Prodávající Vladimíra Jónová přestala být tímto dnem členem našeho SVJ. Novými majiteli se stali Inna Maudza a Roman Maudza. Vítáme je v našich řadách.


Zasedání zastupitelstva obrazem (zveřejněno 18.11.2014)

Ing. Zelinka nám zaslal odkaz na stránku, kde můžete vidět ustavující schůzi nového zastupitelstva:  http://www.tvicko.cz/ 


Periodická revize plynu (zveřejněno 18.11.2014)

Ve středu 19.11. bude provedena roční periodická revize plynou. Revizní technik bude vstupovat do Vašich bytových jednotek.


Revize požárních zařízení (zveřejněno 18.11.2014)

V uplynulém týdnu byla provedena revize hydrantů, hasicích přístrojů a požárních dveří. Současně byly provedeny tlakové zkoušky hasicích přístrojů. Revize neshledala žádné nedostatky. Žádný komponent nebyl v průběhu roku zcizen.


Přejímka zábradlí (zveřejněno 15.10.2014)

Ve čtvrtek 16.10.2014 proběhne přejímka nově instalovaného zábradlí. Součástí dokumentace bude prohlášení o shodě, kde bude deklarováno, že zábradlí je provozně bezpečné.


Výpadek sítě internet (zveřejněno 09.10.2014)

V odpoledních hodinách 8.10.2014 došlo k výpadku sítě internet. Důvodem je zavirovaný počítač někoho z Vás (na identifikaci nyní pracuje dohledové centrum poskytovatele připojení), který stovkami nesmyslných odkazů zablokoval servery DNS.

Závadu se ve spolupráci s ing. Vojtou z vedlejšího domu podařilo okolo půlnoci 8.10.2014 odstranit. Je však nutné abyste ve svých počítačích (pokud používáte Wi-Fi připojení tak ve svých routrech) provedli změnu DNS takto:

Primární DNS:   172.23.1.253 (tedy stejný jako brána)

Sekundární DNS: 92.43.26.5

Bez přenastavení Vašich počítačů nebo routerů nebudete mít k internetu přístup!!!

Přenastavení se pochopitelně týká pouze uživatelů internetu, na který jste uzavřeli smlouvu se Společenstvím, a který platíte prostřednictvím předpisu plateb.

Pokud by změna DNS nastavení byla nad Vaše síly, obraťte se na Martina Janatu (775 748 577) nebo na ing. Petra Kozáka (606 109 572), kteří Vám s přenastavením pomohou.


Instalace vývěsních tabulí (zveřejněno 25.09.2014)

Protože se neustále potýkáme s polepenými dveřmi a okny ve vestibulu, budou v příštím týdnu osazeny v každém vchodě v místě, kde byla původní zvonková tabla, vývěsní tabule. Ty budou sloužit k vyvěšování Vašich oznámení a také pro oznámení osob vně domu. Jakékoli vzkazy, oznámení či letáky umístěné jinde, budou trvale odstraňovány.


Závady na osvětlení (zveřejněno 25.09.2014)

Stále se opakují závady´na osvětlení. Vadná čidla jsou postupně vyměňována za kvalitnější typy. Naléhavě žádáme, abyste závady na osvětlení co nejdřív nahlásili  (ideálně e-mailem). Je zbytečné, aby světla řadu dní nepřetržitě svítila než závadu sám odhalí techniky MIVY.


Nejmladší obyvatel domu (zveřejněno 25.09.2014)

8. srpna 2014 se narodil Šimon Kadlec. Rodičům blahopřejeme a malého Šimona vítáme do našich řad.


Oprava netěsností pod parapety (zveřejněno 25.09.2014)

Oprava oken u majitelů bytových jednotek, kteří závadu reklamovali (celkem 5 bytových jednotek) bude provedena o víkendu 4. a 5.10.2014. Opravy provede firma Kapistav, která v domě již některé stavební práce prováděla bez jakýchkoli problémů a v potřebné kvalitě.


Reklama UPC (zveřejněno 08.09.2014)

Znovu se objevují letáky UPC s nabídkou internetového připojení a digitální TV. Upozorňujeme znovu, že kabely UPC lze v domě realizovat pouze po kabelových roštech (to znamená demontovat sádrokartonové požární krytí, osadit kabely a znovu požárními SDK zakrýt a provést výmalbu. Bližší informace jsme zveřejnili 30.06.2014, viz níže.


Nová uklizečka (zveřejněno 08.09.2014)

Od 1. září 2014 došlo v našem domě ke změně uklizečky. Dům bude uklízet paní Schneiderová. Úklid bude prováděnvždy v pátek a v sobotu. Žádáme Vás, abyste úklidu věnovali pozornost a případné závady nám neprodleně ohlásili na výboru.


Chemický postřik ve vchodu A (zveřejněno 08.09.2014)

Ve středu 10.9.2014 bude proveden závěrečný postřik proti štěnicím ve vchodu A. Pokud se po tomto zásahu kdekoli tento obtížný hmyz objeví, žádáme o okamžitou informaci.


Stížnosti na sousedy (zveřejněno 08.09.2014)

V poslední době se znovu objevily stížnosti některých majitelů bytových jednotek na chování sousedů. Stěžujete si hlavně na kuřáky, kteří vyhazují nedopalky cigaret z oken a ty následně - ještě hořící - poškozují parapety v nižších patrech. Stěžujete si na hluk po 22. hodině a na hlučné práce ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Stěžujete si na psy, kteří v nepřítomnosti majitelů obtěžují okolí nadměrným hlukem. Znovu (a pokolikáté už) Vás vyzýváme, abyste se chovali tak, jak se na majitele objektu sluší. Chovejte se tak, jak byste chtěli, aby se Vaši sousedé chovali k Vám.

Vaše jsou i společné prostory domu, které postupně ničíte. Vaše jsou vchodové dveře, Vaše jsou výtahy, sklepy, hydranty. A pokud musíme po vandalech dávat věci znovu do pořádku, jde to z kapes nás všech. A peníze, které za to musíme vydávat, jsme mohli použít daleko smysluplněji, třeba na splátku úvěru.


Obklad sloupu se zvonky (zveřejněno 24.08.2014)

V průběhu měsíce září bude proveden obklad sloupů se zvonkovými tably tak, jak uložilo květnové shromáždění. Práce by neměly ovlivnit běžný provoz v domě.


Zábradlí (zveřejněno 24.08.2014)

V průběhu měsíce září bude instalováno nerezové zábradlí u hlavních vchodů do domu. Zábradlí bude instalováno z pravé strany pří pohledu z ulice dovnitř. Povolení k zabetonování na pozemku města projednala a schválila rada města dne 30.7.2014  (zápis č. 161, bod 21).


Výměna ventilu na stoupačce topení C (zveřejněno 24.08.2014)

V sobotu 23.8.2014 byl vyměněn ventil topení na patě stoupačky topení ve vchodu C - radiátory do ulice Na Vinici. Práce byla provedena bez vypuštění systému a nijak neovlivnila topnou soustavu.


Ošetření podlah ve vestibulech (zveřejněno 24.08.2014)

Ve středu 27.8.2014 provede MIVA ošetření dlažeb v přízemí domu a ve vestibulech hlavních vchodů. Po dobu ošetření nelze těmito prostory chodit. Žádáme Vás proto, abyste v níže uvedených časech používali výhradně suterén a v přízemí a ve vestibulech se nepohybovali.

VCHOD C: 08.00 - 11.00

VCHOD B: 10.00 - 13.00

VCHOD A: 12.00 - 15.00


Výskyt štěnic (zveřejněno 24.08.2014)

V některých bytových jednotkách vchodu A se v srpnu vyskytl nepříjemný hmyz - štěnice. Šetřením bylo zjištěno, že zdroj nákazy je v současné době neobývané bytové jednotce číslo 8. Podle stop zjištěných na místě se zřejmě tento obtížný hmyz vyskytoval vy bytové jednotce delší dobu a majitel jeho výskyt neoznámil.

Výbor se rozhodl nejprve vyřešit ohnisko a ošetření zasažených bytových jednotek, Dosud provedl tato opatření:

 • zajistil odbornou firmu k provedení dezinsekce

 • zabezpečil přítomnost dědiců bytové jednotky, kteří žijí ve Slovenské republice

 • zabezpečil odbornou firmu k vyklizení bytové jednotky 8

V úterý  19.8.2014 byla BJ vyklizena a veškerý materiál včetně nábytku, kuchyňské linky a digestoře bylo odvezen do Malešic do spalovny a tam zlikvidován. Firma poskytla pět pracovníků. Vzhledem k tomu, že v bytě bylo nadstandardní množství nejrůznějšího materiálu a harampádí, trvalo vyklizení 10 hodin. Úhradu ve výši 35.000,- provedli na místě slovenští dědici.

Chemický postřik společných prostor vchodu A byl proveden před vyklizením a následně i po něm.

V úterý 26.8.2014 od 16.00 hodin bude provedeno plošné ošetření společných prostor a všech bytových jednotek ve vchodu A. Ošetření bude následně provedeno po 14 dnech ještě jednou, protože přípravky schválené Evropskou unií pro dezinsekci tohoto hmyzu nepůsobí na vajíčka.

Štěnice jsou velmi obtížný hmyz, který se může do bytu dostat velmi jednoduše (například si je můžete přivézt v kufru z dovolené, na šatech ze společných šaten a podobně). Lidé se někdy mylně domnívají, že štěnice se vyskytují pouze v zanedbaných bytech a ze studu se bojí jejich výskyt ohlásit. Tato domněnka je ale mylná. Štěnice se mohou ve stejné míře vyskytnout jak v zanedbaných bytových jednotkách, tak i v naprosto čistých a sterilně uklizených bytech. V případě výskytu je velmi potřebné jejich výskyt okamžitě ohlásit výboru, aby bylo možné provést opaření k jejích šíření v samém zárodku. Pokud se začne hmyz šířit domem, stává se jeho likvidace podstatně obtížnější a také podstatně dražší. A jde při tom o naše zdraví a o naše peníze.

Jak štěnice vypadá?Hmyz s protáhlým tělem - ploché, oválné, 1-7 mm dlouhé. Červenohnědé zbarvení, někdy odstíny do hnědé, žluté. Jejich trus e podobá mušímu, ale po namočení do vody je červený. Hmyz je světloplachý, vylézá z úkrytů v noci a saje krev. Bodnutí je naprosto bezbolestné, takže se nevzbudíte. Následně okolí vpichu svědí.

Hmyz se vyskytuje nejvíce v samotné posteli (pod matracemi, v povlečení a podobně) a v nejbližší okolí postele.

Bezpečně jej likviduje teplota nad 50°. Ideálně vyprat lůžkoviny, zasažené oblečení a podobně na 60° C.

Odstranění z bytu je obtížné a svépomocí ho téměř nikdy nelze zvládnout. Je třeba vždy zásah odborné firmy. Znovu žádáme o okamžitou informaci, pokud zjistíte výskyt tohoto hmyzu ve svém bytě.

 

Blíže viz. například www.stenicedomaci.cz nebo http://www.naturabor.cz/obsah/jak-na-stenice-jak-se-zbavit-stenic


Opravy a seřízení oken (zveřejněno 30.06.2014)

Opravy a seřízení oken, viz tabulka níže, plánujeme provést v měsíci září, abychom se vyhnuli nepřítomnosti některých majitelů z důvodu letních dovolených.


Pozor na UPC (zveřejněno 30.06.2014)

V minulých dnech se opakovaně objevují ve schránkách nabídky firmy UPC na kabelovou televizi a internet. Výbor před objednáním těchto služeb varuje. Odhlasovali jsme si na shromáždění, že veškeré kabely v domě budou vedeny na kabelových roštech pod požárním sádrokartonem.

V průběhu rekonstrukce jsme nabídli opakovaně firmě UPC, aby si do bytových jednotek provedla kabelové rozvody, které by jí pochopitelně patřily. UPC to odmítlo a navíc si jakékoli přeložky svých stávajících kabelů, které bylo nutné udělat v rámci nové elektroinstalace, nechalo tvrdě zaplatit. (Přeložka 3 skříněk ze 3 patra do sutému a provedení 6 kabelů do bytů po kabelových roštech stála přes 40.000,- Kč). 

S UPC jsme průběhu rekonstrukce uzavřeli smlouvu, že jakékoli zásahy v budově může dělat pouze se souhlasem výboru.

Doporučujeme proto všem, kteří chtějí programy UPC sledovat, aby využili satelitní příjem. Kvůli UPC přijímáme signál družice Thor/Intelsat.

Pro příjem internetu doporučujeme použít některou z nabízených firem - internet zabezpečovaný centrálně firmou gsnet.cz s.r.o. nebo alternativní firmu GREPA Networks s.r.o. Použít mlze rovněž internet poskytovaný telefonními operátory nebo internet bezdrátový. V případě firmy gsnet.cz s.r.o. zajistí připojení výbor v enormně krátké době a platba je prováděna v rámci měsíčních plateb spojených se správou bytové jednotky. V ostatních případech musí každý uživatel poskytovatele oslovit sám.

Do domu jsou přivedeny optické kabely, které v současné době nevyužíváme, ale pokud nastane potřeba vyšších datových přenosů a podobně, jsme na takovou alternativu technicky připraveni.


Okapy nad vestibuly a olištování rohů (zveřejněno 30.06.2014)

Výbor minulý týden podepsal 2 smlouvy s firmou Kapistav s.r.o. První je na provedení okapů na širší straně vestibulů (v ulici Na Vinici). Cílem je zabránit tomu, aby se voda, která odkapává při dešti na oplechované sokly vestibulu, odrážela na omítku a způsobovala vlhnutí venkovní omítky.

Druhá smlouvy je na provedení olištování svislých rohů společných prostor (Netýká se sádrokartonů, které již mají skryté kovové rohy). Výbor ve finále jednal se dvěma firmami. Obě předložily vzorek provedení. Firma, která ve výběrovém řízení skončila jako druhá provedla olištování sice až do stropu, ale použitý materiál byl příliš měkký. Vzorek vítězné firmy je do výše jen 2 metrů, ale materiál je silnější a v provozu bude lépe vyhovovat.

Práce budou zahájeny v nejbližších dnech.


Krádež v kočárkárně (zveřejněno 30.05.2014)

A je to tady. Minulý týden došlo k rozlomení vložky a ke krádeži kola v kočárkárně vchodu C. Kdo za to může? Ti, kteří tady bydlí a neustále nechávají zadní dveře dokořán. To je to opravdu tak těžké za sebou zavírat. Jsme jako malé děti. Na jedné straně zabezpečovací systém, na druhé straně naše liknavost. Ono je zcela jednoduché vyřadit aretaci zavírače. Jak ale budete kola vyvážet ven? Pokud bude náš přístup ke společnému majetku stále stejný, aretace vyřadíme.

Důrazně žádáme všechny obyvatele domu, aby za sebou zavírali a nedávali tak chmatákům příležitost!

Do kočárkárny byla osazena vložka z klubovny. Nové vložky jsou objednány, jakmile dorazí, bude univerzální opět nainstalována i v klubovně.


Seřízení a oprava oken - nahlášené bytové jednotky (zveřejněno 30.05.2014)

Nahlásit se můžete do 15.6.2014 - UZAVŘENO.

BYT ČÍSLO

ZÁVADA

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

13

táhne pod okny

oprava, přetěsnění pod parapety

14

seřídit obě okna

bude seřízeno

22

táhne pod všemi okny

oprava, přetěsnění pod parapety

23

táhne pod okny

oprava, přetěsnění pod parapety

29

táhne pod okny

oprava, přetěsnění pod parapety

30

zatéká pod parapety směrem do ulice Na Vinici

bude opraveno společně s byty, kde táhne pod okny

36

seřídit obě okna

bude seřízeno

64

seřídit balkónové okno + dveře a ventilaci v ložnici

bude seřízeno


Noví obyvatelé domu (zveřejněno 30.05.2014)

Dnem 1.6.2014 vítáme v našem domě 3 nové obyvatele našeho domu. V bytové jednotce číslo 23 je to paní Simona Sotáková, V bytové jednotce číslo 50 paní Pavlína Schwarzová a paní Marta Vužňáková. Ve všech případech se jedná o nájemníky, vlastnické vztahy jmenovaných bytových jednotek se nemění.


Hnutí "Podpora občanů" (zveřejněno 27.05.2014)

Obrátilo se na nás nově vznikající hnutí "Podpora občanů" s žádostí o připojení podpisů na petiční arch. Cílem hnutí je oslovit co nejvíce voličů v komunálních volbách vnést na radnici nové tváře. Lídrem hnutí je Ing. Vlastimil PICEK, přípravný výbor tvoří pánové Picek, Vojta a Štrobach.

Programové cíle hnutí jsou zde. Hnutí potřebuje získat minimálně 1000 podpisů k tomu, aby mohlo být zaregistrováno.

Výbor společenství vlastníků nemá s politickými stranami zásadně nic společného a nebude ani v tomto případě vyvíjet žádnou kampaň nebo organizovat podpisové hnutí. Pokud by však někdo z Vás usoudil, že by bylo dobré po volbách mít na radnici někoho, kdo pochází přímo z našeho sídliště a mohl by být pro příští volební období přínosem, může připojit svůj podpis do úterý 3.6.2014 včetně u Anny Dobrové.


Nerezové zábradlí (zveřejněno 27.05.2014)

Jak nám uložilo shromáždění, zadali jsme pracování cenové nabídky na výrobu a montáž nerezového zábradlí u horních vchodů. Zábradlí bude umístěno jednostranně vpravo při pohledu z venku dovnitř. Jakmile obdržíme zpracovanou nabídku, budeme informovat o ceně a o termínu provedení.


Vandalové opět mezi námi (zveřejněno 27.05.2014)

Došlo ke zničení (deformaci) dešťovodu ve vestibulu ve vchodu A. Někdo si zřejmě dokazoval, jak je mocný a statečný a jak silně dovede kopat do našeho společného majetku. Závada bude na úkor nás všech odstraněna současně s instalací okapů na přední hraně vestibulů.


Seřízení oken (zveřejněno 26.05.2014)

Do 15.6.2014 máte možnost objednat u výboru (ideálně zaslat e-mail nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři) seřízení oken. V objednávce uveďte číslo bytu a také, o jaké okno se jedná.

Současně žádáme ty majitele bytových jednotek, kterým pod rámy okna do bytu táhne (=špatně osazené okenní rámy), aby do 15.6. závadu nahlásil. Opět číslo bytu a umístění okna. Po tomto termínu objednáme pracovníka s termokamerou, který bude lokalizovat závadu a objednáme firmu, která provede nápravu.


Nález bundy (zveřejněno 13.05.2014)

Na stříšce zadního vchodu B se našla bunda. Zřejmě někomu vypadla při sušení prádla. Bunda je v kanceláři výboru. Úmyslně neuvádíme popis bundy, aby ji nevyzvedl někdo, komu nepatří. Pokud bundu postrádáte a dáte zástupci výboru její popis, můžete si ji vyzvednout.


