AKTUALITY


Shromáždění 29.5.2022 (31.5.2022)

V neděli 29.5.2022 proběhlo shromáždění SVJ. Shromáždění mělo k dispozici 65,783% hlasovacích podílů a bylo tak usnášeníschopné.

 

Shromáždění schválilo:

 • Výroční zprávu o hospodaření

 • Převedení výnosu z pronájmu do fondu oprav

 • Zvýšení záloh na provoz společných částí domu s účinností od 1.7.2022:

  • pojistné +5%

  • výtahy +8%

  • elektřina společných prostor +245%

  • správa domu +22%

 • Snížení odvodu do fondu oprav s účinností od 1.7.2022 z 38,-Kč na 35, Kč/m2 plochy

 • Vybudování optické sítě s přípojkou do každého bytu

  Vymalování společných prostor domu - chodeb včetně stropů a nadschodišťových
  prostor následně po vybudování optické sítě

Všechny výše uvedené body mimo rozpočet byly přijaty jednomyslně.  V případě rozpočtu se jeden člen SVJ s hlasovacím podílem 1,641% zdržel hlasování. Zápis ze shromáždění bude po zpracování čistopisu a po jeho potvrzení ověřovatelem zápisu zveřejněn.

 

Nové předpisy plateb budou distribuovány od 20.6.2022. Do 15.6.2022 máte možnost navýšit (nebo v případě velkých přeplatků i snížit) Vaše individuální zálohy, to je zálohy na:

 • teplo

 • ohřev teplé užitkové vody

 • voda pro TUV

 • vodné stočné

Pokud budete chtít Vaše individuální zálohy upravit, zašlete svůj požadavek na email svj1732@email.cz

 


Distribuce pozvánek na shromáždění (9.5.2022)

V týdnu od 9.5.2022 budou distribuovány pozvánky na shromáždění, které proběhne v neděli 29.5.2022 od 15.00 hodin (Jídelna Popelka s.r.o. Průmyslová 2469 250 01 Brandýs nad Labem ). Současně bude distribuován formulář pro vystavení plné moci pro případ, že se z vážných důvodů nemůžete shromáždění zúčastnit.


Výplata přeplatků záloh 2021 (9.5.2022)

Dne 9.5. byly vyplaceny přeplatky bytů 35 a 47. rosím o kontrolu, že peníze na účty dorazily.


Výplata přeplatků záloh 2021 (20.4.2022)

Dne 20.4.2022 byla proveden výplata přeplatku záloh u bytu 37.


Výplata přeplatků záloh 2021 (13.4.2022)

Dne 13.4.2022 byla provedena výplaty přeplatků záloh u bytů: 01, 03, 04, 06, 07, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 a 24. Prosím o kontrolu, že peníze na Vaše účty dorazily.


Výplata přeplatků záloh 2021 (11.4.2022)

Dne 11.4.2022 byla provedena výplata záloh u bytů číslo: 08, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68 a 69. Prosím o kontrolu, že peníze na Vaše účty dorazily.


Shromáždění vlastníků (6.4.2022)

Shromáždění vlastníků bude v neděli 29.5.2022 od 15.00 hodin.

Místo:  Jídelna Popelka s.r.o. Průmyslová 2469 250 01 Brandýs nad Labem

Pozvánku s programem a projednávanými materiály obdržíte nejpozději 3 týdny před konáním shromáždění.


Vyúčtování záloh 2021 (6.4.2022)

5.4.2022 jsme obdrželi od BBM a.s. vyúčtování záloh za rok 2021. Do celkového vyúčtování se nejvíce promítá zvýšená cena vody.