Shromáždění vlastníků - POZVÁNKA (zveřejněno 09.04.2014)

V souladu s článkem XI., odst.5 Vás výbor SVJ zve na shromáždění Společenství Na Vinici 1732, které se koná v neděli 18. května 2014 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., nově Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

Program:

1. Volba komisí a zapisovatele
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce za rok 2013
4. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2013
5. Návrh prací spojených s provozem domu v roce 2014
6. Rozpočet na rok 2014
7. Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu
8. Změny ve fungování SVJ podle nového Občanského zákoníku
9. Diskuse
10. Závěr
Program může být ještě upraven.
 

Materiály budou postupně zveřejňovány v sekci "KE STAŽENÍ"


Mytí oken s osvětlovacích těles (zveřejněno 04.04.2014)

V pondělí 7.4.2014 provede MIVA pololetní umývání oken a osvětlovacích těles ve společných částech domu.


Přeplatky vyplaceny (zveřejněno 05.03.2014)

Dnes byly na Vaše účty rozeslány přeplatky záloh za rok 2013. Prosíme Vás o kontrolu příchozí platby. Pokud platba nedošla nebo došlo k chybě ve výši částky (ani jedno by se nemělo stát, ale jsme jenom lidé...), prosíme informujte nás neprodleně.


Označení sklepů (zveřejněno 20.02.2014)

Obrátili se na nás 2 majitelé bytových jednotek s tím, že nemají sklep. Všechny sklepy jsou přitom opatřeny zámky, takže někteří z Vás buď používají 2 sklepy nebo je některá sklepní kóje uzamčena ještě zámkem majitele, který byt prodal a není již členem našeho společenství.

Proto je třeba, abyste na svůj sklep nalepili samolepku - číslo, které obdržíte od pověřeného člena výboru.

Na konci února provedeme kontrolu sklepů vůči bytovým jednotkám a znovu vyzveme ty majitele, kteří kóji z nějakého důvodu neoznačili (věříme, že takoví nebudou). Pokud ani pak nedojde k jasné identifikaci, budou neoznačené sklepy komisionálně otevřeny, vyklizeny a předány majitelům bytových jednotek, kteří sklep nemají.

Děkujeme za pochopení.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 20.02.2014)

20.2.2014 byla přítomna účetní Mivy a pan Mitáš osobně v kanceláři výboru, aby řešili Vaše stížnosti na vyúčtování. Se stížností nikdo nepřišel. Pokud se tak nestane ještě do 28.2.2014, budou přeplatky vyplaceny 1. březnový týden.


Vyúčtování záloh za rok 2013 (zveřejněno 06.02.2014)

Dnešního dne jsme os MIVY obdrželi čistopisy vyúčtování záloh 2013 a zahajujeme jeho distribuci. Majitelé bytových jednotek obdrží vlastní vyúčtování a v příloze rovněž podrobné vyúčtování iSTY. V případě účetních nesrovnalostí (přeplatky i nedoplatky) odvodů do fondu oprav je další přílohou výpis předmětných částek.

Dne 20.4.2014 od 17.00 do 19.00 budou v kanceláři výboru přítomni pracovníci MIVY, kteří budou připraveni řešit Vaše dotazy a případné reklamace.

Stížnosti na vyúčtování můžete uplatnit písemnou formou až do konce měsíce února. Pokud nebudou stížnosti, které by ovlivnily celkové rozúčtování, nebudeme v případě přeplatků trvat na dvouměsíční lhůtě, ale přeplatky vyplatíme hned v prvním březnovém týdnu. Prosím o kontrolu čísla Vašeho účtu, které je uvedeno ve vyúčtování, abychom přeplatky nezaslali jinam. V případě nesrovnalosti v čísle Vašeho účtu prosím uveďte správné číslo nejlépe e-mailem na adresy: m.janata@email.cz a ucetni@mivapraha-fm.cz.

Prosíme, abyste nedoplatky uhradili jednorázovou částkou na číslo účtu 230723407/0300 a jako variabilní symbol uvedli číslo 1732xx (kde xx je číslo vašeho bytu).


Závada na topení (zveřejněno 23.01.2014)

Zaznamenali jsme stížnost z jedné bytové jednotky (garsonka ve vchodu C) na hučení v radiátorech převážně v nočních hodinách. Miva vyslala dva topenáře, kteří žádné zvuky v době, kdy byli v objektu, nezaznamenali a také ve výměníku a na ventilech neshledali nic, co by nebylo v pořádku.

Pokud se u někoho z Vás vyskytuje podobný jev - hučení nebo bouchání v otopné soustavě, prosíme o informaci, ideálně e-mailem, abychom měli argumenty. V případě, že se podobné jevy budou vyskytovat, byli bychom nuceni znovu požádat o hydraulickou regulaci, případně o doplnění nějakého typu automatických tlakových ventilů.

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.


Vývoj spotřeby tepla a teplé vody (zveřejněno 21.01.2014)

ROK teplo/GJ Cena ohřev vody/GJ Cena studená voda
pro ohřev m3
Cena Celkem
2010

966,53

425 398,97 Kč

924,40

406 828,44 Kč

2 511

144 056,00 Kč

956  283,41 Kč

2011 539,00 258 903,26 Kč 840,00 403 485,60 Kč 2 223 136 048,00 Kč 798 436,86 Kč
2012 562,39 287 257,56 Kč 696,00 355 328,88 Kč 2 274 137 281,00 Kč 779 867,44 Kč
2013 575,06 285 632,30 Kč 751,80 373 419,06 Kč 2 542 157 915,00 Kč 816 966,36 Kč

Výrazný pokles spotřeby tepla od roku 2011 je způsoben zateplením domu, které nám přináší úsporu cca 400 GJ ročně.


Vyúčtování záloh (zveřejněno 21.01.2014)

Dnešního dne byly odsouhlaseny závěrečné faktury za teplo, a vodu a byly provedeny účetní dohady na společné elektřině (vyúčtování elektřiny je vždy až k 31. březnu následujícího roku).

Z naší strany byly dány všechny podklady iStě k rozúčtování na jednotlivé bytové jednotky. Jakmile iSta rozúčtování provede, bude provedeno kompletní vyúčtování záloh účetním oddělením MIVY. Předpokládáme, že se tak stane v průběhu měsíce února.

Následně obdržíte vyúčtování a bude stanoven termín, kdy účetní navštíví náš dům, abyste na místě mohli řešit případný nesouhlas s předloženým vyúčtováním, změnit si výši zálohových plateb a podobně. Pokud nebudou zásadní připomínky, budou vyplaceny přeplatky. Počítáme, že se tak stane na přelomu února a března 2014.

Na přeplatcích budeme vracet 191.557,20 Kč.


Územní plán - výsledek (zveřejněno 21.01.2014)

Občanské sdružení předložilo námitku proti změně územního plánu, viz. článek níže. Námitka byla podložena více než 500 podpisy. Z našeho domu připojilo svůj podpis 85 obyvatel.


Územní plán (zveřejněno 17.01.2014)

Zde si můžete stáhnout kompletní materiál ke změně územního plánu, které bylo probíráno na veřejném zasedání 13.1.2014. Doporučujeme podívat se zejména na parcely Z98 a Z99 (bývalé zahradnictví), kde je navrhováno změnit tyto plochy ze zeleně na plochy pro zástavbu. Občanské sdružení vznese v pondělí 20.1.2014 proti této změně námitku. Podpořte jeho snahu svým podpisem, zástupce výboru Vás navštíví s podpisovým archem.

Kompletní materiály zde: http://yantar.cz/up_bnl-sb_2014.html


Ztráta klíčů (zveřejněno 25.12.2013)

Ztratil se svazek klíčů. Na svazku jsou klíče od bytu i klíče od auta. Naopak na něm není čip. Nejedená se o nikoho z domu, ale o návštěvu. Pokud takový svazek klíčů najdete, předejte ho, prosím, paní Dobrové - vchod B, přízemí za výtahem. Děkujeme.


Krásné Vánoce všem!

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a v roce 2014 pevné zdraví, štěstí a tolerantní sousedy!


Plánovaná odstávka internetu (zveřejněno 20.12.2013)

V pondělí 22.12.2013 v době cca od 12.00 do 16.00 nebude funkční internetové připojení. Důvodem plánovaného výpadku je montáž výkonnějších antén, které do budoucna zajistí vyšší datové přenosy. Výměnu antén provádí provozovatel sítě - firma NET ONLINE s.r.o.


Výběrové řízení na olištování rohů (zveřejněno 10.12.2013)

V současné době probíhá výběrové řízení na olištování všech rohů společných prostor vyjma rohů ve spojovacích chodbách. Rozhodnutí olištovat rohy schválil výbor jednomyslně. K tomuto rozhodnutí nás vede současný stav, kdy je většina rohů, zejména u výtahových šachet a v okolí kočárkáren, poškozena. Rohy budou bílé plastové a olištování bude na celou výšku rohů.


Závada internetu (zveřejněno 10.12.2013)

V sobotu 7.12.2013 došlo k poruše na rozvodu internetu. Předpoklad, že se jedná o poškození optického kabelu vinou silného větru, se nepotvrdil. Závada byla na hlavním routeru. K poruše došlo při nočním výpadku elektřiny. Závada byla odstraněna v pondělí 9.12. Za výpadek se omlouváme. Pokud některá z přípojek nemá po opravě signál, žádáme o informaci.


Termostatické hlavice (zveřejněno 10.12.2013)

V průběhu listopadu byly veškeré radiátory v suterénu a také radiátory na chodbách v přízemí osazeny termostatickými hlavicemi. Předpokládáme, že tímto krokem ušetříme část nákladů na topení.


Závada na potrubí opravena (zveřejněno 10.11.2013)

Závada na plynovém potrubí u ventilu na stoupačce ve vchodu C za výtahem byla odstraněna v pátek 8.11. jinou techologií něž firma avizovala. Nebylo třeba vůbec zastavovat plyn, takže níže uvedený požadavek na přítomnost majitelů se ruší.

Náhradní revize čtyř níže uvedených bytů proběhne v úterý 12.11.2013 od 17.00 hodin.


Závada na plynovém rozvodu (zveřejněno 9.11.2013)

Revize plynu, která proběhla 31.10.2013 odhalila drobný únik plynu u ventilu na stoupačce ve vchodu C za výtahem. Závada bude odstraněna v úterý 12.11.2012. Tento den nepůjde od 8.30 do 17.30 plyn. Týká se bytů číslo: 49, 52, 55, 61, 64, 67 a 70. JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY MAJITELÉ TĚCHTO 7 BYTŮ 12.13.2013 V 17.30 ZPŘÍSTUPNILI BYTOVÉ JEDNOTKY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NELZE PLYN PUSTIT!!!

Současně bud v době od 17.30 provedena revize plynových rozvodů v bytech, jejichž majitelé nerespektovali původní termín. jedná se o byty 16-Valentinovi, 19-Pikrtovi, 63-Ing.Štíbr, 64-p.Dvořáková.


Roční revize plynových spotřebičů (zveřejněno 29.10.2013)

31.10.2013 v době od 15.00 do 18.00 bude provedena roční revize plynových spotřebičů. Žádáme majitele třípokojových bytů, aby v této době plynařům zpřístupnili své bytové jednotky. Děkujme za pochopení.


Prodej bytové jednotky 23 (zveřejněno 29.10.2013)

Dnem 9.9.2013 došlo k prodeji poslední bytové jednotky v majetku Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Novými majiteli se stali: Milada Moravcová, Josef Moravec a Jana Štefaníková. Město tak již nemá v domě žádný byt.


Snížení úrokové sazby úvěru (zveřejněno 29.10.2013)

Po jednání se stavební spořitelnou Wüsterot se podařilo od 1.11.2013 snížit pevnou úrokovou sazbu z původních 5,10% p.a na 4,10% p.a. Původní měsíční splátka úroku do přidělení cílové částky: 80.750,- Kč. Nová měsíční splátka úroku do přidělení cílové částky: 64.917,- Kč.


Závada na dešťovodu ve vchodu A (zveřejněno 16.9.2013)

Při prudkých deštích dochází v suteréne ve vchodu A k průsaku dešťové vody. S největší pravděpodobností se jedná o napojení nového dešťovodu do litinové kanalizace. Závada byla nahlášena na Mivě, která zajistí opravu.


Úklidové práce (zveřejněno 16.9.2013)

V týdnu od 16. do 20.9.2013 proběhne pololetní umývání oken, zábradlí a osvětlovacích těles. Bude následovat strojové mytí dlažeb v přízemí a suterénu s následnou impregnací.


Závada výtahu ve vchodu B (zveřejněno 3.9.2013)

Dnes proběhl servisní zásah u výtahu ve vchodu B. Firma zjistila vypálený modul elektronického řízení a výtah byl na 1 den vyřazen z provozu. 4.9. Bude osazen panel nový a výtah bude opět plně funkční. Děkujeme za pochopení.


Trávníky (zveřejněno 3.9.2013)

Podle sdělení zahradnické firmy jsou listy plevelu, které byly v trávníku, jednoleté a na jaře již v trávě nebudou. "Odborné" posekání, které nám znečistilo omítky a anglické dvorky, s firmou řeší místopředseda.


STA - pozemní příjem (zveřejněno 3.9.2013)

Správci slaboproudu se dosud nedaří odhalit příčiny výpadků. Dnes byly v anténním systému doplněny kanálové propusti, které by měly zabránit rušení TV signálu telefonními operátory. Snad se tedy signál zlepší. Pokud níám chce pomoct, prosíme o sledování těchto údajů:

 • datum a hodina výpadku

 • kanál (program), na kterém výpadky jsou

 • jaké je počasí (např, déšť)


Instalace stojanů na kola (zveřejněno 6.8.2013)

V období středa 14.8. - pátek 16.8. budou instalovány nové stojany na kola ve všech kolárnách. Žádáme proto majitele a nájemníky, aby kolárny na tuto dobu (nejpozději v úterý 13.8. večer) vyklidili a svá kola přechodně uskladnili v náhradních prostorách - sklepní kóje, kočárkárny u výtahů, sušárny apod. V opačném případě firma odmítá montáž provést. Jakmile budou stojany osazeny, můžete kola opět vrátit. Současně žádáme, abyste trvale odstranili z kočárkáren vraky kol a další materiál, který tam nemá co dělat.


Závada na elektroinstalaci (zveřejněno 6.8.2013)

V pátek 26.7.2013 v nočních hodinách došlo k závadě na elektroinstalaci. Vyhořel třífázový jistič bytu 50 a následně jistič bytu 49. Současně vypadla jedna fáze ve vchodu C. Závada byla řešena s ČEZ - výměna nožové pojistky v rozvaděči před domem a s pohotovostí elekto - výměna vyhořelých jističů. Závada byla odstraněna během dvou hodin.


Trávníky (zveřejněno 28.6.2013)

Město provede v nejbližších dnech na pozemcích u domu rekultivaci trávníků. Vzhledem k tomu, že ve vchodu C nikdo neprojevil zájem se starat o záhony u zadních dveří, budou záhony zrušeny a plocha zatravněna.
 

Ve vchodu A se o záhony bude starat paní Stuchlíková, ve vchodu B paní Jirsová a Mgr. Langová jako dosud. Jedná se o zájmovou činnost, která není z prostředků SVJ nijak honorována.


Oplechované vestibuly (zveřejněno 28.6.2013)

S ohledem na nepříznivé počasí se o několik dnů prodloužily práce na oplechování vestibulů. Oplechování bylo provedeno včera a již dnes začínají někteří lidé plechy používat jako lavičku. Žádáme Vás velmi důrazně, abyste to nedělali a abyste naopak zasáhli vždy, když něco podobného uvidíte. Oplechování není konstruováno tak, že se na něm dá sedět nebo po něm chodit. V takovém případě jsme peníze vynaložil zbytečně. Děkujeme za pochopení.


Výpadky STA (zveřejněno 28.6.2013)

Včera cca v 21.00 hodin došlo k dalšímu výpadku STA ve vchodu C. Naše trpělivost tím skončila. Vyzvali jsme firmu, aby zesilovače demontovala a odvezla. Následně jsme domluvili jiný typ zesilovače. Ten je v současné době namontován ve vchodu C. Jedná se o typ Engel AM3000 Touch HD

Vchody A a B jsou zatím bez zesilovače v nouzovém provozním režimu. K výpadkům v těchto dvou vchodech by nemělo docházet, pouze kvalita signálů jednotlivých multiplexů je rozdílná. Podstatně silnější je signál z Bukové Hory než z Prahy Ládví.

Pokud se nový typ zesilovače osvědčí a v několika následujících dnech nezaznamenáme výpadky, bude po testování osazen stejný typ i ve vchodech A a B.


Znovu STA (zveřejněno 21.6.2013)

Vzhledem k tomu, že se firmě Mercotrade s.r.o. do dnešního dne nepodařilo odstranit závadu při nahodilém vypadávání pozemního digitálního signálu TV, budou namontované zesilovače v pondělí 24.6.2013 nahrazeny jiným typem zařízení. Tím by závada měla být konečně odstraněna. Znovu se omlouváme všem, obyvatelům domu za týdenní výpadek TV signálu.


Stavební úpravy vestibulů (zveřejněno 21.6.2013)

Práce na soklech vestibulu byly předsedou výboru dnešního dne přerušeny, protože firma použila nevhodnou mozaiku. Práce budou pokračovat v pondělí stavebním dokončením soklu a v úterý budou sokly oplechovány. Tím budou práce hotové.


Výpadky STA - pozemní vysílání (zveřejněno 20.6.2013)

Od pondělí 17.6.2013 dochází k nepravidelným výpadkům signálu pozemního vysílání. Výpadky nastaly od chvíle, kdy byly namontovány zesilovače, které mají naopak signál stabilizovat. Protože se jedná o nepravidelné výpadky, velmi obtížně se zdroj závady lokalizuje.

Firma, která zařízení instalovala (a která spravuje kompletně slaboproudé technologie v domě), provedla již dvě měření signálu a závada se neprojevila. V nejbližší době (pravděpodobně ve čtvrtek 20.92013) bude provedeno opakované měření ve večerních hodinách, s cílem zjistit příčinu výpadků. Věříme, že se jedná o velmi přechodnou závadu a STA bude v co nejkratší době opět plně funkční.

Za zpodobené nepříjemnosti se všem majitelům bytových jednotek a obyvatelům domu omlouváme.


Úprava STA - přeladění SET TOP boxů a digitálních TV (zveřejněno 15.6.2013)

V pondělí 17.6.2013 došlo k doplnění společné televizní antény o programovatelné zesilovače, které upravují výstupní úroveň signálů a rozšiřují možnosti pozemního digitálního vysílání. Je možné, že některé kanály, které jste měli na svých SET TOP BOXECH nebo digitálních televizorech naladěny, nepůjdou a bude třeba zařízení přeladit (netýká se satelitních přijímačů).