Vyúčtování majitelům bytů budeme rozesílat v nejbližších dnech. Pro vyúčtování platí tyto body:

 • Přeplatky a nedoplatky musí být uhrazeny do 31.7.2022

 • Lhůta pro případné reklamace je do 31.5.2021

 • Případné reklamace musí být podány pouze písemně na BBM a.s. (miroslava.linkova@brandysko.cz) a v kopii výboru SVJ (svj1732@email.cz)

 • Přeplatky bude výbor vyplácet do poloviny června 2022

 • Pokud se písemně zřeknete lhůty na odvolání, budou přeplatky vypláceny dříve, již v průběhu měsíce dubna 2022.

Prosím, zkontrolujte si čísla účtů, na které budou zasílány přeplatky. Číslo účtu je v případě přeplatků uvedeno ve Vašem vyúčtování


Změna firmy na servis výtahů (28.12.2021)

Dnem 31.12.2021 ukončilo SVJ servisní smlouvu s firmou NKZ Říčany. Důvody pro ukončení byly podrobně zveřejněny v materiálech pro shromáždění.

Dnem 1.1.2022 bude výtahy v našem domě servisovat  firma Patrik Seidl - Eletex výtahy se sídlem v Zápech 157, IČO: 49267299. Firmu výbor zvolil z těchto důvodů:

 • malá dojezdová vzdálenost

 • reference (firma spravuje na našem sídlišti několik výtahů, informovali jsme se u předsedů SVJ pana Krišáka z Chobotské a pana Adamuse z domu v Olšinkách)

 • cena

 • SIM karty pro spojení výtahů se servisem (v případě poruchy a uvíznutí osob) zdarma

S firmou Patrik Seidl - Eletex výtahy byla uzavřena smlouva ELX 2021/03052/KM. Za servis budeme kvartálně hradit částku 7.348,- Kč. Cena je o 1.101,- Kč dražší než stávající paušál u NKZ, ale nová smlouva zahrnuje řadu úkonů a prací, které jsme u firmy NKZ museli hradit nad rámec smlouvy. Fakticky tak bude servis výtahů levnější, než tomu bylo dosud.

Ještě v tomto týdnu bude realizována oprava nefunkčního výtahu ve vchodu A a seřízení váhy výtahu ve vchodu C. Po 1.1.2022 bude provedena kontrola všech výtahů, bude seřízena řídící elektronika a bude vypnut sběr osob směrem dolů.


Vyhodnocení hlasování PER ROLLAM  (19.10.2021)

Vážení členové Společenství vlastníků Na Vinici 1732,
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se hlasování zúčastnili a předkládáme Vám výsledky hlasování PER ROLLAM.

 1. K tomu, aby hlasování bylo právoplatné bylo třeba, minimálně 50% hlasovacích podílů všech členů. Hlasování se z celkové počtu 72 zúčastnilo celkem 57 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,944 %. Hlasování je tedy právoplatné. Jeden hlasovací lístek byl neplatný – nebyla zaškrtnuta ani jedna možnost.
   

 2. Pro schválení účetní závěrky 2020 hlasovalo 56 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,096%. Účetní závěrka 2020 byla schválena.
   

 3. Pro schválení přeúčtování příjmu z pronájmu 2020 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav hlasovalo 56 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,096%. Přeúčtování příjmu z pronájmu 2020 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav bylo schváleno.
   

 4. Pro udělení mandátu výboru SVJ ke změně firmy na servis výtahů hlasovalo 56 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 80,096%. Mandát byl udělen.

  Hlasovací lístky jsou uloženy v dokumentaci, kterou výbor SVJ vede. V dokumentaci je založeno i podrobné vyhodnocení hlasování. Každý člen SVJ má právo do dokumentace v kanceláři výboru nahlédnout.


KONTEJNER (30.9.2021)

Ve dnech 1.- 3.10.2021 (víkend) bude v ulici Chobotská k dispozici kontejner. Lze ho využít pro jakýkoli odpad včetně nábytku, vraků kol, kuchyňské techniky a podobně. Máte možnost vyklidit nepotřebný materiál ze sklepů i domácností.


Hlasování PER ROLLAM (22.9.2021)

Řádné shromáždění v květnu, tak jak jsme zvyklí jej každoročně pořádat, nebylo možné uskutečnit z důvodu mimořádných opatření vlády spojených s koronavirem. Shromáždění jsme proto naplánovali na 3.10.2021. Bohužel v současné době opět nastupuje nová koronavirová vlna a není jasné, zda nebudou opatření opět zpřísněna. Na shromáždění by v každém případě mohli pouze očkovaní členové SVJ nebo ti, kteří by předložili aktuální test či potvrzení o prodělané nemoci. Výbor při tom nemá žádnou pravomoc tyto dokumenty od Vás požadovat. Také by rozhodně nebyla dodržena bezpečná vzdálenost 2 metry mezi jednotlivými osobami. Tyto důvody vedly výbor k tomu, že na svém zasedání 6.92021 rozhodl o tom, že shromáždění bude letos provedeno PER ROLLAM.

V nejbližších dnech obdržíte tyto dokumenty (trvale žijící Na Vinici 1732 v listinné podobě, členové, kteří mají trvalé bydliště na jiných adresách e-mailem):

 • hlasovací lístek

 • pokyny k hlasování PER ROLLAM

 • zprávu o hospodaření

Další dokumenty (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha k účetní závěrce, doplňující údaje k hospodaření právnické osoby) je možné stáhnout ZDE.

Hlasovat můžete do 14.10.2021 včetně.


Závada výtahu ve vchodu A (22.9.2021)

Závada byla opět v motoru kabinových dveří. Firma NKZ Výtahy nastoupila ještě téhož dne, ale na závadu nepřišla, opakované vyhledání závady bylo provedeno v pátek. Motor byl vyměněn již v červenci 2021. Firma NKZ výtahy odmítla motor vyměnit zdarma (záruka na původní motor byla 6 měsíců) s odůvodněním, že se jednalo o vandalský zásah.


Závada výtahu ve vchodu A (18.8.2021)

Ve středu 18.8.2021 došlo k závadě výtahu ve vchodu A. Závada je nahlášena na servis.


Revize slaboproudých rozvodů (18.8.2021)

V pátek 13.8.2021 byla provedena roční periodická revize slaboproudých rozvodů. Nebyl zjištěny žádné závady.


Kompletní revize střechy (1.7.2021)

30.6.2021 byla provedena podrobná revize střechy. Revize odhalila netěsnosti v napojení krytiny na výtahové šachty a závadu na atice nad vchodem C směrem do ulice Na Vinci. Závady budou v nejbližší době odstraněny.


Závada výtahu ve vchodu A (30.6.2021)

V noci z 29. na 30.6. došlo k závadě na výtahu ve vchodu A. Na dveřích v 5.NP shořel motor kabinových dveří. Firma NKZ náhradní motor nemá. Výtah bude proto mimo provoz, dokud nebude náhradní díl k dispozici. Je objednán a podle vyjádření NKZ Říčany by měl být k dipozici do konce týdne.


Shromáždění vlastníků (29.6.2021)

Shromáždění vlastníků proběhne v neděli 3. října 2021.


Revize střechy (29.6.2021)

30.6.2021 bude provedena kompletní revize střešní krytiny jiskrovou zkouškou. Cílem je zjistit, zda krytina nemá trhliny. kudy by mohlo do objektu zatékat.


Revize plynu - náhradní termín (29.6.2021)

7. července v době od 15.00 do 18.00  bude proveden revize v bytech, které nebyl na původní termín zpřístupněny. Pokud ani v tomto termínu nebude do bytů přístup. Bude další (individuální) návštěva revizního technika majiteli bytu přeúčtována k náhradě.


Revize plynu včetně kontroly plynových spotřebičů (12.5.2021)

16. června (středa) proběhne v době od 15.00 do 18.00 revize plynu včetně revize sporáků a jejich přípojky. Revizi prováli technik p. Zivnůstka, mob .603 441 431. Žádáme všechny o zpřístupnění bytu. Týká se pouze třípokojových bytů (garasonky plyn nemají).