Ideální postup při přeladění přijímače:
  1. Zvolit obnovení továrního nastavení nebo jiný způsob, kterým nejprve vymažete kanály, uložené v paměti přístroje.
  2. Provést nové naladění automaticky nebo ručně

Jaké kanály je ideální ladit:
   Kanál 33: ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport

   Kanál 37: ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD, Retro Music TV

   Kanál 42: NOVA HD, Fanda, Telka, Smíchov, Pohoda, Inzert TV

   Kanál 46: Metropol TV, NOE, ČT Sport HD, Retro Music TV, Kino Svět

   Kanál 55: Prima ZOOM, Óčko TV, Óčko Gold

   Kanál 58: Prima Love,  Active, Šlágr TV,NOVA, Prima family, Barrandov TV,
                  Nova Cinema, Nova Cool

Omlouváme se za potíže, které je nutné řešit přeladěním. Zásah do systému STA však přinesl větší komfort pro uživatele – především rozšíření programů v HD kvalitě a současně stabilní úroveň signálu všech sledovaných programů.
 


Montáž programovatelných zesilovačů STA (zveřejněno 15.6.2013)

17.6. bude proveden rozsáhlý zásah do STA - pozemní digitální vysílání. STA budou doplněny programovatelnými zesilovači. Od pondělního večera bude možné přijímat pozemním vysíláním pořady ČT1, ČT Sport, NOVA v HD kvalitě. Systém bude připraven k bezproblémovému příjmu nových stanic, které budou spuštěny o prázdninách a v září. Zesilovače umožňují nastavit příslušné kanály a zajistí jednotnou úroveň výstupu u šech přijímaných kanálů. O doplnění STA rozhodlo shromáždění.


Stavební úpravy vestibulu (zveřejněno 15.6.2013)

V týdnu od 17.6.2013 bude provedeno oplechování soklů u vestibulů. O této úpravě rozhodlo shromáždění. Cílem je odstranit vlhnutí stěn. Bude provedeno oplechování soklů, výměna izolace na svislých hranách a nanesení marmolitu (omítková směs).

V následujícím týdnu bude založen nový trávník.


Úprava záloh (zveřejněno 23.5.2013)

Jak uložilo shromáždění, provedl výbor úpravu plateb spojených s užíváním bytu. Změny nabývají účinnosti dnem 1.6.2013. Do konce měsíce května budou distribuovány nové platové předpisy.

Provedené úpravy

 1. Ti z Vás, kteří požádali o individuální změnu záloh, mají úpravy dle požadavků provedeny

 2. U zálohových plateb za teplo, TUV, ohřev TUV a studené vody provedla Miva automatickou korekci (zvýšení) zálohy v těch případech, kdy nedoplatek na jednotlivých položkách byl vyšší než 1.000,- Kč. Tato úprava se promítne v celkové výši odváděné měsíční platby. Žádáme všechny majitele dotčený bytových jednotek, aby provedli kontrolu, zda mají správně nastavené SIPO a v případě plateb trvalými příkazy provedli příslušnou korekci.

 3. Dále byly provedeny korekce na zálohových platbách za správu, úklid a elektrickou energii společných prostor. Tyto úpravy byly provedeny vnitřním přerozdělením plateb a nepromítnou se do celkově odváděné měsíční platby. Pokud tedy nemáte ve vyúčtování na jednotlivé zálohové platbě nedoplatek vyšší jk 1000,- Kč, k celkovému zvýšení platby nedochází (navýšení zálohy bylo provedeno na úkor položky s největším přeplatkem). Jedná se o tyto korekce:

  • Zvýšení poplatku na správu z původních 155,- na 170,- Kč (nárůst o 15,- Kč u všech bytových jednotek)

  • Navýšení platby za úklid o 17% (nárůst o 9,- Kč u garsonky a o 17,- Kč u bytu 3+1)

  • Navýšení plateb za společnou eklektickou energii o 60% (nárůst o 18,- Kč u garsonky a 35,- Kč u bytu 3+1)

Problematika záloh je podrobněji rozebrána v zápise ze shromáždění.


Dokumenty ze shromáždění (zveřejněno 23.5.2013)

Dokumenty ze shromáždění jsou zveřejněny v oddíle "KE STAŽENÍ". Soubory jsou zaveslovány, heslo je stále stejné. Pokud si ho nepamatujete, stačí zaslat e-mail komukoli z výboru. Heslo bude zpětně na tento e-mail zasláno.


Jak jsme mohli vyhořet (zveřejněno 30.4.2013)

Vážení majitelé bytových jednotek, vážení nájemníci. Že se k našemu společnému majetku chováme pořád tak, jako by dům nebyl náš ale města pod správou OPBH, na to jsme si zvykli. Že kuřáci neustále "krášlí" okolí našich vchodů desítkami nedopalků (ono je to přece do popelnice tak daleko!) je fakt, na který si my nekuřáci nezvykneme nikdy.

Včera však nastala situace, která mohla vést klidně k požáru. Některý z kuřáku ve vyšších patrech vchodu A nebo B vyhodil zapálenou cigaretu z balkonu nebo okna tak, že vletěla otevřeným oknem do bytu č.14 přímo na sedačku. Sedačku propálila, a kdyby si toho majitel bytu včas nevšiml nebo nebyl doma, mohlo opravdu dojít k požáru.

Lidi, proboha, myslete už konečně trochu!!!! Ještě jsme zdaleka nesplatili úvěr a budeme si brát nový? Bezohlednost některých z Vás je opravdu za hranicí normálních mezilidských vztahů.


Chemické ošetření trávníku (zveřejněno 23.4.2013)

V úterý 23.4.2013 došlo k chemickému postřiku trávníku okolo domu. Cílem je úplná devastace stávajícího porostu. Během 14 dnů dojde k odumření stávajících trav a plevelů.

Poté bude následovat navezení zeminy, vyrovnání trávníku a založení trávníku nového.

Zamezte ve vlastním zájmu přístup na chemicky ošetřený trávník svým domácím mazlíčkům.

O chemickém postřiku jsme nebyli dopředu nikým informování, takže sdělení jsme nemohli poskytnout dopředu.


Revize slaboproudu (zveřejněno 23.4.2013)

Dne 23.4.2013 proběhla periodická revize slaboproudých rozvodů v  domě. Nebyly zjištěny žádné poruchy na rozvodech STA ani internetu. Byla provedena záloha databáze k ovládání zámků a byly prověřeny záložní zdroje. Při výpadku elektřiny je schopen náš systém fungovat 6-8 hodin z akumulátoru.


Výplata přeplatků záloh (zveřejněno 16.4.2013)

Přeplatky záloh (vyúčtování 2012) byly na Vaše účty odeslány 16.4.2013.


Doplnění anténního systému  (zveřejněno 3.4.2013)

Společné televizní antény byly doplněny o anténu, která umožňuje naladit v pozemním vysílání (SET TOP BOXY a nové televizory umožňující příjem pozemního digitálního vysílání) Multiplex 4 a 5, na kanálech 42 a 46. Můžete tak sledovat v kvalitě HD programy ČT a Nova a některé nové programy primárně určené pro Prahu.


Vyúčtování záloh 2012 (zveřejněno 21.3.2013)

Vyúčtování záloh obdrží výbor od MIVY v pátek 22.3.2013. Bezprostředně poté budeme doklady distribuovat. Kdo nebude doma o víkendu 23.-24.3, může si doklady vyzvednout v kanceláři výboru v pondělí 25.3. v době od 19.00 do 20.00.

Doklad je jiný, než na jaký jste byli zvyklí v uplynulých letech. Miva změnila účetní program a ten má jinou podobu výstupních formulářů. V případě, že některý majitel bytové jednotky má neuhrazené pohledávky z minulého období (dluhy ve fondu oprav apod.), je dluh promítnut ve vyúčtování. V takovém případě je na zvláštním listu proveden výpis dluhu.

Od obdržení vyúčtování běží lhůta 21 dnů na případné reklamace. V úterý 2. dubna 2013 v době od 17.00 do 20.00 bude přítomna účetní MIVY v kanceláři výboru. Zde je připravena odpovídat na Vaše případné dotazy k vyúčtování.

S výplatou přeplatků musí výbor posečkat do uplynutí lhůty pro podání stížností a pakliže budou stížnosti podány, do jejich vyřešení. Výbor je připraven provést výplatu ihned poté, jakmile nastane zákonná možnost. V ideálním případě tedy budou přeplatky odeslány na Vaše účty v období 15. - 19. dubna 2013.


Výpadek plynu (zveřejněno 20.3.2013)

Dnes informovalo Město prostřednictvím rozhlasu, že na čerpací stanici plynu společnosti RWE došlo k závadě. Bude přerušena dodávka plynu. Po odstranění závady bude RWE postupně objíždět všechny dotčené objekty a plyn spouštět. Bližší informace zatím nemáme.


Shromáždění 2013 (zveřejněno 16.3.2013)

Výbor svolává shromáždění vlastníků bytových jednotek na neděli 12. května 2013 od 15.00 hodin. Shromáždění proběhne v Jídelně Popelka, areál Ciur a.s., Pražská 1012, Brandýs nad Labem.

Předpokládaný program (může být ještě pozměněn nebo doplněn):

1.     Volba komisí

2.     Zpráva o činnosti výboru

3.     Zpráva o činnosti správce za rok 2012

4.     Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2012

5.     Rozpočet na rok 2013

6.   Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu

7.     Diskuse

8.     Usnesení a závěr

 


Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2012 (zveřejněno 16.3.2013)

V těchto dnech je distribuován majitelům bytových jednotek dokument "Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2012" V něm je podle podlahových ploch rozpočítána částka získaná za pronájem části střechy firmě Telefónica Czech Republic, a.s. a za nebytový prostor, který má v pronájmu ing. Lang.

Ti, kteří podávají daňové přiznání by měli tuto částku uvést.

(Danové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatku mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmu od daně osvobozených a příjmu, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč)


Vyúčtování záloh 2012  (zveřejněno 16.3.2013)

Vyúčtování záloh obdrží majitelé bytových jednotek do konce měsíce března 2012. První dubnový týden bude přítomen ekonom MIVY (přesný termín včas zveřejníme), který přímo v kanceláři výboru zodpoví Vaše případné dotazy k vyúčtování.

Předpokládáme, že výplatu přeplatků provedeme do v druhé polovině dubna, tedy o měsíc dříve než v uplynulých letech.


Doplnění anténního systému  (zveřejněno 16.3.2013)

Do konce měsíce proběhne doplnění anténního systému STA a to tak, že bude možné prostřednictvím pozemního digitálního vysílání (SET TOP BOXY) přijímat Multiplex 4 a 5, na kanálech 42 a 46 .  Největším přínosem bude příjem signálu v kvalitě HD u programů ČT1 a Nova. Blíže o nově přijímaném multiplexu můžete vidět zde:  http://www.digizone.cz/texty/mapy-pokryti-multiplex-4-telefonica-o2/


Pololetní úklid  (zveřejněno 16.3.2013.2013)

V týdnu od 18.3.2013 bude probíhat pololetní úklid včetně umývání oken ve společných prostorách domu. Tyto práce jsou součástí paušálu, který za úklid platíme.

Nadstandardně bude proveden úklid střechy, odklizení všech mechanických nečistot na střešním plášti. Tato práce je zpoplatněna částkou 240,- Kč/hod.


Závada na střeše (zveřejněno 16.3.2013)

Minulý měsíc jsme řešili závadu na střeše - zatékání do bytu číslo 50. Závada byla způsobena rozevřeným švem na styku fólie. Současně s tím proběhla revize střešní krytiny a bylo opraveno několik dalších spojů. Na střeše je množství mechanických nečistot, které zde zřejmě neachali technici O2 při instalaci stožárů, ale také zanesli ptáci (hřebíky, šrouby, skořápky ořechů atd.). Tyto nečistoty mohou plášť poškodit, budou proto odstraněny.


Platba za odpady (zveřejněno 31.01.2013)

Množí se dotazy na platby za odpady v roce 2013. Proto zveřejňujeme krátkou rekapitulaci:

 • Poplatek za odpady byl v Brandýse a Staré Boleslavi stanoven na 660 Kč za osobu a rok a vztahuje se jak na osoby s trvalým pobytem ve městě, tak i na cizince, kteří zde žijí, a také na osoby vlastnící nemovitost na území města. V tomto roce se také mění i způsob platby. Město nebude rozesílat složenky na zaplacení poplatku.

 • Obyvatelé mohou odpady zaplatit na pokladně úřadu v Brandýse nad Labem nebo bankovním převodem.

 • Částku je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to do konce června a druhou do konce října tohoto roku.


Noví majitelé bytové jednotky 30 (zveřejněno 31.01.2013)

Dnem 9.1.2013 se novými majiteli bytové jednotky 30 stali Mgr.Zina Soukupová a Ing. Svatopluk  Soukup. Byt dosud vlastnilo Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Nové členy našeho společenství vítáme a věříme, že budeme vzájemně dobře vycházet.

Ing. Soukup nám oznámil, že v bytě bude provádět na přelomu února a března rekonstrukci. Po provedené rekonstrukci se noví majitelé trvale nastěhují. Pan soukup byl upozorněn na dodržování absolutního klidu v neděli a další omezení, která vyplývají z domovního řádu a stanov společenství. Současně byl poučen o používání výtahu k přepravě nákladů a o likvidaci suti a dalšího odpadu vzniklého při rekonstrukci.

Ing. Soukup žádá majitele okolních bytových jednotek o pochopení a omlouvá se za dočasné problémy spojené s rekonstrukcí.


Omezení úřední doby v prosinci 2012 (zveřejněno 18.12.2012)

Vážení majitelé bytových jednotek, vážení obyvatelé domu.

Na přelomu roku bude omezena úřední doba výboru. V kanceláři nás nezastihnete v pondělí 24.12.2014 (Štědrý den) a v pondělí 31.12.2012 (Silvestr).

Omezení se pochopitelně netýká případných havárií a situací, které nesnesou odklad. Pokud se problémy takové povahy vyskytnou a nebude ve Vašich silách je vyřešit přímo, spojte se s kterýmkoli členem výboru, spojení je uvedeno v sekci KONTAKTY.

Přejeme vám všem klidné a šťastné Vánoce, veselý konec roku a do roku 2013 pevné zdraví, životní optimismus a pohodu. Ať je příští rok pro všechny rokem dobrým.


Úvěr a jeho zkrácení po mimořádné splátce (zveřejněno 18.12.2012)

V pondělí 17.12.2012 jsme obdrželi slíbený propočet toho, jak mimořádná splátka úvěru ve výši 3.150.000,- kterou jsme na základě usnesení shromáždění provedli v květnu 2012, ovlivní celkový úvěr:

 1. Celková doba splácení se zkracuje z 25 na 18 let

 2. Zkrácením doby splácení uspoříme na úrocích dalších 4.850.000,- korun

Celý email s podrobnostmi můžete stáhnout zde.


Zahradnické úpravy (zveřejněno 18.12.2012)

V prosinci 2012 byla provedena první etapa rekultivace pozemků Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, které jsou přilehlé k našemu domu. Bylo provedeno odstranění pařezů a provedena výsadba nových stromů. Rekultivace bude pokračovat v jarních měsících vyrovnáním terénu a navezením zeminy. Následně bude proveden výsev trávníků.


Optické kabely (zveřejněno 18.12.2012)

V pondělí 17.12.2012 byla dokončena pokládka kabelových chrániček včetně průrazu do našeho domu. Vyústění chrániček je v servrovně. Zde bude provedeno zakončení chrániček v kabelové skříni. Do domu vede celkem 6 těchto chrániček - 3 směrem od poskytovatele služeb, tři od nás do domu 1731. Bude následovat uvedení dlažby u domu do původního stavu a tím bude ukončena etapa výkopových prací a pokládky.

V průběhu měsíců únor/březen dojde k protažení vlastního optického vlákna chráničkou. Tato fáze již nijak neovlivní klid v domě ani obyvatele domu nijak nezatíží. Jakmile bude optická síť položena, nabídne ji majitel firmám, které poskytují datové služby.

Pokud bude o služby zájem (cena bude s největší pravděpodobností několikanásobně vyšší než je stávající internetové připojení), budeme s poskytovateli jednat o připojení. Z místnosti slaboproudu bude (alespoň v prvních několika letech) signál dále rozveden strukturovanou kabeláží, která bez problému zvládne přenos  1 Gbit.

Pokud se v průběhu následujících let ukáže, že datové toky jsou tak náročné, že je třeba optického vlákna až do bytů, budeme problém řešit. To v současnosti ale skutečně není na pořadu dne.


Poškození zvonků ve vchodu B (zveřejněno 17.12.2012)

V neděli 16.12.2012 ve 23.30 - 24.00 došlo ve vchodu B ke zničení zvonkového tabla. Mikuláš Dóka povolal na místo policii a manažera Mivy, bychom měli policejní záznam a fotodokumentaci pro pojišťovnu.

V průběhu dne jsme zjistili toto:

 1. Do domu vešli ve 23.33 dva mladíci, kteří hledali někoho z obyvatel vchodu na zvoncích. Jméno zřejmě nenašli. Začali tedy nejprve neúspěšně demolovat bezpečnostní kování dveří. Poté chtěli překonat zámek a snažili se páčit dveře. Jejich řádění se přesunulo na čtečku čipů, kterou se snažili utrhnout ze zdi. Poté s nepořízenou odešli.

 2. Za několik minut se mladíci do vchodu vracejí vyzbrojení pákou na výměnu kol. Zatímco jeden drží první dveře, aby mohli "statečně" urychleně opustit dům. Druhý tluče montpákou do zvonků. Zablokuje několik zvonkových tlačítek. Zvonky v bytech trvale zvoní.

Až potud nehorázný vandalismus, vůči kterému jsme naštěstí pojištěni.

 1. U zvonků se scházejí majitelé bytů, kterým trvale zvoní domácí telefony. A místo toho, aby probudili kteréhokoli člena výboru (pokud někdo z nich na noc vypíná mobil, fungují přece domovní zvonky), který by v kanceláři vzal klíč a zvonkové tablo odmontoval jako při běžné výměně tlačítka, zvonkový panel jednoduše vypáčí. Vymalováno. Veškeré úsilí, které jsme přes den věnovali pojišťovně je k ničemu. Pojišťovna nám neproplatí nic.

Neváháte nás v nočních hodinách kontaktovat mnohdy s naprostými banalitami a když je to třeba, tak se nenajde z toho množství lidí ani jeden jediný, který by to udělal.