Přeplatky záloh 2020 vyplaceny (12.5.2021)

3.6.2021 byla provedena výplata zbývajících přeplatků z vyúčtování 2021 (majitelům bytů, kteří se nezřekli lhůty na odvolání). Prosím, proveďte kontrolu na svých účtech, zda přeplatky skutečně dorazily. V opačném případě kontaktujte výbor SVJ.


Výplata přeplatků záloh 2020 (12.5.2021)

K dnešnímu dni byla provedena výplata bytu číslo 47 a znovu výplata bytu číslo 45, kde se původní platba vrátila kvůli chybně zadanému účtu.

 

Lhůty na odvolání se dosud nevzdali a proto nebyla provedena výplata majitelům bytů číslo:

2, 10, 25, 31, 33, 43, 62 a 68. Tyto byty budou vyplaceny po uplynutí lhůty na odvolání
(červen 2021).


Výplata přeplatků záloh 2020 (28.4.2021)

K dnešnímu dni byla provedla výplata přeplatků záloh 2020 u těchto bytů:

Vchod A:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 a 24

Vchod B: 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48

Vchod C: 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69 a 72

 

Prosím, zkontrolujte si, že platba dorazila na Váš účet. Pokud se tak do konce týdne nestane, ozvěte se předsedovi SVJ.

 

Lhůty na odvolání se dosud nevzdali a proto nebyla provedena výplata majitelům bytů číslo:

2, 10, 25, 31, 33, 43, 47, 62 a 68


Vyúčtování záloh 2020 (14.4.2021)

Omlouváme se všem členům SVJ za to, že dosud neobdrželi vyúčtování záloh za rok 2020. Důvodem je skutečnost, že správce - BBM a.s. - zpracoval vyúčtování nekvalitně s řadou faktických chyb. Provedli jsme před distribucí opakovanou kontrolu a návrh vyúčtování jsme 2x vrátili k přepracování.

BBM a.s. se zavázala provést opravu chyb a zpracování finální verze tak, abychom vyúčtování mohli distribuovat v průběhu příštího týdne


Žádost o prověrku těsnění (5.4.2021)

V bytě 69 (vchod C, 1 patro před výtahem) dochází k opakovaném zatékání vody v koupelně někým z horních pater. Může to být někdo ze vchodu C od 2. patra výše, ale také někdo ze vchod B za výtahem od 2. patra výše. Zdrojem může být vadné těsnění, netěsnící odpad vany nebo sprchového koutu, prasklá hadice automatické pračky, prasklá hadička na WC apod.

Naposledy došlo k zatečení v neděli 4.4.2021 v 18:35. Prosím, aby se obyvatelé výše uvedených bytů zamysleli, co v době od cca 17.00 hodin dělali a zda by zdrojem nemohli být.

 


Zrušení úředních hodin (3.4.2021)

O velikonočním pondělí 5.4.2021 výbor neúřaduje. Děkujeme za pochopení.


Opakovaný nepořádek v přízemí ve vchodu C (24.3.2021)

Důrazně žádám zemědělce, který opakovaně znečišťuje přízemí ve vchodu C nánosy hlíny a vůbec mu to nevadí, aby po sobě laskavě uklízel. Uklizečka náš objekt uklízí 1x týdně a když za hodinu po úklidu je v přízemí zase půlka pole, není to zcela normální. Chceme žít v čistém domě a ne v takovém nepořádku.

Děkuji.


Povinnosti majitele bytu (24.3.2021)

Připomínám povinnost, která je zakotvena jak v občanském zákoník, tak ve stanovách našeho společenství (Článek IV, odstavec 5) a to, že pokud je v bytové jednotce návštěva v souhrnu déle jak 3 měsíce v kalendářním roce, je majitel bytu povinen takovou osobu nahlásit statutárnímu orgánu - výboru.

Pokud současně majitel bytu chce rozšířit jméno takové osoby na zvoncích nebo na poštovní schránce, výbor změnu na základě jeho žádosti provede. Je nepřípustné jednotný vzhled schránek a zvonků narušovat jakýmikoli polepy. Ty budou následně odstraněny.


Energetický štítek (24.3.2021)

Po deseti letech skončila platnost energetického štítku budovy. Firma STOP TREM zapracovala novou dokumentaci s platností na dalších 10 let. Současně proběhlo termovizní měření celého objektu vně budovy a ve dvou bytech uvnitř budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy, který musí každý, kdo prodává v našem domě byt doložit podle zákona ke kupní smlouvě je ke stažení ZDE.


Výtahy (26.1.2021)

Dnes došlo k revizi a seřízení výtahů, které provedli technici firmy Výtahy Bestlift, s.r.o. a technici firmy LIFT COMPONENTS, s.r.o., jejichž software je ve výtazích používáno. Na základě vašich stížností a poznatků jsme reklamovali tyto závady:

 • výtah se po volbě stanice někdy nerozjede, dveře se opět otveřou a volubu je třeba opakovat

 • pokud dříve, než navolíte tlačítko uvnitř kabiny, provede volbu někdo na chodbě, výtah reaguje na volbu provedenou dříve

 • výtah z přízemí jeden nejdříve do suterénu, pokud tam někdo stiknul tlačítko a teprve pak se rozjede do horních pater.

Technici provedli důkladnou kontrolu všech výtahů a dospěli k závěru, že příčinou jsou šachetní dveře výtahů. kdy je pomaleji vysouvána pojistka dveří. U staršího typu analogových výtahů problém nebyl, u digitálního řízení, kdy kabina výtahu provádí diagnostiku, je právě pojistka šachetních dveří (ty se nevyměňovaly), problémem. technici proto nastavili diagnostiku výtahu ze 2 vteřina na 4 vteřiny.

Výsledkem je delší odezva na volbu (jak na chodbě, tak v kabině výtahů), ale všechny výše uvedené reklamované vady by tím měly být odstraněny.

Prosím, abyste nyní chování výtahů sledovali a pokus se výše uvedené závady znovu projeví, abyste to neprodleně oznámili někomu z výboru

 


Závada výtahu ve vchodu B (18.1.2021)

Dnes 18.1.2021 v podvečer došlo k poruše výtahu ve vchodu B, který se zastavil v sedmém patře. Závada bude odstraněna 19.1.2021.


Závada na topení (18.1.2021)

Dnes 18.1.2021 došlo k závadě na topení - porucha čerpadla v kotelně. Dům byl několik hodin bez tepelné energie. Závada byla odstraněna okolo 16 hodin a dodávka tepla byla obnovena. BBM a.s. se všem obyvatelům domu omlouvá.


Krátké přerušení dodávky vody (7.1.2020)

Dnes nám oznámila BBM a.s., že v pátek 8.1.2021 dojde k výměně obou hlavních vodoměrů. Výměnu provede firma Stavokomplet. Odstávka vody bude okolo dáváte hodiny a neměla být delší než 1 hodinu.

 

Důvody výměny jsou dva:

 1. Vodoměrům skončila životnost

 2. Vodoměr, který je spínán pouze při vyšších odběrech vody způsoboval cca dva měsíce vibrace, které se přenášely na potrubní a na přilehlé panely panely a velmi tak znepříjemňovaly život zejména obyvatelům bytu nad vodoměrnou místností.


Závada na STA odstraněna (17.12.2020)

Závada na STA ve vchodu B byla odstraněna 16.12.2002. Byl vyměněn nefunkční spínaný zdroj multisatelitních přepínačů.


Omezení dodávky tepla (15.12.2020)

Dnes nás informoval správce (BBM a.s.), že 16.12.2020 v době od 11.00 do 14.00 bude omezena dodávka tepla. Důvodem je výměna čerpadla v kotelně za výkonnější.