Museli jsme zorganizovat expresní opravu zvonků včetně výměny tabla a platit tento výjezd budeme z fondu oprav. Stejně se ve vchodě B chovají jeho obyvatelé k jiným částem společného majetku. Lidoví údržbáři tady opakovaně zničili regulaci samozavírače na spodních dveřích. Naposledy to bylo 24 hodin poté, co dveře seřídila firma, kterou povolala MIVA.

Prosíme Vás, zanechte už konečně svépomocné údržby zejména tehdy, když vůbec nevíte, k čemu která regulace na ventilech, zavíračích, elektroinstalaci a dalších zařízeních je!


Rekultivace pozemků (zveřejněno 18.11.2012)

Byla zahájena rekultivace pozemků přilehlých k domu. V první etapě byly vykáceny nevhodné dřeviny. V nejbližších dnech bude následovat odstranění pařezů (jejich vyfrézování) tak, aby bylo možné provést v jarních měsících údržbu vlastního trávníku.

Nové stromy budou oproti původnímu předpokladu vysázeny ještě v letošním roce. Město zvolilo variantu 2, viz. tento dokument s tím, že záhony podél chodníků budou zachovány u všech zadních vchodů, u vchodu B navíc i u vchodu hlavního.

Podle sdělení odboru životního prostředí budou vysazeny tyto stromy:

 • Prunus virginiana Schubert na JV straně (zadní číst domu). Strom kvete nevýrazně, je významný barvícím se listím.

 • Jinan Ginko biloba na SZ straně (přední část domu). Strom je nekvetoucí.

V jarních měsících budou dokončeny trávníky


Optické sítě (zveřejněno 18.11.2012)

V současné době je v Brandýse nad Labem budována optická síť, která v budoucnu může sloužit pro rychlý internet, přenos televizního signálu a dalších datových služeb. Datové služby se v současné době velmi rychle rozvíjejí a lze jen těžko odhadnout, jak bude vypadat jejich podoba za 5 - 10 let.

Výbor dal proto souhlas firmě TwigoNet, která síť ve městě buduje, aby provedla přípojku optického vlákna do místnosti serveru, i když v současnosti nebude tento datový zdroj využíván. Město vydalo povolení k provedení výkopových prací na svých pozemcích.

Jak se obě povolení dotknou bezprostředně našeho domu a jeho okolí?

 1. Přes pozemky Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bude veden optický kabel výkopem v hloubce cca 60cm, Výkop bude proveden od sousedního domu na Chobotské směrem ke vchodu B a odtud podélně kolem domu k domu Na Vinici 1733 a to až na konec parkoviště před mateřskou školou a odtud přes zahradu do Mateřské školy. Výkop bude protínat chodníky k zadním vchodům domu B a C. O této části prací má firma TwigoNet uzavřenou dohodu s Městem.

 2. Budou demontovány dvě dlaždice přilehlé k domu u místnosti slaboproudu a pod nimi bude proveden průraz do místnosti, protažena chránička a optický kabel. Ten bude veden v místnosti stávající kabelovou lištou k rozvodné skříni, kde bude s rezervou několika metrů zakončen. Firma následně uvede do původního stavu dlažbu a provede utěsnění průchodu s důrazem na to, aby byl zamezen průchod vlhkosti. O postupu prací dle tohoto bodu uzavřelo Společenství s firmou TwigoNet písemnou dohodu.

 3. Výkopové práce budou s ohledem na rekultivaci pozemků zahájeny ještě tento měsíc a měly by být ukončeny do nejpozději do 15.12.2012.


Rekonstrukce otopné soustavy (zveřejněno 18.11.2012)

17.10. byla provedena poslední etapa rekonstrukce topení - výměna původních a špatně těsnících ventilů na stoupačkách ÚT. S ohledem na povahu práce bylo nutné kompletně vypustit vodu ze soustavy topení. Ventily byly nahrazeny za moderní číslicové regulační ventily s aretací a vypouštěním.

Soustava byla následně znovu napuštěna. Abychom co nejvíc omezili zavzdušnění radiátorů, bylo napouštění provedeno zpáteční větví. To znamená, že voda do radiátorů přicházela spodní trubkou v měla teoreticky tlačit vzduch před sebou do vyšších pater až k odvzdušňovacím ventilům. Přesto je řada bytových jednotek, kde radiátory nefungují tak, jak mají. Topí jen malá část radiátoru, zbytek je zavzdušněn.

K odvzdušnění je zvolit tento postup: Otevřít naplno netopící radiátory a domluvit se s majitelem bytové jednotky v 7.patře, aby provedl odvzdušnění a to tak, že z radiátoru vypustí několik litrů vody, i když vzduch z radiátorů unikat nebude. Za nějakou dobu po provedeném opatření se vzduch uvolní a bude třeba provést následné odvzdušnění, kdy již vzduch z radiátoru unikat bude. Tento postup byl úspěšně aplikován na stoupačkách ve vchodu C.

Pokud by uvedený postup nebyl účinný, žádáme majitele bytových jednotek, kde topení nepůjde, aby se obrátili na člena výboru ve svém vchodu. Vypuštění celé topné soustavy bylo nutné a prováděné práce se nedaly provést jinak. Jedná se o poslední práce na topení, které byly prováděny a je předpoklad, že k vypuštění soustavy nedojde nyní po řadu let.


Reakce na článek o úklidu z 11.10.2012 (zveřejněno 18.11.2012)

Po uveřejnění našeho záměru, nechat po ukončení rekonstrukcí bytů v letních měsících strojově umýt a chemicky ošetřit podlahy ve společné části domu, jsme obdrželi velmi negativní stanovisko od majitelů bytové jednotky 34. Citujeme část dopisu, která se týká úklidu:

"Dobrý den,

touto cestou bychom chtěli vyjádřit nespokojenost s poslední vloženou aktualitou na našich stránkách společenství a to přesně s nutností opět malovat a provést důkladné čištění. Souhlasíme s tím, že spousta lidí si plete společné prostory za cizí prostory, kde se nemusí ohlížet na to, kam tou špinavou rukou sahá - to je zejména špatné ohlídání dětí, zda tu špínu z bot není lepší oklepat venku či nedávat pozor na věci, které nese a kterými by se mohla poškodit omítka. Toto bohužel bude vždy a všude problém, a i když máme nový zrekonstruovaný dům, tak s tímto se musí počítat. Ale aby se tady malovalo při každém větším fleku se nám zdá zbytečné. Nejsme žádný přehlídkový dům ani sanatorium, abychom tu měli stále čisto a vše svítilo novotou. Splácíme vysoký úvěr, takže každá ušetřená koruna za malichernosti je důležitá. To samé platí s návrhem objednat strojový úklid za 50tis. Je jasné, že nová krytina by se měla udržovat, aby vydržela co nejdéle, ale dělat úklid před zimou? Vždyť všichni víme, jak to chodí - lidi si budou otřepávat boty zase až v baráku na chodbě, takže to, co se vyčistí, bude do dvou měsíců opět zpátky. Pokud je ten strojový úklid tak nutný, tak jej nechat až na jaro."

Úklid společných částí domů je problematický a v konečném důsledku velmi drahý. Chemickou údržbu lina jsme chtěli provést právě před zimou, aby se následně prováděl úklid lehčeji. Vzhledem k výše uvedené reakci však nebude strojový úklid společných prostor realizován až do příštího shromáždění. Tam bude chtít výbor znát stanovisko členů společenství ke způsobu a četnosti úklidu společných prostor domu.


Prosíme o ohleduplnost (zveřejněno 11.10.2012)

Vážení obyvatelé domu. V posledních týdnech se rozšířily dva nešvary - hluk a znečišťování společných prostor.

 • Domovní řád sice ukládá noční klid od 22.00 do 6.00, ale současně předpokládá, že jsme k sobě elementárně slušní a po sedmé hodině večerní nebudeme používat příklepové vrtačky, brusky, frézy a další nářadí, které svým hlukem obtěžuje nejen okolní byty, ale v podstatě všechny.

 • Vzhledem k čipovému zabezpečení se do domu dostává jen mizivé procento cizích lidí. Nepořádek a znečišťování zdí a podlahových krytin si tedy děláme sami. To je opravdu tak těžké uklidit po sobě nánosy bahna nebo exkrementy, které se omylem podaří roznést na botách? To nám nevadí, že ta páchnoucí špína čeká skoro celý týden na uklizečku? Vždyť si ji přece platíme, že. Naše chování ke společnému majetku bude znamenat malování přízemí a suterénu na jaře příštího roku, to je řádově desetitisíce korun z naší kapsy. Do konce roku bude proveden strojový úklid podlahových krytin ve společných částech domu společně s impregnací a odstraňováním rozšlapaných žvýkaček a dalších nečistot. Cena? Cca 50.000,- korun. Opravdu si umíme představit i lepší využití těchto prostředků.


Noví majitelé bytových jednotek (zveřejněno 11.10.2012)

V říjnu 2010 byly prodány dvě bytové jednotky - garsonky číslo 26 a 62. Novými majiteli bytové jednotky 26 se stali manželé Koudelkovi, bytové jednotky číslo 62 paní Jana Sofroňková.


Výměna ventilů na stoupačkách topení (zveřejněno 11.10.2012)

Ve středu 17.10.2012 dojde k přerušení dodávky tepla. Bude provedena poslední etapa modernizace topné soustavy - výměna regulačních ventilů na stoupačkách. Stávající (původní) ventily jsou nespolehlivé a velmi často netěsní. Budou nahrazeny moderními vyvažovacími ventily STAD DN25 s číselnou regulací. Jedná se o poměrně náročnou výměnu, která bude trvat 1-2 dny. K výměně přistupujeme na začátku topné sezony proto, aby bylo bezprostředně možné provést kontrolu nastavených průtoků.


Seřízení oken (zveřejněno 11.10.2012)

Pokud některý majitel bytové jednotky potřebuje provést seřízení oken nebo balonových dveří, ať nahlásí číslo bytu výboru emailem nebo písemně  (lístek do schránky ve vchodu C) do 20.10.2012.


Vodorovné značení parkoviště (zveřejněno 25.09.2012)

V úterý 2. října bude v době mezi 10.00 a 16.00 prováděno vodorovné značení parkoviště před domem v ulici Na Vinici. Výbor tak splnil další z požadavků, které vyplynuly z diskuze na shromáždění vlastníků.

Aby mohlo být značení provedeno, je bezpodmínečně nutné parkoviště uvolnit. Žádáme proto všechny majitele aut, aby 2.10.2012 od 10:00 do 16.00 v ulici Na Vinici neparkovali. Děkujeme za pochopení.


Zahradnické úpravy II (zveřejněno 13.09.2012)

Obdrželi jsme nákresy předpokládaných změn pozemků města přilehlých  k našemu domu. Blíže viz. informace z 10.září. Stáhnout si můžete tyto materiály:

Připomínky můžete zasílat e-mailem do 18.září 2012 nebo lépe je přednést osobně v pondělí od 19.00 do 20.00 v kanceláři výboru. Město chce od výboru stanovisko 19.9.2012.


Odstávka vodovodního řadu (zveřejněno 13.09.2012)

V úterý 18.9.2012 od 7.00 do středy 19.9.2012 do 7.00 bude přerušena dodávka vody do našeho domu. Důvodem je oprava potrubí. Cisterna s vodou bude přistavena u mateřské školy v Chobotské ulici.


Revize plynu (zveřejněno 10.09.2012)

Pravidelná roční revize plynových spotřebičů v třípokojových bytech bude provedena v těchto termínech:

 1. v pondělí 17.9.2012 v době od 15.00 do 19.00 vchody A a B

 2. V úterý  18.9.2012 v době od 15.00 do 19.00 vchod C

 Žádáme majitele třípokojových bytů, aby revizi zařízení umožnili.


Zahradnické úpravy (zveřejněno 10.09.2012)

Ve čtvrtek 6.9.2012 proběhlo další kolo jednání o rekultivaci pozemků přilehlých k našemu a sousednímu domu. Radnice provedla dendrologický průzkum a zahradní architekt předložil opatření, která radnice na svých pozemcích provede:

1. dojde k vykácení všech dřevin a keřů před naším domem v ulici Na Vinici
2. dojde k vykácení dřevin a keřů z ulice Chobotská mimo vzrostlé túje u vchodu C
3. bude provedena úprava javoru mezi domy 1732 a 1733
4. budou vyfrézovány všechny zbytky pařezů a dřevin z minulých let
5. bude navezena zemina a provedeno vyrovnání pozemku
6. bude založen nový trávník a vysázeny nízkovzrůstové dřeviny - z ulice Na Vinici okrasné třešně, z ulice
    Chobotská javory.
7. Budou zachovány stávající záhony u vchodů, pokud obyvatelé domu nerozvodnou jinak

Body 1 - 4 budou provedeny v období listopad 2012 - březen 2013, body 5 - 7 do května 2013
Plánované náklady cca 250-300 tisíc korun (z peněz Města).

Architekt přislíbil zaslat půdorysy elektronicky. bezprostředně poté zveřejníme na internetu.


Internet (zveřejněno 10.09.2012)

V uplynulém měsíci jsme zaznamenali stížnost jednoho majitele bytové jednotky, že jeho internetovou adresu používá jiný byt. Důrazně žádáme všechny, kteří používají internetové připojení NetOnline a GrepaNetwork, aby provedli kontrolu nastavení svých počítačů a v případě, že používají router nastavení sítě WAN routeru.

Správné nastavení:

IP adresa: 172.23.1.xx    (xx= číslo bytu, např. 172.23.1.03 nebo 172.23.1.68)

Maska: 255.255.255.0

Výchozí brána: 172.23.1.253

Servery DNS: 83.167.252.165

                         92.43.26.5

Pokud se budou vyskytovat falešná nastavení, budeme nuceni provést příslušné kroky včetně prověrky všech účastníků s tím, že náklady s takovou prací spojené budou fakturovány těm, kteří používají jiné než přidělené adresy. Věříme, že k takovému kroku nebude nutné přistoupit.

Upozorňujeme rovněž, že rychlost internetového připojení závisí vedle jiných faktorů také na kvalitě použitého PC, případně na kvalitě použitých WiFi zařízení.


Platby za odvoz odpadu (zveřejněno 17.07.2012)

Věříme, že jste si pečlivě přečetli dopis, který byl přiložen u složenek za odvoz komunálního odpadu. Od příštího roku včetně nebude již Městský úřad složenky rozesílat a je povinností každého občana hlídat termín a včas uhradit platbu. Pro další roky platí stejný variabilní symbol, jaký Vám byl přidělen letos. Doporučujeme zavést trvalý platební příkaz s frekvencí jedenkrát ročně a s takovým termínem plnění, aby Město obdrželo platbu nejpozději 30.6. příslušného roku.


Nová televizní stanice FANDA (zveřejněno 17.07.2012)

Rodina televizních stanic kolem mediální skupiny TV Nova se rozrůstá o další program. CET21 přichází s novým kanálem zaměřeným převážně na muže pod názvem FANDA. Nový kanál začal vysílat 14.7.2012.

Jak naladit FANDA TV na satelitu CS Link a Skylink

 • satelit Astra 3B (23,5°E)  -  naše společná satelitní anténa ji obsahuje

 • Frekvence: 11 973

 • Polarizace: V

 • Symbolová rychlost: 27 500

 • FEC: 5/6

 • Norma: DVB-S/QPSK

Pokud máte satelitní přijímač vybavený funkcí „Fast Scan“, najdete FANDU na pozici 9, tedy za programem Nova Cinema. Pokud máte přijímač s automatickou aktualizací programů (Skylink READY), naleznete FANDU na konci seznamu všech televizních programů. Ladit je pochopitelně za použití výš uvedených hodnot i manuálně.

Pokud nemáte satelitní přijímač, FANDU nenaladíte. FANDU v tuto chvíli není možné naladit na Vašem set-top boxu. Stanice zatím není v pozemním signálu obsažena.


Závada na servu (zveřejněno 17.07.2012)

Na začátku měsíce došlo k závadě na servu, kdy přestala fungovat jedna pevná paměť. Na nezbytně nutnou dobu byl zapůjčen server od firmy YANTAR, spol. s r. o., takže většina z vás závadu vůbec nezaregistrovala. Závada je v současné době odstraněna. Současně byl proveden upgrade softwaru.


Prázdninové rekonstrukce bytů (zveřejněno 17.07.2012)

Výbor má nahlášeny 3 rekonstrukce bytových jednotek:
 • byt číslo 13 (Věra Bábíčková)
 • byt číslo 57 (Pekárkovi)
 • byt číslo 64 (Vladimíra Dvořáková)

Majitelům těchto bytových jednotek jsou na dobu nezbytně nutnou zapůjčeny místnosti v suterénu pro uskladnění nábytku a je jim zpřístupněno sociální zařízení.

Všichni byli poučeni o dodržování domovního řádu zejména v oblasti klidu v domě (noční hodiny, svátky...). Žádáme ostatní obyvatele domu o shovívavost, protože podobné rekonstrukce již řada z nás prováděla nebo ještě provádět bude.

Důrazně upozorňujeme zejména na tyto skutečnosti:

 • Výtahy jsou primárně určeny pro přepravu osob. Jakákoli přeprava stavebního materiálu a suti je možná jen za předpokladu, že výtah bude řádně zabezpečen (kartony na stěnách a podlaze, jako tomu bylo při rekonstrukci domu) a nebude přetěžován. Jakékoli poškození výtahů bude majitelům dotčených bytových jednotek účtováno k náhradě v plném rozsahu.
   

 • Jakékoli skladovaní materiálu na chodbě domu je nepřípustné. Chodby musí být trvale uvolněny pro případ požáru v domě. Při překládce stavebních materiálů je třeba ošetřit podlahu chodby kartony. Poškození podlahových krytin opraveno opět na vrub stavebníka.


Rekonstrukce zábradlí pokračuje (zveřejněno 17.07.2012)

Dokončuje se nátěr zábradlí ve vchodu C a začínají nátěry ve vchodu B. Po negativních zkušenostech z počátku prací bude probíhat technologie nátěrů takto:

 • Mechanické očištění zábradlí
 • Nátěr šedou základovou barvou
 • Nátěr vrchní krycí barvou

Firma ing. Veselého odpovídá za to, že jakékoli potřísnění lina, schodnic, zdí a podobně bude odstraněno (ve vchodu C byly takto provedeny nové nátěry boků schodiště, které natěrač potřísnil).  Natěrač postupuj shora dolů a  provádí kompletní nátěr vždy 3 - 4 podlaží. Prosíme obyvatele domu, aby pokud možno v době prací dbali zvýšené opatrnosti a  pokud možno schody nepoužívali.

Umělohmotná madla budou montována až po provedení nátěru ve všech vchodech.


Rekonstrukce zábradlí (zveřejněno 12.06.2012)

Jak uložilo výboru shromáždění vlastníků, bude provedena rekonstrukce zábradlí - nátěr oranžovou barvou a nová umělohmotná černá madla. Rekonstrukci provede místní firma Ing. Josef Veselý, Zahradnická 1722. IČ: 45124426.