Závada STA ve vchodu B (14.12.2020)

Dnes večer byla nahlášena nefunkční STA ve vchodu B. Zřejmě došlo k vyhoření technologie STA s největší pravděpodobností spojená s dnešním výpadkem proudu, kdy se nějakému "umělci" podařilo překopat jeden z páteřních kabelů na Martinovské.

Závada byla neprodleně nahlášena firmě. která se o antény v našem domě stará. Servis přijede zítra, to je v úterý 15.12. Může se ale stát, že bude nutné objednat nějaký harware (například multisatelitní přepínač) a pokud nebude firma komponent mít, nebude zítra výpadek odstraněn. Jakmile se dozvím  příčinu závady a termín odstranění, budu Vás neprodleně informovat.


Mytí oken (4.12.2020)

Ve čtvrtek 10.12.2020 proběhne v našem domě mytí oken ve společných prostorách domu.


Výměna zámku hlavní vchod A (4.12.2020)

26. listopadu provedla firma Magtrade výměnu elektromechanického zámku ve vchodu A. Současně byla osazena také nová cylindrická vložka.


Drobné závady (15.11.2020)

V uplynulých dnech došlo k několika závadám:

 • vadné těsnění v bytové jednotce 70 a následně zatečení vody do sklepní kóje

 • netěsnost odvzdušňovacího ventilu na topení v bytové jednotce 26

 • drobné poškození čtečky u hlavního vchodu B

 • rozpojení dešťovodu na vestibulu vchodu C

Všechny závady byly vyřešeny svépomocí a nebylo třeba volat (a platit) odbornou firmu.


Výměna satelitního mulipřepínače ve vchodu A (15.11.2020)

Na základě oprávněné stížnosti majitelů některých bytů ve vchodě A 1byla 3.11.2020 provedena výměna satelitního multipřepínače v systému společné televizní antény. Nové zařízení je modernější než původní, nastavuje automaticky výstupní úroveň signálu.

Upozorňuji, že pokud si v bytech provedete rozbočení signálu vlastním rozbočovačem, dojde ke ztrátě satelitního signálu, pozemní vysílání by mělo po rozbočení fungovat normálně.


Preventivní požární prohlídka objektu (15.11.2020)

4.11.2020 byla provedena preventivní požární prohlídka objektu. Zpráva konstatuje, že máme v naprostém pořádku bezpečnostní značení, označení hlavních uzávěrů energií i výtahy.

Revizní zpráva však uvádí, že na chodbách v 6.patře ve vchodu A a ve 4. a 7.patře ve vchodu C je na chodbách nepřípustný materiál, který brání volnému průchodu osob a zvyšuje intenzitu hoření v případě požáru. Důrazně žádáme majitele bytů, kterých se materiál na chodbách týká, aby ho ihned odstranili.


Kontrola požárně bezpečnostních zařízení (15.11.2020)

4. listopadu byla v našem domě provedena revize požárně bezpečnostních zařízení. Byly zkontrolovány hasící přístroje, hydranty a požární dveře. Revize neshledala žádné závady.

Současně byla provedena po uplynutí pětiletého období tlaková zkouška všech hadic hydrantů. Nebylo třeba žádné hadice měnit.


Volba předsedy a místopředsedy výboru (26.10.2020 )

Výbor na svém prvním zasedání po volbě PER ROLLAM provedl podle článku X, odstavec 3 stanov volbu předsedy místopředsedy výboru s tímto výsledkem.

 • předseda: Martin Janata (pro 3, zdržel se 1)

 • místopředseda Mikuláš Dóka (pro 3, zdržel se 1)


PER ROLLAM - výsledky hlasování (26.10.2020 )

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se hlasování zúčastnili a předkládáme výsledky hlasování PER ROLLAM, které probíhalo v období od 5. do 24.10.2020.

 1. K tomu, aby hlasování bylo právoplatné bylo třeba, minimálně 50% hlasovacích podílů všech členů. Hlasování se z celkové počtu 72 zúčastnilo celkem 61 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 87,506 %. Hlasování je tedy právoplatné.
   
 2. Pro schválení účetní závěrky 2019 hlasovalo 60 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 85,865%. Účetní závěrka 2019 byla schválena.
   
 3. Pro schválení přeúčtování příjmu z pronájmu 2019 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav hlasovalo 60 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 86,658%. Přeúčtování příjmu z pronájmu 2019 ve výši 94.604, 48 Kč do fondu oprav bylo schváleno.
   
 4. Pro navržené kandidáty do výboru SVJ od 25.10.2020 na 5 let hlasovalo 61 majitelů bytových jednotek s hlasovacím podílem 87,506 %. Výbor byl zvolen.

Hlasovací lístky jsou uloženy v dokumentaci, kterou výbor SVJ vede. V dokumentaci je založeno i podrobné vyhodnocení hlasování. Každý člen SVJ má právo do dokumentace v kanceláři výboru nahlédnout.


Výměna vodoměrů a měřičů tepla provedena (25.10.2020 )

V sobotu 24.10. a v neděli 25.10. byla provedena výměna vodoměrů a poměrových měřičů tepla ve všech bytech našeho domu. Chtěli bychom poděkovat za vstřícnost a za bezproblémovou výměnu.

Doporučujeme prověřit v instalačních šachtách, zda nedochází k odkapávání vody na šroubeních nových vodoměrů. Pokud byste takovou závadu objevili, prosím ihned ji nahlaste, ideálně emailem na svj1732@email.cz nebo na lístku, který vhodíte do schránky označené pro příjem počty společenství (vchod C, první schránka vlevo nahoře).


Výměna vodoměrů (20.10.2020 )

Připomínám výměnu vodoměrů a poměrových měřičů tepla, která proběhne v těchto dopředu avizovaných termínech:

 • VCHOD A: sobota 24.10.2020 od 8.00 do 12.00

 • VCHOD B: sobota 24.10.2020 od 13:00 do 17.00

 • VCHOD C: neděle 25.10.2020 od 8.00 do 12.00

Je bezpodmínečně nutné všechny byty na uvedený termín zpřístupnit, a to i v případě, že nemáte Na Vinici trvalé bydliště a byt je prázdný.

 • Budou se měnit měřiče na radiátorech (zpřístupnění radiátorů) a vodoměry teplé a studené vody (zpřístupnění v instalační šachtě).

 • Není bezpodmínečně nutná Vaše účast, stačí když byt zpřístupní nájemník, soused nebo jiná osoba, které důvěřujete, a která za Vás podepíše předávací protokol.

Kontakt na technika iSty: p.Hanzl - 736 169 451


Hlasování PER ROLLAM (5.10.2020 )

Poprvé v historii Společenství přistupujeme v souladu s článkem IX stanov k hlasování PER ROLLAM. Důvodem je koronavirová krize, která nám neumožnila provést řádné shromáždění ani ve třetím navrhovaném termínu.

V nejbližších dnech obdržíte hlasovací lístky a pokyny k jejich vyplnění. Předkládáme k hlasovaní tři usnesení:

 1. Schválení účetní závěrky (podklady jsou v sekci "KE STAŽENÍ")

 2. Schválení přeúčtování příjmů z pronájmu 2019 ve výši 94.604,48 Kč do fondu oprav

 3. Volba výboru

Účetní závěrku musíme schválit ze zákona. Příjmy z pronájmu převádíme do fondu oprav každý rok a následně jsou z této částky hrazeny výdaje, které by se normálně rozúčtovávaly na bytové jednotky. V říjnu letošního roku například kompletní výměna měřičů tepla a vodoměrů (standardně se rozúčtovává do ceny tepla a vodného a stočného)

Výboru skončilo volební období. Neobdrželi jsme žádný návrh na doplnění nebo obměnu výboru, proto předkládáme návrh na složení výboru ve stejném složení, jako v minulém volebním období.