Prováděné práce

 • revize zábradlí s důrazem na mechanickou pevnost a celistvost

 • demontáž a likvidace stávajících madel

 • nátěr zábradlí

 • osazení nových umělohmotných madel

Rekonstrukce začíná dnem 12.6.2012 a bude ukončena nejpozději 31.7.2012. Překročení tohoto data je zatíženo smluvním penále. Pracovníci, kteří údržbu zábradlí provádějí, mají k dispozici klíče od suterénu a čip.


Našemu domu byla udělena značka Czech made (zveřejněno 05.06.2012)

      5. června převzali předseda a místopředseda výboru v pražském hotelu Populus z rukou Ing. Jana Taraby, ředitele národního informačního střediska podpory kvality ocenění Czech made pro náš dům. Ocenění se skládá z osvědčení a z kovové tabulky, kterou v nejbližší době vyvěsíme v domě. Na aktivu funkcionářů a firem, které se zabývají rekonstrukcemi a SVJ a bytových družstev byla promítána fotodokumentace našeho domu a objektů 1732, 1734 a 1735. JUDr. Švamberk zde za všechny vyzvedl komplexnost a kvalitu provedení revitalizace našich domů.

 

 


Nové předpisy plateb (zveřejněno 29.05.2012)

V nejbližší době budou distribuovány nové předpisy plateb s účinností od 1.6.2012. Jak rozhodlo shromáždění, dochází k následujícím úpravám:

 1. Úprava zálohy na teplo, TUV, ohřev TUV a vodné a stočné v případě, že na těchto zálohách byl přeplatek nebo nedoplatek vyšší jak 4.000,- Kč.

 2. Mírný nárůst pojistného tak, aby bylo pokryto zvýšení pojistky (hodnota domu navýšena o 20.000.000,- Kč)

 3. Zvýšení zálohy na úklid o 10% podle podílů (to je o 5,- Kč u garsonky a o 10,- Kč u bytu 3+1)

 4. Ostatní platby jsou beze změn

Předpisy budou předány osobně proti podpisu majitelům bytových jednotek, kteří žijí trvale na Vinici 1732. Majitelům, kteří žijí na jiných adresách, bude zaslán předpis elektronicky. Písemnou podobu si mohou vyzvednout následně v úředních hodinách v kanceláři výboru.


Jednání s Městem o rekultivaci zelených ploch okolo domu (zveřejněno 29.05.2012)

V úterý 29.5.2012 proběhlo jednání s Odborem životního prostředí o rekultivaci ploch přilehlých k domu. Jednání se účastnil také předseda SVJ 1733. Jednání skončilo s těmito výsledky:

 1. V 2. pololetí letošního roku proběhne dendrologický průzkum, s cílem posoudit kvalitu dřevin (stromů a keřů) na pozemcích u domu.

 2. Vyhovující dřeviny budou zachovány, keře budou prořezány a tam, kde je příliš hustý výskyt, bude provedeno odstranění méně kvalitních kusů.

 3. Vlastní trávníky budou rekultivovány na jaře příštího roku.

 4.  Pokud budeme chtít zachovat záhony podél chodníků, žádá Město garance, že se o tyto plochy budeme trvale starat.

Provedení rekultivace je podmíněno finančními prostředky. Na letošní rok jsou vyčerpány, na příští rok jsme první, kdo o rekultivaci žádá, takže je velmi reálná šance na realizaci.

S ohledem na výše uvedené žádáme majitele bytových jednotek  o vyjádření - návrhy, jak přistoupit k zachování květinových záhonů podél vchodů v co nejkratší době. V úvahu připadají 3 varianty řešení:

 1. Ponechat záhony podél předního i zadního vchodu

 2. Ponechat záhony pouze u hlavních vstupů do domu

 3. Úplné odstranění záhonů, to je pouze trávník

V případě prvních dvou variant bude Město vyžadovat prohlášení o tom, že se o záhony budeme starat svépomocí, protože nemá prostředky na jejich trvalou údržbu.


Malování vestibulů (zveřejněno 29.05.2012)

jak nám uložilo shromáždění vlastníků, zorganizovali jsme malování všech tří vestibulů. Budou provedeny tyto práce:

 1. Oprava omítek u soklů na stěnách proti poštovním schránkám

 2. Vymalování vestibulů

 3. Nátěr celého sloupu (od podlahy ke stropu), na kterém jsou zvonková tabla a čtečky, omyvatelnou bílou barvou

Práce proběhnou již v tomto týdnu. Žádáme všechny obyvatele domu, aby v průběhu prací používali vchody v suterénu. Děkujeme za pochopení.


Kabelová televize a obdobné nabídky (zveřejněno 24.05.2012)

V minulém roce jsme provedli kompletní rekonstrukci domu. Mimo jiné došlo ke generální rekonstrukci silno i slaboproudých rozvodů tak, aby vyhověly po technické i požární stránce. Z chodeb zmizely všechny volně visící kabely, elektrikářské lišty a další komponenty, které jednak chodby hyzdily a jednak byly zdrojem velkých problémů při požárních kontrolách objektu. Veškeré kabely jsou nyní umístěny pod požárními sádrokartony v kabelových roštech.

V  době, kdy byly kabelové rošty otevřené, jsme vyzvali Telefoniku O2 a kabelovou televizi UPC, aby provedla přeložku své kabeláže. Telefonice jsme nabídli strukturovanou kabeláž a UPC jsme vyzvali, aby si provedla po kabelových roštech rozvody TV do bytových jednotek. Zatímco Telefonika vyšla maximálně vstříc a přeložky provedla, UPC nabídku odmítl a za přeložku několika málo stávajících přípojek jsme naopak museli zaplatit desetitisíce korun.

V současné době provádí UPC marketingovou akci pro získání nových zákazníků. Důrazně upozorňujeme majitele bytových jednotek, že nedáme souhlas s žádným povrchovým vedením jakýchkoli kabelů po chodbách domu. UPC je možné sledovat prostřednictvím satelitu (k tomu stačí dekódovací karta této společnosti). Pokud by některý z majitelů přesto požadoval kabelové připojení jak UPC, tak kohokoli jiného, pak pouze za předpokladu, že firma rozebere požární sádrokartony, provede přípojku po kabelových roštech a vše včetně malby uvede do původního stavu.


Závada výtahu  (zveřejněno 24.05.2012)

Ve vchodu A v 5. patře došlo k závadě na brzdiči dveří výtahu. Dveře se zavíraly tak rudce, že hrozilo vysypání skla. Závadu jsme řešili se servisní NKZ Říčany. V současné době jsou tyto dveře na nezbytně nutnou dobu uzamčeny na 5. patře se nedá nastoupit ani vystoupit. Součástka je objednána a v nejbližší době budou dveře opraveny. Děkujeme za pochopení.


Úprava plateb spojených s užíváním bytu v roce 2012 (zveřejněno 17.05.2012)

 1. U přeplatků a nedoplatků, které nejsou vyšší než 4.000,- Kč se zálohy za teplo, vodné a stočné, TUV a ohřev nezněmí. Pokud jsou přeplatky a nedoplatky vyšší než 4.000,- , budou zálohy upraveny.

 2. Zálohové platby na úklid se zvýší o 10%, to je o 5,- Kč/měsíc u garsonky a 10,- Kč u třípokojových bytů

 3. Zvyšuje se částka za pojistné z roční platby 29.892,-  na 36.991,-. Roční rozdíl pojistného činí  7.099,- a bude rozpočítán podle podílů do měsíčních záloh.

 4. Ostatní platby zůstávají beze změn.

 5. Záloha na internet zůstává ve výši 170,- Kč, ale bude provedeno jeho navýšení ze 34/34 Mbit na 50/50Mbit.


Přeplatky z vyúčtování za rok 2012 odeslány (zveřejněno 17.05.2012)

Dnes byly odeslány přeplatky z vyúčtování za rok 2011. Pokud by se na Vašich účtech neobjevily peníze do začátku příštího týdne, neváhejte se ozvat.


Ing. Jan Zelinka chce emailové diskuse (zveřejněno 17.05.2012)

Na shromáždění společenství 13.5.2012 požádal ing. Zelinka, abychom na internetových stránkách zveřejnili jeho emailovou adresu s tím, že si přeje diskutovat se zájemci o problémech spojených s chodem a správou domu. Pokud tedy máte zájem, můžete panu inženýrovi poslat svůj email a diskuzi zahájit. Jan.Zelinka@centrum.cz


Vadné čidlo v suterénu vchodu A (zveřejněno 08.05.2012)

Dnes nám byla nahlášena vada čidla v suterénu vchodu A - u výměníkové stanice. Aby světlo trvale nesvítilo, byl okruh světel ve sklepě vchodu A dočasně vypnut. K opravě čidla dojde ve čtvrtek 10.5.2012. Děkujeme za pochopení.


Účetní závěrka (zveřejněno 7.5.2012)

V adresáři KE STAŽENÍ jsou k dispozici dokumenty účetní závěrky, se kterými se můžete seznámit ještě před shromážděním. Heslo zůstává stále stejné. Pokud ho někdo zapomněl, může o něj požádat prostřednictvím e-mailu.


Přítomnost účetního MIVY v našem domě (zveřejněno 25.4.2012)

Pokud budete mít výhrady k předloženému vyúčtování, máte možnost problém konzultovat s účetním MIVY. Ten bude v kanceláři výboru ve středu 9.5.2012 od 17.00 do 19.00 hodin.


Vyúčtování záloh za rok 2011 (zveřejněno 25.4.2012)

Dnešního dne obdržel výbor od Mivy vyúčtování záloh za rok 2011 s žádostí o povolení distribuce majitelům bytových jednotek. Výbor objevil několik faktických chyb, které budou během zítřka napraveny. Podrobné vyúčtování tak můžete očekávat v průběhu příštího týdne.

Naprostá většina majitelů má evidovány přeplatky, které se pohybují od několik stokorun až po pětimístné částky. Největší přeplatky jsou za teplo. Naopak dvě položky jsou dopláceny a to úklid a společná elektřina.

Úklid

 • Doplatek za úklid se týká pouze vchodů B a C  (u vchodu A maximálně korunové vyrovnání ať jako přeplatek či nedoplatek).

 • Ve vyúčtování vchodu B se promítá dohoda o provedení práce na úklid sněhu před vchodem v celkové výši 2.500,- Kč.

 • Ve vyúčtování vchodu C se promítá dohoda o provedení práce na úklid sněhu před vchodem v celkové výši 2.500,- Kč a také dosud neuhrazená platba za provedený úklid v měsíci srpnu 2011 (první platba za úklid byla účtována prostřednictvím Předpisu plateb až v září 2011, vchod je uklízen od srpna).

Elektřina

 • Bohužel v době účetní závěrky a podání daňového přiznání nebyly k dispozici faktury ČEZ za skutečně odebranou elektřinu (faktury výbor obdržel až 23.4.2012). Proto bylo rozúčtování provedeno na základě záloh, které jsme hradili v roce 2011. Skutečné náklady, které jsou o cca 6.000,- Kč nižší než uhrazené zálohy, se promítnou do vyúčtování za rok 2012.


"Odborníci" seřizují samozavírače (zveřejněno 30.3.2012)

V uplynulém měsíci jsme řešili u dvou samozavíračů ve vchodu C následky amatérských zásahů do jejich mechanismů.

V prvním případě (suterén, vnitřní dveře) někdo úplně vyšrouboval regulační šroub přítlaku, který je pod krytem zavírače a navíc rozpojil raménko. Šroub zcizil.

V druhém případě někdo vyšrouboval aretační šroub dorazu samozavírače, který je opět pod krytem, a to tak, že šroub přetočil a zničil jeho těsnění. Výsledkem byl vytékající olej z těla samozavírače. V tomto případě muselo být tělo vyměněno.

Takové "závady" pochopitelně nikdo neuzná jako reklamaci. Důrazně žádáme majitele bytových jednotek a další obyvatele domu, aby nezasahovali do zařízení, kterým nerozumí. Takové jednání lze považovat za vandalismus.


UPC a naše satelitní anténa (zveřejněno 30.3.2012)

V současné době provádí UPC slevové akce s cílem získat nové zákazníky. Případným zájemcům o satelitní vysílání UPC sdělujeme, že naše satelitní antény vysílání UPC přijímají. Pro sledování UPC tedy potřebujete pouze satelitní přijímač a příslušnou dekódovací kartu. Speciální parabola není potřeba.


Kontrola z Ministerstva životního prostředí (zveřejněno 30.3.2012)

15. března 2012 proběhla v našem domě kontrola z Ministerstva životního prostředí. Cílem kontroly bylo zjistit, zda byly ve stavbě použity materiály shodné s deklarovanými, V opačném případě hrozilo, že vyplacenou dotaci Zelená úsporám budeme muset vrátit.

Komise neshledala v našem domě žádné nedostatky a šetření uzavřela písemně se závěrem že dotace byla vyplacena oprávněně.  

Kontrole byl přítomen také JUDr. Švamberk, který provádí nad finančními operacemi dohled. Informoval nás o tom, že na základě provedených prací a na základě několika závěrů kontrol byla našemu domu udělena značka Czech Made jako výraz kvalitně provedené rekonstrukce objektu.


Odečet elektřiny (zveřejněno 30.3.2012)

V úterý 27.3.2012 byl proveden v domě odečet elektroměrů včetně soukromých. Odečet bude sloužit jako podklad pro roční vyúčtování elektřiny.


Mytí oken (zveřejněno 30.3.2012)

V uplynulém týdnu provedla MIVA pololetní mytí oken ve společných částech domu. Mytí oken spadá do standardně placené měsíční zálohy.


Havárie vody (zveřejněno 26.2.2012)

V uplynulém týdnu došlo v našem domě ke dvěma haváriím vody.

Ve středu 22.2. byl vytopen  suterén ve vchodu C - kočárkárna, úklidová místnost a chodba. Příčinou havárie byl vadný odtok vody ve sprchovém koutě bytu 71.

V noci ze soboty na neděli došlo k havárii na vodovodním řadu mezi vchody A a B. V neděli od pěti hodin ráno jsme organizovali její odstranění. Muselo dojít k přeparkování vozidel (pomohla Městská policie i PČR). Následně byla odbagrována část vozovky. Naštěstí se nepotvrdil původní předpoklad, že k prasklině došlo pod chodníkem. Tým na rozebrání (rozřezání) chodníku byl již připraven. Mezi tím vnikla voda do domu . Do místnosti vodoměru a do sklepů v okolí hlavního uzávěru plynu, kde voda stékala po plynovém potrubí. Žádáme majitele sklepů v okolí uzávěru plynu, aby si zkontrolovali, zda nemají vodu v kójích. Současně žádáme všechny obyvatele domu o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí odbagrované jámy.


Shromáždění vlastníků (zveřejněno 24.2.2012)

Výbor svolává shromáždění vlastníků bytových jednotek na neděli 13. května 2012 od 15.00 hodin. Shromáždění proběhne v Jídelně Popelka, areál Ciur a.s., Pražská 1012, Brandýs nad Labem.

Přesný program zatím nebyl stanoven, ale jsou body, o kterých víme již v tuto chvíli:

 1. Shromáždění bude předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2011 a výše záloh na rok 201

 2. Výboru zvolenému podle stanov na 3 roky končí mandát, takže shromáždění bude volební. Výbor navrhuje ponechat čtyřčlenný orgán a revizora. Žádáme členy, aby již teď zvažovali svoji účast ve výboru a dopředu stávajícímu výboru oznámili svou připravenost kandidovat.


Označení sklepů (zveřejněno 24.2.2012)

Stále se nepodařilo jednoznačně identifikovat sklepní kóje. Většina z Vás má sice sklep označen správně, ale stále jsou sklepy buď vůbec neoznačené nebo čísla nesouhlasí s faktickým majitelem.

Na dveře kójí budovu proto nalepeny samolepící štítky. Žádáme každého majitele, aby na tento štítek napsal číslo bytu. Na shromáždění bude projednán návrh na nátěr kójí a následně budou kóje jednotně označeny.


Posilovna (zveřejněno 24.2.2012)

Byla dokončena rekonstrukce místnosti po firmě Bannerweb. Pokud shromáždění nerozhodne jinak. bude místnost využita jako posilovna. Za její provoz odpovídá pan Mikuláš Dóka. V současné době je místnost vybavována tělocvičným nářadím. Pokud někdo z Vás vlastní nějaké nepotřebné tělocvičné stroje (od hrazdy po rotoped) a může ho do posilovny nabídnout, obraťte se laskavě na pana Dóku.

Do posilovny má pochopitelně přístup každý člen společenství. Místnost bude ve stejném režimu jako sušárny, to znamená že bude mít dva až tři správce, kteří budou zapůjčovat zájemcům klíč. Prozatím je klíč pouze u pana Dóky.


Plánovaná odstávka sítě (zveřejněno 17.2.2012)

Ve dnech 1.3.2012 a 2.3.2012 vždy od 00:00 do 05:00 dojde k celkovému výpadku internetové sítě. Důvodem je výměna technologie -  hraničních routerů a přechodu na hardware-assisted NAT.


Měření úniku tepla termokamerou (zveřejněno 16.2.2012)

Firma Stopterm s.r.o., která na počátku rekonstrukce zpracovávala energetický audit (3 knihy energetických výpočtů), provedla na podnět výboru měření teplotních ztrát na zatepleném objektu. Současné dlouhodobě mrazivé počasí byly pro takové měření ideální.

Měření proběhlo na všech pláštích budovy, na střeše, výtahových šachtách a vybraných balkónových lodžiích. V současné době je zpracováván zápis a fotodokumentace pořízená termovizní kamerou. Jednatel firmy Stopterm s.r.o. pan Robert Šafránek se vyjádřil v tom smyslu, že za poslední rok neprováděl měření s tak kvalitními výsledky jako na našem domě. Úniky tepla jsou naprosto minimální a hluboko pod přípustnými normami. Nikde na plášti nedochází k úniku tepla. Výrazné úspory přináší zateplení podlah a stropu lodžií, které nebývá u zateplovaných domů běžné. Dobře zatepleny jsou i výtahové šachty.

Pokud bychom chtěli nějaké teplo ještě ušetřit je to možné pouze důkladnou izolaci rozvodů topení v suterénu. Výbor k tomu prozatím nepřistoupil proto, aby bylo technické podlaží částečně vytápěno a byty v přízemí měly stejnou tepelnou pohodu jako byty v ostatních podažích.

Protokol z měření bude předložen na příštím shromáždění vlastníků. Současně bude sloužit pro případnou kontrolu, zda  objekt splňuje kritéria pro přidělené dotace.


Zelená úsporám (zveřejněno 16.2.2012)

S radostí oznamujeme všem členům a zejména těm, kteří ať na shromáždění nebo e-maily zpochybňovali naši kompetenci k získání dotací, že včerejším dnem jsme dosáhli maxima možného. Na účet našeho společenství byla připsána částka 4.685.600,- Kč.  Dokázali jsme tak získat všechny dotace, které bylo možné dostat:

   -  Nový panel - dlouhodobá dotace vyplácená po dobu 15. let v celkové výši 3.000.788,- Kč
   -  Dotace na projektovou dokumentaci ve výši 159.000,- Kč - vyplacena jednorázově
   -  Dotace Zelená úsporám ve výši 4.685.600,- vyplacena jednorázově

Celkem jsme na dotacích získali 7.686.547,- Kč


Rekonstrukce místnosti v suterénu (zveřejněno 16.2.2012)

V současné době probíhá rekonstrukce místnosti v technickém podlaží domu. Jedná se o místnost, kterou měla do koce minulého roku v pronájmu firma Bannerweb, která neumožnila provedení rekonstrukci současně s ostatními místnostmi. Rekonstrukce se skládá z opravy stropu, opravy a štukování zdí a položení dlažby.


Změna frekvencí satelitního vysílání (zveřejněno 31.1.2012)

Následující informace se týká pouze těch, kteří používají pro sledování TV satelitní přijímač, netýká se majitelů SET TOP boxů.

Od 1.2. 2012 došlo ke změně frekvencí těchto satelitních programů:

 1. Neplacené programy:
  NOVA HD, PRIMA FAMILY HD, PRIMA COOL, MARKÍZA, DOMA, TV JOJ, JOJ PLUS, STV 1, STV 2, TA 3, FASHION T V, TV 8, TV PATRIOT, CETV, STIL.

 2. Placené programy:
  SPORT 5, EUROSPORT, HBO, CINEMAX, CS MINI, CS FILM, DARING!TV, FISHING AND HUNTING, LEO TV, DISNEY CHANNEL,  FILM+, HBO 2, MINIMAX, SPEKTRUM, UNIVERSAL CHANNEL, FILMBOX, FILMBOX PLUS, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, MGM, DUCK TV, JIMJAM, GOLF CHANNEL, SPORT 2, PAPRIKA, EUROSPORT 2, NOVA SPORT HD, HISTORY CHANNEL HD, HBO, HBO COMEDY, CINEMAX

Naše satelitní anténa funguje normálně, je ale třeba přeladit Vaše satelitní přijímače (pokud nevlastníte přístroj, který to provede automaticky). Nelze dát paušální návod. Proto uvádíme odkaz na firmu FONETIP, kde jsou uvedeny návody k mnoha používaným satelitním přijímačům, včetně návodu, jak postupovat při přeladění přijímače.

Současně zveřejňujeme odkaz  s aktuální tabulkou frekvencí programů CS Link a Skylink.

Další informace naleznete zde:

CS link

Skylink


Hlučné práce v neděli a o svátcích (zveřejněno 31.1.2012)

Vážení majitelé bytových jednotek. V současné době je neustále porušován domovní řád, který přijalo shromáždění vlastníků. Domovní řád je mimo jiné porušován také v článku 4 - klid v domě. Porušování toho, na čem jsme se společně domluvili a hlasováním uzákonili, pochopitelně mnoha lidem vadí a obracejí se na výbor i s písemnými stížnostmi (naposled paní Serbusová 30. ledna 2012).

Důrazně žádáme majitele bytových jednotek, aby v níže uvedených dobách klid v domě udržovali a nechali své sousedy alespoň jeden den v týdnu a v noci odpočívat.

Výpis z domovního řádu:

Článek IV.
Klid v domě

1) Uživatelé jsou povinni užívat byt i společné části domu v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem. Pokud jsou nuceni připustit nadměrný hluk v bytě, např. v důsledku opravy, oznámí to předem sousedům a dobu obtěžování zkrátí na nejkratší možnou míru.

2) V době od 22.00 do 6.00 hodin musí být dodržován noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavačů a jiných hlučných zařízení a přístrojů (robotů, vrtaček, atd.), zpívat, hlučně se bavit a způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo gramofonové přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů. V této době nelze též používat domácí automatické pračky, zvláště pak v případech, kdy jejich umístění a vyvážení je zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.) a podle okolností tomu zabránit.

3) V neděli a o svátcích je zakázáno používat hlučné stroje a přístroje, zejména příklepové vrtačky.

4) Neuposlechne-li rušitel výzvy k obnovení klidu, může se poškozený obrátit na policii, Městský úřad nebo soud.


Daň z nemovitosti (zveřejněno 31.1.2012)

Obdrželi jsme dnes dotaz od ing. Zelenky na placení daně z nemovitosti a přiznání k dani z nemovitosti. Považujeme za dobré shrnout zde problémy spojené s platbou:

 1. Pokud u bytové jednotky nedošlo ke změně vlastníka a pokud vlastník nenabyl v uplynulém roce další nemovitosti (např. garáž, chata, jiný byt, dům atd...), daňové přiznání k nemovitosti se nepodává.
  Daňové přiznání podávají pouze noví majitelé (nabyvatelé) bytové jednotky, tedy Ti, kteří  bytovou jednotku v našem domě koupili a byli zapsáni v katastru nemovitostí.

 2. Přibližně v polovině května poplatníci obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně a výše případných přeplatků a nedoplatků. Termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2012. Platbu je možné provést převodem, poštovní poukázkou nebo složit hotově na přepážce FÚ.


Reklamace vchodových dveří (zveřejněno 31.1.2012)

31.1.2012 proběhlo jednání mezi představiteli domů 1732, 1733 a 1734 a firmami ESS, RI Okna a Mercotrade. Důvodem je skrytá závada na dveřích, které jsou vybaveny čipovými zámky. Kabel prochází v zárubni neošeřeným otvorem, o který se prodírá izolace a může dojít ke zkratu. To se již fakticky v minulosti stalo u hlavních dveří ve vchodu C.

Závada bude v do 30 dnů odstraněna a to tak, že RI okna, která za závadu odpovídají, objednají práci u firmy MERCOTRADE.


Nový člen společenství (zveřejněno 27.1.2012)

Od 17.1.2012 se novým členem společenství stal ing. Petr Vild, který koupil bytovou jednotku 5 ve vchodu A od manželů Drtikolových. Je to v poměrně krátké době již pátá změna majitele bytové jednotky v našem domě.


Vlhnutí vestibulů (zveřejněno 27.1.2012)

Dosud se nepodařilo odstranit příčiny vlhnutí pravých zdí ve všech vestibulech domu.

Výbor se domníval, že vlhnutí způsobují chybně provedené trativody. ESS proto v rámci reklamačního řízení provedla jejich znovupoložení a to tak, že trativod začíná až metr a půl od zdí. Je proveden opravdu kvalitně - štěrkové podloží, na konci vsakovací jámy vyplněné štěrkem, zásyp potrubí štěrkem, na něm geotextílie, která brání zanášení porézního štěrku zeminou, nová vrstva štěrku a vrchní zemina.

Přes provedená opatření vlhne zdivo dál. ESS tedy provede nejprve na jednom vestibulu (pokud bude příčina vlhnutí odstraňěna následně na všech vestibulech) novou hydroizolaci v místech spodního marmolitu. Technologie pokládky neumožňuje, aby práce byly provedeny v zimě. Akce bude provedena v jarních měsících, až bude zaručená teplota na 10°C.


Provedená údržba (zveřejněno 27.1.2012)

 1. Tento týden byl dokončen nátěr zárubní v technickém podlaží domu a nátěr radiátorů na chodbách v přízemí domu.

 2. V pátek 20.ledna byly kompletně seřízeny všechny vchodové dveře. V současné době bez problému zamykají všechny čipové zámky a chod samozavíračů je plynulý a bez zbytečného bouchání.

 3. Byla provedena údržba výtahů včetně promazání lanovodů.


Noví členové našeho společenství (zveřejněno 17.1.2012)

V uplynulém období došlo ke změně vlastníka čtyř bytových jednotek:

Byt číslo Původní majitel Současný majitel
  2  Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  Petra Procházková
21  Patrik a Marcela Jarčičovi  Petr a Daniela Boháčovi
36  Bednář Milan  Bednář Jan
41  Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  Bc. Ondřej Rouš

Noví majitelé se současně ze zákona stali členy Společenství Na Vinici 1732 se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími.

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vlastní k dnešnímu dni v našem objektu již jen 2 bytové jednotky - 23 a 30. Při prodeji bytových jednotek Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na rozdíl od ostatních členů společenství neustále porušuje stanovy společenství a jak výboru, tak novým majitelům svým jednáním působí zbytečné problémy.


Zelená úsporám (zveřejněno 17.1.2012)

Dobojováno. Po vleklých jednáních byla uzavřena smlouva číslo mezi naším společenstvím a Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí dotace Zelená úsporám. Nejpozději do začátku května letošního roku nám bude na účet společenství převedena jednorázově částka 4.685.600,- Kč. Jedná se o poslední ze tří dotací, kterou jsme na rekonstrukci našeho domu získali (dotace na projekt již byla vyplacena, peníze z dotace Nový panel jsou pravidelně zasílány na účet společenství po dobu 15 let).


Rekonstrukce místnosti po firmě BANNERWEB.CZ s.r.o (zveřejněno 17.1.2012)

Výbor ukončil smluvní vztah s firmou BANNERWEB.CZ s.r.o. Jednatel firmy vrátil v prosinci místnost, kde provozoval služby spojené s internetem. Tato místnost je jediná v celém domě, která nebyla zrekonstruována. V nejbližších dnech proto bude rekonstrukce této místnosti provedena. Bude provedena oprava stěn (perlinka, lepidlo, štuk, výmalba), provedena přeložka elektroinstalace a bude položena dlažba.


Nátěr zárubní a radiátorů (zveřejněno 17.1.2012)

Od čtvrtka 19.1.2012 bude probíhat nátěr zárubní v technickém podlaží domu a radiátorů na chodbách v přízemí. Omluvte, prosím, po dobu prací případné omezení vstupů do jednotlivých místností a sekcí.


Záznam z veřejného jednání o prodejně Kaufland (zveřejněno 17.1.2012)

Na adrese http://www.youtube.com/watch?v=qs204xg1Es8 můžete vidět záznam z veřejné diskuse o plánované výstavbě Kauflandu a zejména dopravně velmi exponované komunikace v naší lokalitě.


Vyměněny ventily plynu, zaplombováno (zveřejněno 17.1.2012)

Ve čtvrtek 12. ledna 2012 byla v části domu přerušena dodávka plynu. Důvodem byla výměna starých kuželových ventilů za nové kulové. V současné době tak jsou všechny plynové stoupačky osazeny ventily dle požadovaných norem.

Současně bylo provedeno zaplombování plynoměrů, které po rekonstrukci dosud zaplombovány nebyly. Protokoly k plombám budou zaslány výboru. Bezprostředně poté je budeme distribuovat.

Pokud některý majitel bytové jednotky přes dopředu avizované výzvy bytovou jednotku nezpřístupnil (jednalo se již o 2. náhradní termín), necítí se výbor dále jakkoli zodpovědný za to, že plynoměr není zaplombován. Plomba na plynoměru je nadále výlučně vztahem mezi dodavatelem plynu a majitelem bytové jednotky.

Přerušení dodávky plynu (zveřejněno 3.1.2012)

Ve čtvrtek 12. ledna 2012 od 08.00  dojde k přerušení dodávky plynu. Oproti původnímu předpokladu se přerušení týká pouze některých stoupaček, na kterých je třeba vyměnit nevyhovující ventily. Plyn bude přerušen v těchto úsecích:

 • Vchod A - byty za výtahem (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22)

 • Vchod B - byty před výtahem (27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48)

 • Vchod C - byty před výtahem (51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72)

K opětovnému spouštění plynu dojde v čase od 15.30 hodin. Je bezpodmínečně nutné aby výše uvedené bytové jednotky byly 12. ledna 2012 od 15.30 přístupné. Plynaři musí v rámci spouštění plynu provést odvzdušnění všech výše uvedených přípojek. To bude trvat cca do 19.00 hodin.

Současně bude v době od 15.30 provedeno zaplombování plynoměrů, u kterých dosud nebylo provedeno, a které byly označeny při poslední revizi plynu. Jedná se o bytové jednotky 1, 3, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 33, 36, 37, 42, 43, 45, 48, 51, 57 a 58


Výplata za dříve vyměněná okna (zveřejněno 27.12.2011)

Množí se dotazy na výplatu za okna, která byla vyměněna již před rekonstrukcí domu. Výbor je dokonce obviňován z toho, že příslušným vlastníkům upírá jejich peníze a že tito vlastníci na ostatní doplácejí. To je samozřejmě nesmysl. Tito vlastníci by společenství dotovali, pokud by k výplatě za okna nedošlo, až po mnoha letech v momentě, kdy by měli splacenou adekvátní část úvěru, který připadá na právě na jejich bytovou jednotku.

Výbor otálel s výplatou z jediného důvodu, který zazněl i na posledním shromáždění společenství. Čekali jsme na výplatu dotace Zelená úsporám. Dotace v letošním roce vyplacena nebude. Protože výplata oken byla odhlasována v rozpočtu na letošní rok a také proto, že společenství má dostatečné množství finančních prostředků, rozhodl výbor na mimořádné schůzi 20.12.2012, že výplata bude provedena ještě v tomto kalendářním roce a to přesně podle rozpisu schváleného shromážděním 8.5.2012. Peníze budou odeslány na čísla účtů, které jste výboru poskytli pro výplatu přeplatků z ročních vyúčtování.


Plombování plynoměrů a výměna HUP (zveřejněno 27.12.2011)

Na konci měsíce ledna bude provedeno plombování dosud nezaplombovaných plynoměrů v bytových jednotkách v rozsahu zjištěném poslední revizí. Současně dojde k výměně hlavního uzávěru plynu. To znamená, že bude jeden den přerušena dodávka plynu do objektu. Plyn je možné následovně spustit pouze tehdy, pokud jsou přístupné veškeré bytové jednotky, které mají zaveden plyn (třípokojové byty). Plynaři musí provést odvzdušnění soustavy. Znamená to, že pokud nebude přístupný jeden jediný třípokojový byt, bude celý dům bez plynu.

O termínu budeme informovat s dostatečným předstihem a plyn bude po výměně ventilu spouštěn v podvečerních hodinách, kdy by měli být obyvatelé domu již doma ze zaměstnání.


Zelená úsporám (zveřejněno 27.12.2011)

V rozpočtu na letošní rok je počítáno s dotací Zelená úsporám. Tato dotace bohužel do konce kalendářního roku nedorazí. Výbor se opakovaně dotazuje agentury Švamberk, která dotace zajišťuje, na výplatu peněz. Poslední písemná informace je z 21.12.2012.

Dotace je schválena (to znamená, že jsme předložili veškeré materiály potřené k uzavření žádosti a výplatě), prošla radou Státního fondu životního prostředí a čeká se na závěrečný podpis ministra životního prostředí.  Potom přijde oficiální písemné vyrozumění s datem výplaty. Výplata musí být provedena nejpozději do konce června 2012.


Jak udržujeme pořádek v domě (zveřejněno 27.12.2011)

Vážení obyvatelé našeho domu, v pátek 23. prosince předseda SVJ urgoval přízemí a suterénu, protože úklid v tomto týdnu proběhl ve středu a výše uvedené společné prostory byly značně znečištěny. Úklid proběhl v pátek v podvečerních hodinách. Prostory byly prokazatelně uklizeny. Už druhý den ráno v osm hodin byl vestibul a část přízemí u výtahu vchodu C znečištěna podpatně hůř než před úklidem. Nánosy bláta (nikoli jen prosté ušpinění dlažby) včetně podlahy výtahu, psí tlapy... A nás napadají slova Járy Cimrmana: "Je to marný, je to marný, je to marný!". A mrzí nás, že jsme v těsně před Štědrým dnem uklizečku vůbec volali.


Dohoda o provedené práci (zveřejněno 27.12.2011)

2x jsme Vás vyzývali (na internetových stránkách a na nástěnkách ve vchodech, abyste zvážili, zda nechcete za úplatu formou Dohody o provedené práci provést nátěry zárubní v suterénu domu a odklízení sněhu v okolí vchodu v této zimní sezoně.

Na úklid sněhu se přihlásili ve vchodu B paní Božena Jirsová, ve vchodu C pan Zoltán Kiss. S oběma bude uzavřena dohoda. Ve vchodu C se žádný zájemce nenašel. Protože není povinností společenství se o přilehlé chodníky starat a jejich majitel, Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, se o ně s největší pravděpodobností starat nebude, budou se tedy obyvatelé ve vchodu A opět brodit sněhem.

Na nátěr zárubní se nepřehlásil nikdo. Proto jsme zadali tuto práci Mivě. Společně se zárubněmi bude proveden také nátěr radiátorů na chodbách v přízemí domu.


Petice proti výstavbě OD Kaufland v naší lokalitě (zveřejněno 12.12.2011)

V pondělí 19.12.2011 zasedá zastupitelstvo, které bude rozhodovat o stavbě OD Kaufland. Náš výbor byl osloven předsedou Občanského sdružení. OS uspořádalo petici proti výstavbě. Předkládáme Vám veškeré zaslané materiály. V následujících dnech Vám navštíví pověření členové výboru s petičním archem. Kdo se bude chtít petice svým podpisem zúčastnit, může tak učinit do pátku 16.12.2011. Petiční archy jsou u Mikuláš Dóky, Anny Ondrové a Jaroslavy Pekárkové. Materiály spojené s peticí jsou vyvěšeny také na nástěnkách v domě.

Žádáme Vás, abyste si materiály OS alespoň přečetli a zvážili, zda Vám argumenty zde uváděné stojí za to, abyste k petici svůj podpis připojili. Dokumenty: 1. Občanům, 2.Mapa lokality, 3.Petice 4. Petiční archy.


Závěrečné seřízení otopné soustavy (zveřejněno 04.12.2011)

V úterý 6.12.2011 os 15.00 hodin proběhne závěrečné seřízení otopné soustavy - automatických tlakových ventilů ve výměníku v domě. Žádáme proto všechny majitele a nájemníky bytových jednotek, aby v úterý v době od 15.00 do 19.00 otevřeli všechny termostatické ventily topení naplno. Toto opatření je nezbytné pro správné seřízení ventilů. Děkujeme za pochopení.


Dohoda o provedení práce - opakovaná výzva (zveřejněno 20.11.2011)

18.10.2011 jsme vyzvali členy společenství k  provedení některých prací formou Dohody o provedené práci. Jedná se o tyto práce

 1. Úklid sněhu okolo domu

 2. Natření zárubní v technickém podlaží domu

Do dnešního dne projevil zájem o úklid sněhu pouze pan Kiss ve vchodu C. Nikdo jiný na naši výzvu nereagoval. Vyzýváme Vás proto znovu. Pokud nikdo neprojeví zájem o nátěr zárubní v technickém podlaží domu do 10.12.2011, pověří výbor touto prací odbornou firmu.

K úklidu sněhu. Chodníky jsou majetkem města, které deklarovalo naši ulici jako bezúklidovou. Jsme tedy postaveni před problém buď sníh z chodníků před domem uklízet svépomocí, nebo se sněhem brodit. Výbor je povinen zabezpečit očištění od sněhu pouze od dveří k chodníku. Je ale připraven, pokud se najdou zájemci v jednotlivých vchodech, uzavřít Dohodu o provedené práci na úklid sněhu na přilehlých chodnících.


Dokončena rekonstrukce výměníku (zveřejněno 20.11.2011)

V úterý 15.11.2011 byla dokončena rekonstrukce výměníku. Pokud Vaše radiátory netopí, obraťte se, prosím, na majitele bytových jednotek v 7. patrech, aby provedli odvzdušnění. Vzhledem k tomu, že bylo úplně vypuštěno vodorovné potrubí v suterénu, je možné, že se do soustavy dostalo větší množství vzduchu, které automatické odvzdušňovací ventily bez manuálního uvolnění nejsou schopny zpracovat.


Změna příjmení (zveřejněno 20.11.2011)

Členka výboru Anna Ondrová se provdala a změnila příjmení na Dobrová. Výbor jí ještě jednou blahopřeje a žádá členy společenství aby změnu příjmení vzali na vědomí.


Přerušení dodávky tepla (zveřejněno 13.11.2011)

V úterý 15.11.2011 bude přerušena dodávka tepla. Důvodem jsou práce ve výměníku v domě. Odstávka tepla bude v řádu několika hodin a na tepelnou pohodu v bytech nebude mít velký vliv. Děkujeme za pochopení.


Plombování plynoměrů (zveřejněno 25.10.2011)

20. října jednal předseda s firmou RWE v Mladé Boleslavi o plombování plynoměrů. Jak se dozvěděl, je plomba na plynoměru záležitostí mezi RWE a majitelem bytu, respektive tím, kdo má uzavřenou smlouvu na odběr plynu  Protože k porušení plomb došlo při výměně ventilů při rekonstrukci, chce výbor majitelům, kteří v době hromadného plombování byt nezpřístupnili, vyjít vstříc ještě jedním hromadným termínem.

Pro jednání s plynárnou je zapotřebí plná moc. Proto majitele nezaplombovaných plynoměrů navštíví člen výboru s formulářem na udělení plné moci. Pokud tak učiníte, bude sjednán termín na zaplombování. O tomto termínu budete včas informováni. Dále výbor bude považovat nezaplombovaný plynoměr za osobní záležitost majitele bytu a RWE.

Udělení plné moci není pochopitelně povinné a každý majitel bytové jednotky může pochopitelně s RWE jednat sám.


Reklamace - vlhnutí zdí vestibulů (zveřejněno 25.10.2011)

Dnešního dne provedla ESS odkrytí trativodu vedle vchodu B. Je zvětšen průměr odtokové perforované trubky pod zemí a vytvořena vsakovací jáma pro dešťovou vodu. Pokud se opatření ukáže jako dostatečné a při dalších deštích se vlhnutí neprojeví, budou stejné práce provedeny u zbývajících dvou vchodů. Pokud bude vlhnutí ve vchodu B pokračovat i nadále, budeme hledat další příčiny.


Pololetní úklid domu (zveřejněno 18.10.2011)

Jak oznámila MIVA, bude 24.10.2011 proveden v domě pololetní úklid. Mimo jiné mytí oken, zábradlí, osvětlovacích těles, všech dveří a zárubní ve společných prostorách domu. Úklid bude prováděn více pracovníky.


Práce na otopné soustavě (zveřejněno 18.10.2011)

Byla podepsána rámcová smlouva společností ista Česká republika s.r.o. o vyregulování otopné soustavy. Dojde k těmto úpravám:

 1. Vyřezání zbytečného a dnes již nepoužívaného potrubí ve výměníku tepla

 2. Osazení obou větví (severní a jižní) automatickými regulátory tlaku

 3. Vyregulování optimálního průtoku otopnou soustavou

Práce proběhnou na přelomu měsíců říjen/listopad. Důvodem je to, aby mohly být provedené práce ihned vyzkoušeny a aby vyregulování soustavy bylo provedeno již za provozu topení. Celá akce bude znamenat vyřazení topení na jeden den. To by nemělo mít na tepelnou pohodu v bytech zásadní vliv. O přesném termínu Vás budeme informovat.


Souhrnná informace (zveřejněno 18.10.2011)

 1. Byly prodlouženy výdechy kanalizace na střeše nad úroveň turbín vzduchotechniky. S největší pravděpodobností je tak odstraněna příčina občasného zápachu v nejvyšších patrech domu. Prosíme majitele těchto bytů o informaci, zda je přijaté opatření dostatečné.

 2. Opatření, které provedla ESS na odstranění vlhkosti zdiva ve vestibulech domu, se ukázala jako nedostatečná. Po vleklých jednáních s ESS by mělo dojít do konce měsíce (termín dala ESS) k otevření trativodů a k revizi složení vsakovacích vrstev.

 3. Firma NetOnline provedla v minulých měsících kompletní výměnu technologie (důvod nepříjemných krátkodobých výpadků). Nyní by měl být provoz internetu již stabilní. Setkáváme se s tím, že majitelé bytových jednotek a jejich nájemníci připojují k internetu zařízení, která nemohou fungovat (např. telefonní modemy, které používali k připojení ADSL a jiná zařízení). Není v silách výboru navštěvovat neustále takové byty a vyvracet obvinění, že poskytovaný internet je vadný. Proto budeme podobné stížnosti řešit tak, že na každou objednáme technika. V případě, že se bude jednat o neoprávněný výjezd, bude účtován majiteli příslušné bytové jednotky.

  Totéž platí i pro přípojku společné televizní antény. Amatérské rozebírání a demontování přípojky není v žádném případě přípustné.

 4. Byla provedena revize plynu. Zjištěné závady jsou pouze drobné a nemají žádný vliv na bezpečnost. 26.října provede výbor jednání s revizním technikem o termínech odstranění závad. O termínu Vás budeme s předstihem informovat.

  V revizní zprávě je seznam 18 bytů, které nemají provedeno zaplombování plynoměru. Plombování bylo provedeno hromadně ve dvou termínech. Pokud jste své bytové jednotky nezpřístupnili, nebyla pochopitelně plomba osazena. Plombování je nadále věcí majitele bytové jednotky. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně velký počet, bude předseda SVJ jednat ve čtvrtek 20.10.2011 na RWE ještě o jednom společném termínu. Pokud dojde k dohodě, termín bude včas oznámen.

 5. Ve čtvrtek 20.10.2011 budou vyměněny gumové zarážky dveří za kvalitnější kovové. Navíc budou zarážkami opatřeny i dveře v suterénu. Je to sice nepochopitelné, ale ve vchodě C dokázal někdo klikou těchto dveří rozbít zateplení.

 6. Domnívali jsme se, že po rekonstrukci domu, kterou všichni draze platíme, se budeme o dům s daleko větším úsilím starat. Opak je pravdou. Okopaná a špinavá omítka půl roku po vymalování, ulámané rohy, poškozené kabiny výtahů. Boxovací pytel zavěšený na vodorovném potrubí, poházené odpadky po chodbách domu, neustálé vyhazování odpadků z oken bytů hlavně ve vchodu B, poházené tašky s odpadem pod keři okolo domu. A desítky nedopalků okolo vstupních dveří. Opravdu chceme takový dům a okolí?


Dohoda o provedení práce (zveřejněno 18.10.2011)

Výbor hledá zájemce o provedení některých prací z řad majitelů nebo nájemníků domu formou Dohody o provedené práci.

 1. Úklid sněhu okolo domu

 2. Natření zárubní v technickém podlaží domu


Práce na otopné soustavě (zveřejněno 31.08.2011)

V současné době se rozbíhají práce spojené s regulací otopné soustavy pro nadcházející topnou sezonu. Je zpracováván projekt a následně dojde k osazení automatických ventilů na patě každé stoupačky. Automatická regulace průtoku horké vody potrubím dále sníží náklady na topení a odstraní nepříjemné zvuky v potrubí, které se po rekonstrukci v některých bytech objevovaly.


Dotace na projektovou dokumentaci (zveřejněno 31.08.2011)

Dotace na projektovou dokumentaci ve výši 159.000,- byla odeslána na účet Společenství 18.8.2011.


Reklamace a jejich plnění (zveřejněno 31.08.2011)

I když se může zdát, že výbor nekoná jak by měl v otázce reklamací, opak je pravdou. Od 25. května vedeme neustálá (od června již pouze písemná) jednání s ESS. Ta reaguje tak, jak jsme si již zvykli. Slib střádá slib a nejsou plněny ani písemné závazky.

Proto jsme neuhradili poslední fakturu ve výši cca 700.000,- Kč a provedeme to až po odstranění reklamací. O této skutečnosti jsme písemně informovali majitele společnosti pana Jedličku.

Nezávisle na reklamacích jsme provedli strojové vyčištění kanalizace, do které ústí dešťovody. Dále došlo dnešního dne k jejich přetěsnění a konečně k osazení revizních dvířek.

ESS provedla izolační práce na vnější stěně vestibulů. Pokud se dál bude projevovat průsak vody, bude odkryt náhodně vybraný trativod a bude posouzena vhodnost jeho uložení v zemi.

Zápach kanalizace nebyl uznán jako reklamační závada. ESS měla do 15.8.2011 jako vícenáklad provést prodloužení výdechů kanalizace nad úroveň turbín vzduchotechniky. Nestalo se tak. Proto jsme požádali o provedení pan Kříže, který v domě provádí vodoinstalatérské práce. Prodloužení výdechů kanalizace (podle projektanta i odborníků na vzduchotechniku nejpravděpodobnější příčina zápachu) bude provedeno do poloviny září. Náklad cca 3.000,- Kč.


Roční revize plynu (zveřejněno 31.08.2011)

Jak nás informovala MIVA a jak je vylepeno v jednotlivých vchodech, proběhne periodická revize plynu. Tato revize se bude týkat plynového vedení od hlavního uzávěru až po plynoměry, tedy zařízení, které je majetkem společenství. prosíme všechny, aby plynoměry zpřístupnili. Snažili jsme se vybrat termíny v podvečerních hodinách, abychom nenarušili Vaše pracovní aktivity. Revize bude probíhat takto:

Vchod A:  6.9.2011 od 16hod do cca 18hod
Vchod B:  7.9.2011 od 16hod do cca 18hod
Vchod C:  8.9.2011 od 16hod do cca 18hod


Držáky na satelity (zveřejněno 18.07.2011)

Od konce minulého týdne má výbor pro zájemce držáky satelitu (celkem 10 kusů). Ti z Vás, kteří si nechali udělat průraz do bytu a osadit přípravu pro satelit a mají potřebu vlastní paraboly, si jej mohou vyzvednout. Prosíme Vás, aby to udělali pouze Ti, kdo satelit skutečně budou instalovat. Držák "do zásoby" není opravdu nutné vyzvedávat. Pokud by snad chyběly, není problém zajistit další.

Držáky jsou z žárově zinkovaného materiálu a zajistil je pro Vás pan Pikrt, kterému bychom chtěli poděkovat.

Současně platí, že majitelům, kteří již držák instalovali bude po předložení paragonu proplacen tak, jak rozhodlo poslední shromáždění.


Současně reklamované závady (zveřejněno 14.07.2011)

V červnu jsme u ESS reklamovali tyto závady:

 1. Přetěsnění všech dešťovodů v suterénu (při velkých deštích dochází k prosakování vody, zřejmě v napojení nového dešťovodu na litinovou kanalizaci. Do současné doby bylo provedeno přetěsnění 1 dešťovodu (nekvalitně) a vyřezání otvorů u zbývající dvou.

 2. Zápach v bytech v 7. patrech. S největší pravděpodobností se jedná o to, že zápach z odvětrání kanaliace je nasáván turbínou vzduchotechniky a následně proniká do bytových jednotek. Toto se děje zejména za teplého počasí. Odvětrávací komínky se budou zvedat nad úroveň samootáčecích turbín. Dosud nerealizováno.

 3. Nové seřízení všech vchodových dveří - samozavírače a zámky - provedeno.

 4. Nekvalitně provedenou izolaci na levé stěně vestibulu vchodu B. Při dešti zatéká voda pod marmolit a na zdi ve vestibulu se objevují velké fleky. Zeď je mokrá. Dosud nerealizováno.

 5. Ve vchodu B silně drhnou dveře do nové místnosti v suterénu pod schody. Dosud nerealizováno.

Pokud nebudou závady odstraněny do 25.7.2011, objedná výbor jinou firmu a částku za provedené práce strhne ESS ze závěrečné faktury, která je splatná v srpnu.


Úklid ve vchodu C (zveřejněno 14.07.2011)

11.7.2011 oznámila na výboru paní Kissová, že končí s úklidem našeho vchodu. Dnem 1.8.2011 přebírá úklid našeho vchodu MIVA. Úklid bude tedy prováděn v celém domě jednotně.

První shromáždění rozhodlo, že všechny zálohové platby se vztahují k ploše bytů. Od 1.9.2011 se změní předpisy plateb takto:

 • v předpisu plateb přibude kolonka úklid a celková platby za bytovou jednotku se zvýší

  • byt 3+1 bez přístavby: 97,- Kč/měsíc

  • garsonka: 49,- Kč/měsíc

  • byty s přístavbou: 103 a 105,- Kč/měsíc

Pokud máte na inkasu nebo na trvalých příkazech nastavenu pevnou částku, proveďte včas navýšení.
 


Zavírání dveří (zveřejněno 14.07.2011)

Množí se oprávněné stížnosti některých u Vás na zavírání domu. Shromáždění rozhodlo o tom, že budou ponechány samozavírače s aretací. Dveře fungují tak, že při otevření do cca 85° se normálně zavřou. Při otevření o větší úhel zůstanou aretovány v otevřené poloze. To proto, abyste pohodlně vyvezli kolo nebo kočárek, abyste bez problému dostali do domu své nákupy, objemná zavazadla a podobně. Dveře je potom nutno ručně zavřít.

Vážení obyvatelé našeho domu,

opakovaně Vás žádáme o zavírání vchodových dveří, zejména křídel s automatickými zámky. Drahý čipový systém, který zvyšuje bezpečnost domu a omezuje pohyb nepovolaných osob, je nám v případě neustále otevřených dveří k ničemu.


 

Úklid ve vchodech A a B (zveřejněno 08.06.2011)

S ohledem na to, že se množí dotazy na rozsah úklidových prací, které za paušální částku provádí MIVA, zveřejňujeme přílohu č.1 mandátní smlouvy o úklidu.

Prosíme, abyste všichni hlídali, zda jsou naomlouvané práce skutečně prováděny. Pokud tomu tak nebude, prosíme o zprávu, co a v jakém rozsahu prováděno není, abychom mohli sjednat nápravu.


Zasklívání nových lodžií (zveřejněno 08.06.2011)

Podle dnešního vyjádření pana Sovy (firma na zasklívání lodžií) začne zasklívání balkonových lodžií od úterý 14.6.2011. Do konce týdne budeme mít k dispozici přesné termíny. U našeho domu se jedná o 4 nové lodžie, majitele budeme informovat.


Co je reklamováno u ESS (zveřejněno 08.06.2011)

V současné době jsme u ESS reklamovali tyto závady:

 1. Přetěsnění všech dešťovodů v suterénu (při velkých deštích dochází k prosakování vody, zřjemě v napojení nového dešťovodu na litinovou kanalizaci.

 2. Zápach v bytech v 7. patrech. S největší pravděpodobností se jedná o to, že zápach z odvětrání kanaliace je nasáván turbínou vzduchotechniky a následně proniká do bytových jednotek. Toto se děje zejména za teplého počasí. Odvětrávací komínky se budou zvedat nad úroveň samootáčecích turbín.

 3. Nové seřízení všech vchodových dveří - samozavírače a zámky.

Současně jsme byli informováni panem Koukalem, že v rámci záruky bude provedeno po roce provozu seřízení oken. O termínu budeme informovat.


Přeplatky na zálohách vyplaceny (zveřejněno 08.06.2011)

Přeplatky na zálohách byly vyplaceny 30.5.2011. Pokud se stalo, že někdo z Vás přeplatek neobdržel, porosíme o zprávu.


Výpadek internetu (zveřejněno 25.5.2011)

Právě jsem obdržel zprávu poskytovatele internetu NetOnLine, že zítra, to je ve středu 25.5.2011 v době cca od 13.00 do 17.00 nebude k dispozici internetové připojení. Důvodem je výměna mikrovlnného spoje na objektu 1733, který využíváme i my,  za nový a podstatně kvalitnější.


Zasklívání nových lodžií (zveřejněno 19.5.2011)

Podle informace pana Sovy by zasklívání nových lodžií mělo proběhnout na přelomu měsíců květen/červen. Přesný termín zveřejníme, jakmile jej pan Sova oznámí. Týká se těchto bytových jednotek: 3, 12, 31, 49


Přeplatky záloh - výplata (zveřejněno 19.5.2011)

Přeplatky záloh za rok 2010 budou odeslány z účtu společenství nejpozději do konce měsíce května. Čekáme na poslední korekci od MIVY.


Ukončen dočasný odkaz REKONSTRUKCE (zveřejněno 11.5.2011)

Revitalizace domu skončila, a proto přestává fungovat dočasně zřízený odkaz REKONSTRUKCE. Veškeré informace a aktuality hledejte právě zde.


Shromáždění vlastníků (zveřejněno 10.5.2011)

V neděli 8. května se uskutečnilo shromáždění vlastníků. Sešlo se jen s těsnou většinou necelých 51%. Ti majitelé bytových jednotek, kteří na dlouho avizované shromáždění nedorazili, umožnili jiným rozhodovat o financích a problémech domu. Je smutné, že si nedokážeme udělat čas jednou jedinkrát za rok, abychom mohli o důležitých otázkách hlasovat v daleko větším zastoupením.

V současné době zpracováváme zápis, který bude na internetu zveřejněn v nejbližších dnech.


Přítomnost účetních MIVY (zveřejněno 10.5.2011)

Jak jsme oznámili na shromáždění, ve čtvrtek 11.5.2011 od 17.00 do 19.00 budou v kanceláři výboru přítomni účetní MIVY, aby reagovali na Vaše připomínky k vyúčtování. Pokud tedy máte jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete je řešit přímo v domě.


Účetní závěrka, vyúčtování 2010 a zálohy 2011 (zveřejněno 1.5.2011)

Výbor má k dispozici vyúčtování záloh za rok 2010. Miva jej bude distribuovat v nejbližších dnech. Kdo má zájem, může obdržet kopii v úředních hodinách v kanceláři SVJ.

V pondělí 2.5.2011 schválí výbor nové zálohové platby. Ty budou cca o 4% nižší než platby stávající. K odhlasování budou předloženy shromáždění 8. května.

V adresáři KE STAŽENÍ si můžete prohlédnout kompletní účetní závěru tak, jak bude předložena shromáždění. adresář je zaheslován stejným heslem, jaké znáte z minulosti. V případě, že jste heslo zapomněli, stačí zaslat e-mail na adresu janata.bnl@gmail.com a heslo Vám bude zasláno zpět na adresu, ze které dotaz přišel. Do kolonky Uživatelské jméno zadejte: svj


Výpověď smlouvy s firmou Bannerweb (zveřejněno 1.2.2011)

Oznamujeme našim členům, že dnem 31.01.2011 byl ukončen smluvní vztah s firmou Bannerweb. Důvodem ukončení smlouvy je trvalé neplnění smluvních povinností ze strany firmy Bannerweb. Společenství vlastníků má vůči firmě pohledávky ve výši několika desítek tisíc korun, splatnost některých faktur překročila 9 měsíců.

Firma nesplnila požadavek, aby své technologie přesunula mimo strojovnu výtahu, kde nesmí ze zákona být žádné jiné zařízení a technologie než právě jen k provozu výtahu. Současně nebyl splněn ani požadavek, že veškeré vedení musí probíhat po kabelovém roštu pod požárním sádrokartonem.

Výbor projevil vůči firmě Bannerweb velkou vstřícnost. Přistoupil na jednatelem navržené splátkové kalendáře (ty nebyly ani v jednom případě dodrženy), opakovaně vyzýval k narovnání smluvních vztahů. Smlouvy vypověděl k 20. listopadu roku 2010. Poté rozhodnutí dočasně pozastavil a přistoupil na nový splátkový kalendář navržený firmou Babnnerweb. Protože ani ten nebyl dodržen, ukončil výbor smluvní vztah.


Přístavby u bytových jednotek (zveřejněno 1.2.2011)

V poslední době jsme zaznamenali snahu některých z Vás o zřízení přístavby u bytové jednotky. Je zcela zbytečné obcházet majitele jednotek s žádostí o souhlasný podpis. Získání povolení a realizace přístavby je totiž podstatně složitější proces. Poté, kdy dům nemá již jen jednoho vlastníka, jako tomu bylo před privatizací, je právě jakákoli stavební úprava na úkor společných částí domu velmi složitá.

Podle stanov Společenství čl. XI., odstavec 12  je nutný souhlas všech členů společenství (vlastníků jednotek) k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, či o změně velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí stavby.

Podle odstavce 17 téhož článku v případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů společenství (vlastníků jednotek), může být tento souhlas vyjádřen nepřítomnými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství. V tom případě musí být podpisy členů úředně ověřeny.

Postup je tedy takový, že žadatel předkládá svůj návrh na shromáždění vlastníků. Pokud získá  100% souhlas všech přítomných, je jeho povinností doložit ověřenými podpisy ještě souhlas všech vlastníků, kteří nebyli na shromáždění přítomni.

Pokud se nepodaří získat 100% souhlas, nemůže se stavba uskutečnit. V případě kladného vyjádření majitelů bude zájemci o přístavbu odprodána část společných prostor domu za cenu, o které rozhodne shromáždění. Přístavba se musí provést na základě projektu, který se stane součástí projektové dokumentace domu.


Výměna vodoměrů a měřičů tepla (zveřejněno 3.10.2010)

Teto článek nesouvisí přímo s rekonstrukcí, ale vzhledem k tomu, že tuto stránku navštěvuje velká část majitelů bytových jednotek, dovoluji si zařadit příspěvek mimo aktualit i tady....

Jak uložilo výboru poslední shromáždění majitelů bytových jednotek, je podepsána smlouva s firmou iSta na výměnu vodoměrů a poměrových měřičů tepla. Výměna se uskuteční v průběhu měsíce listopadu 2010.

Budou vyměněny všechny vodoměry na teplou a studenou vodu a to i v bytových jednotkách, které zatím vodoměry nemají. Vodoměr na studenou vodu bude osazen také v místnosti pronajaté ing. Langovi (tato místnost je účtována jako samostatná bytová jednotka).

Současně budou vyměněny poměrové měřiče tepla na radiátorech v bytových jednotkách.

Všechna zařízení budou přenášet údaje dálkově prostřednictvím ústředny přímo do účetního centra. To znamená, že Vaše byty již nebudou navštěvovat pracovníci odečtové služby. Toto zařízení zlevní náklady na zpracování rozpisů tepla. Navíc bude měření přesnější. /daje budete moct kontrolovat prostřednictvím digitálních měřičů i Vy, rádiové vodoměry budou mít pro Vaši kontrolu rovněž číselné údaje čitelné přímo na zařízení.

Jak odsouhlasilo shromáždění, proběhne výměna vodoměrů na náklady společenství, výměnu poměrových měřičů tepla hradí majitelé bytových jednotek. Tento náklad bude vyúčtován v rámci vyúčtování záloh za rok 2010. Cena 1 kusu poměrového měřiče včetně montáže je 523,- Kč. Záruka na provoz měřiče je 8 let. Životnost přístroje je 10 - 11 let. Cena vodoměru je 1085,- Kč, záruka vodoměru na studenou vodu je 6 let, na teplou vodu 4 roky.


RYCHLÉ A SNAD I LEVNÉ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ (zveřejněno 30.6.2010)

V anketě, která probíhala minulý týden jsme prováděli průzkum, zda byste měli zájem o internetové připojení za výhodných podmínek. Řada z Vás napsala buď ano, nebo že by do budoucna o změně uvažovala. Provedli jsme proto průzkum a nabízíme následující řešení:

 1. Internetové připojení 34Mbit/34Mbit. Jedná se o rychlé internetové připojení v symetrickém provedení, tedy stejná rychlost downloadu i uploadu (stejná rychlost dat přijímaných i odesílaných). Jen pro srovnání. Internet ADSL (po pevných telefonních linkách) nabízí rychlost 8Mbit/512Kbit. Nabízené spojení je tedy rychlejší.

 2. Službu nabízí společnost NET On Line s. r. o., Pobřežní 95, 186 00 Praha 8.

 3. Cena linky 34 Mbit/34Mbit symetricky, IP L3 + BGP v pásmu 10GHz je pro objekt 7.200,- Kč/měsíc. Cena pro uživatele je potom dána množstvím zájemců o tuto službu. Pokud by zájem projevilo 20 bytových jednotek, měsíční cena včetně DPH by byla bez jakýchkoli dalších poplatků 360,- Kč. 24 zájemců by službu zlevnilo na 300,- Kč/měsíc a každý další zájemce by poplatek dále zlevnil. Bude tedy záležet výhradně na počtu zájemců.

 4. Kde je schován pověstný háček? Služba je vázána smlouvou v trvání min. 3 roky. V opačném případě by poplatek za službu byl vyšší o instalační poplatek, který by byl pro dům 140.000,- Kč. Při tříleté smlouvě tato částka odpadá.

 5. V případě zájmu o tuto službu, která je podle našeho názoru neobyčejně výhodná a doporučujeme ji, by výbor SVJ uzavřel smlouvu s každým zájemcem a služba by byla hrazena v rámci platby za byt jako další zálohová platba. Zálohová proto, že s každým dalším zájemcem by hrazená částka klesla a v rámci vyúčtování by byl takto vzniklý přeplatek vrácen.

 6. Žádáme tedy vážné zájemce o tuto službu, aby nám svůj úmysl písemně (nejlépe e-mailem) sdělili. Podle počtu zájemců Vás budeme informovat o výši měsíčního poplatku za službu. V případě realizace bychom uzavřeli písemnou smlouvu s poskytovatelem na straně jedné a s každým účastníkem na straně druhé.


Revize plynu - závady (zveřejněno 14.6.2010)

V minulých dnech jsme obdrželi zápis z revize plynu v našem domě. Revize byla provedena opravdu podrobně a pečlivě. Protokol můžete stáhnout ZDE. Revize upozornila na řadu závad, z nichž velká část jsou závady za plynoměrem, tedy závady, za které odpovídají majitelé bytových jednotek a úhrada těchto závad jde k jejich tíži.

Každý majitel bytové jednotky obdrží výzvu k odstranění takové závady. Zároveň jsme požádali pana Peterku, manažera MIVY, aby se s majiteli dotčených bytových jednotek spojil a navrhl jim firmu a termín odstranění závady.

UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE ZÁVADY NA PLYNOVÉM VEDENÍ PATŘÍ MEZI NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ZÁVADY VŮBEC. VYZÝVÁME VŠECHNY MAJITELE DOTČENÝCH BYTŮ,ABY ZÁVADY ODSTRANILI CO NEJDŘÍVE.


Změna v užívání místností (zveřejněno 9.6.2010)

Dnem 30.6.2010 končí pronájem bývalé kočárkárny ve vchodu A firmě Bannerweb, která bude nadále využívat pouze jednu místnost. Uvolněná místnost bude sloužit stavbě a po rekonstrukci bude k dispozici majitelům ve vchodě A znovu jako kočárkárna. Místnost číslo A13 (dosud užívaná jako kočárkárna pro vchodu A) bude sloužit pro rozvody slaboproudu. V této místnosti budou technologie datových rozvodů, telefonů, kamer a kódových zámků.


Zaměření oken (zveřejněno 27.5.2010)

V pondělí 31.5.2010 v době od 11.00 do 18.00 proběhne zaměření oken. Podrobněji v sekci "REKONSTRUKCE".


Označení sklepů (zveřejněno 25.5.2010)

Dnes došlo k rozbití okna v prostoru sklepních kójí vchodu B. Malé děti okno rozbily míčem. Okno ústí přímo do jedné sklepní kóje. Zatím se nepodařilo zjistit, komu sklep patří. V souvislosti s touto událostí žádáme všechny majitele  bytových jednotek, aby označili své sklepy číslem bytu (nejlépe lihovým fixem). Označení je třeba i pro případ, kdy bude nutné vstoupit do sklepů při rekonstrukci rozvodů vody. Své sklepy, prosím, označte do konce měsíce května.


Zřízení dočasné stránky (23.5.2010)

Dnešním dnem je zřízena dočasná stránka REKONSTRUKCE. Stránka bude v provozu po celou dobu rekonstrukce našeho domu a bude pravidelně doplňovaná. Prosíme, abyste ji navštěvovali pravidelně a řídili se zveřejňovaným informacemi. Informace budeme zveřejňovat bezprostředně poté, kdy je obdržíme, takže se může stát, že již zveřejněné termíny a informace budou později korigovány tak, jak bude stavba probíhat. Děkujeme za pochopení.

Na stránku rekonstrukce byly převedeny a současně aktualizovány souhrnné informace.


Rekonstrukce domu (zveřejněno 18.5.2010)

Všichni netrpělivě očekáváte zahájení rekonstrukce domu. Ta se „zadrhla“ na smlouvě o dílo, kterou jsme až do včerejška neustále připomínkovali. Firma se snažila, aby smlouva byla v její prospěch a my jsme pochopitelně chtěli opak. V současné době ještě řešíme poslední velký problém a tím je výrobce oken. Snažíme se ovlivnit, aby byly použity co nejkvalitnější rámy z hlediska pevnosti okna.  Je předpoklad, že okna budou dořešena do konce tohoto týdne a že bude rovněž podepsána smlouva o dílo. Ze strany generálního dodavatele smlouvy podepsány již jsou, čeká se jen na podpis předsedy a místopředsedy. Chápejte, prosím, zdržení tak, že se snažíme do poslední chvíle ovlivnit rekonstrukci maximálně ve prospěch našich členů.

 

Co bude následovat.

 • Do 15 dnů po podpisu SoD převezme firma staveniště a zahájí rekonstrukci.

 • Ihned po zvolení výrobce oken bude zpracován a zveřejněn termín, kdy pracovníci firmy provedou zaměření každého jednotlivého okna. Současně s tím budou mít k dispozici ceník a vzorky žaluzií, sítí proti hmyzu, parapetů atd., pokud by někdo chtěl v rámci klientských změn doobjednat (a při montáži uhradit) nějaký nadstandard.

 • V průběhu měsíce června provede generální dodavatel stavby harmonogram výměny oken v jednotlivých bytech.

 • Přes víkend plánujeme zveřejnit na internetu obsáhlou zprávu o tom, co nás bude čekat, prosíme tedy ještě o pár dnů trpělivosti. Současně zpracujeme do každé poštovní schránky informační leták, kde budou zveřejněny požadavky na majitele bytových jednotek se všemi nám dostupnými termíny a s výčtem omezení, kterým se v následujících měsících nevyhneme. Na internetu zveřejníme i nejdůležitější momenty smlouvy o dílo. Generální dodavatel si nepřeje v rámci obchodního tajemství plný text SoD zveřejnit. Smlouva je pochopitelně v případě zájmu  kteréhokoli jiného člena k dispozici k prostudování v naší kanceláři.


Vyúčtování záloh za rok 2009, přítomnost účetního MIVY (zveřejněno 7.5.2010)

Ve středu večer nám předala MIVA vyúčtování záloh za rok 2009. Vyúčtování se skládá ze tří (v případě nedoplatků ze čtyř částí):

 1. Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytové jednotky za období od 01.01.2009 do 31.12.200

 2. Podrobné informace k rozúčtování tepla - protokol firmy ista Česká republika s.r.o.

 3. Nový předpis plateb s účinností od 1.6.2010

 4. V případě nedoplatků poštovní poukázku typu A s uvedeným dluhem (nedoplatek je třeba uhradit do 30.6.2010 na účet společenství)

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za období od 01.01.2009 do 31.12.2009

Oddíl "REKAPITULACE NÁKLADŮ A ZÁLOH".

Zde jsou přehledně vyúčtovány zálohy za rok 2009 pro Vaši bytovou jednotku. V předposledním řádku tabulky můžete najít nedoplatky, které jsou způsobeny buď dluhem na pravidelných odvodech (viz. následující odstavec) nebo nezaplacením jednorázového odvodu do fondu oprav za období od 11.4.2009 do 30.6.2009. Tato platba proběhla v listopadu bezprostředně po vrácení nájemného od Tommi a nepromítá se do oddílu "Přehled předpisů plateb..."

Oddíl "PŘEHLED PŘEDPISŮ A PLATEB VE VYÚČTOVANÉM OBDOBÍ".

Zde jsou po měsících uvedeny všechny částky odvedené na účet společenství. Měsíc 6/2009 obsahuje součet záloh, které jste odvedli v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 firmě Tommi. Ta následně zálohy převedla na účet našeho společenství. (V této částce pochopitelně není nájem za období od 1.1.2009 do 30.6.2009, který Vám byl zpětně firmou Tommi vyplacen). Pokud objevíte v této části dluh, znamená to, že jste neuhradili v plné výši předepsané předpisy plateb. Pozor! V této části není vidět případný dluh, který vznikl neuhrazením jednorázové platby do fondu oprav za období od 11.4.2009 do 30.6.2009. Tato platba proběhla v listopadu bezprostředně po vrácení nájemného od Tommi.

Oddíl "PŘEHLED NÁKLADŮ A ZPŮSOBU VYÚČTOVÁNÍ".

Zde můžete vidět celkové náklady za celý dům.
 

Oddíl "OSTATNÍ ÚDAJE"

V případě přeplatků bude částka zaslána na číslo účtu uvedeného v tomto oddílu. Jedná se o stejný účet, který jste nahlásili pro vrácení nájemného od Tommi. Pokud jste číslo účtu změnili, je třeba neprodleně oznámit tuto skutečnost výboru SVJ nejlépe na adresu svj1732@email.cz.

V současné době běží zákonná odvolací lhůta 21 dnů. Po jejím skončení (v období od 25. do 30.5.2010) budou z účtu společenství odeslány přeplatky. Nedoplatky jsou splatné k 30.6.2010 a to uhrazením složenky na účet společenství.


Měsíční předpis pevných plateb a zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Nový předpis začíná platit dnem 1.6.2010. Předpis reaguje na vyúčtování záloh z roku 2009 a je upraven všem majitelům bytových jednotek. U majitelů, kteří měli ve vyúčtování u jednotlivých záloh přeplatky, se zálohy snižují a naopak. Předpis bude správce upravovat každý rok vždy na základě vyúčtování.

Žádáme všechny majitele, aby novému předpisu věnovali pozornost zejména tehdy, pokud platbu provádí trvalým příkazem. V případě inkasa bude částka upravena automaticky. Žádáme však majitele, aby prověřili, zda mají inkaso nastavené tak, aby v případě zvýšení záloh mohla platba proběhnout.

Odvolací lhůta a přítomnost účetního firmy MIVA

Reklamaci k vyúčtování záloh lze podat písemnou formou do 21 dnů od doručení vyúčtování. Po tomto termínu již nebudou připomínky akceptovány.

Pokud máte nejasnosti nebo nerozumíte vyúčtování máte možnost problémy konzultovat se zpracovatelem vyúčtování panem Janem Bláhou, účetním firmy MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Pan Bláha bude přítomen v Brandýs nad Labem ve 3 dnech vždy od 17:00 do 19:00

  •  úterý   11. 5. 2010 v domě 1734  (kancelář suterén vchod A, kontakt ing. Jiří Simon,724 071 126)
  •  středa 12. 5. 2010 v domě 1733  (kancelář suterén vchod B, kontakt ing. Jiří Vojta, 736 683 388)
  •  úterý   18. 5. 2010 v domě 1732  (kancelář suterén vchod C, kontakt Martin Janata, 602 650 457)


Smlouva o TDI a koordinátora BOZP (zveřejněno 7.5.2010)

Ve středu 5. května odpoledne proběhlo jednání s firmou MIVA PRAHA Facility Management, a.s. o technickém dozoru investora pro oblast profesí (voda, plyn, elektro) a o koordinátorovi BOZP. Text smlouvy byl oboustranně odsouhlasen a v nejbližší době budou parafovány čistopisy.


Rekonstrukce domu - vítěz výběrového řízení (zveřejněno 7.5.2010)

     Vítězem výběrového řízení se stala firma Evropská stavební společnost s. r. o. V současné době probíhají intenzivní jednání o smlouvě o dílo a rozsahu prováděných prací. Upřesňuje se zejména oblast stavebních profesí - plyn, topení a rozvody slaboproudu. Především se snažíme šetřit naše společné peníze a rozhodujeme se také o konečném rozsahu prací.

     Doladění všech smluvních podmínek na dílo takového rozsahu je velmi složité. Několikadenní zdržení spojené s odladěním smlouvy tak, aby byla pro naše domy co nejvýhodnější považujeme za nepodstatné. Naší snahou je, aby práce byly zahájeny v měsíci květnu tak, jak jsme deklarovali na shromáždění 11. 4. 2010