 

V hlasování PER ROLLAM se sčítají hlasy PRO. Pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasovacích podílů. Platný hlas je pouze ten, který je odevzdán do 24.10.2020. Na hlasy bytových jednotek odevzdané po tomto datu se pohlíží, jako by nebylo hlasováno. Neplatný hlas je rovněž v případě, kdy hlasující zaškrtne obě možnosti nebo žádnou možnost.

V případě společného jmění manželů nebo bytu s více majiteli může hlasovat pouze osoba uvedená na hlasovacím lístku (to je osoba, kterou jste určili jako zástupce pro jednání se statutárními orgány)

 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se hlasování zúčastnili a hlasovací lístek vyplnili a odevzdali v co nejkratším čase.

 

Hlasovací lístek lze odevzdat těmi způsoby:

 1. Vhozením do schránky určené pro poštu společenství (vchod C, první schránka nahoře vlevo)

 2. Vložením do obálky a odesláním obyčejnou poštou na adresu Společenství

 3. Oskenováním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku a zaslání na email svj1732@email.cz

O výsledku hlasování budeme informovat do 30.10.2020 na těchto stránkách a na nástěnce výboru.


Shromáždění zrušeno (24.9.2020 )

Výbor SVJ na svém zasedání dne 23.září 2020 rozhodl, že letošní shromáždění, které se mělo uskutečnit 4.10.2020 od 15.00, se s konečnou platností ruší.

 

Důvodem tohoto rozhodnutí je aktuální epidemiologická situace. Nechceme riskovat, stav, kdy by byl na shromáždění někdo covid pozitivní a hrozila by tak hromadná karanténa těch, kteří se shromáždění zúčastní.

Výbor se obává i toho, že shromáždění by se zúčastnilo málo členů společenství (opět strach z nákazy) a shromáždění by tak nebylo usnášení schopné.

 

Letošní shromáždění tedy s konečnou platností nebude. Společenství ale musí ze zákona schválit účetní závěrku a zvolit výbor na další funkční období (stávajícímu výboru vypršel mandát). Proto se poprvé za dobu existence našeho společenství uskuteční hlasování per rollam. To umožňuje Občanský zákoník i stanovy společenství.

 

V průběhu příštího týdne obdrží členové společenství návrh usnesení, ke kterému se následně písemně vyjádří. Aby byly navrhované body schváleny, je třeba nadpoloviční většiny všech členů společenství.

 

Věřím, že rozhodnutí výboru chápete a že svým písemným kladným čí záporným stanoviskem k usnesení, které obdržíte, pomůžete složitou situaci vyřešit.


Seřízení výtahů (22.9.2020 )

Po opětovné reklamaci výtahů provedla dnes firma Výtahy Bestlift, s.r.o. revizi všech tří výtahů a seřízení software. Byla prodloužena doba pro přednost volby tlačítek v kabině před volbou na chodbách, byly znovu seřízeny váhy, které měří přetížení kabin. Ve vchodu C byl zkušebně vyřazen sběr směrem dolů, takže se nebude stávat, že výtah jede často z přízemí nejprve do suterénu.

Prosím všechny obyvatele domu, aby po dobu následujících 14 dnů hlásili na email m.janata@email.cz jakékoli nestandardní chování výtahu, abychom případně mohli výtahy znovu reklamovat.


Shromáždění (8.9.2020 )

Pokud nedojde k dalším omezením v souvislosti s coronavrem, proběhne shromáždění 4.10.2020 od 15.00 hodin v sále jídelny Popelka na Průmyslové ulici. V nejbližších dnech budou distribuovány pozvánky s programem. Pozvánka je také v sekci "KE STAŽENÍ". V této sekci budou rovněž postupně zveřejňovány materiály, ke kterým se shromáždění bude vyjadřovat, abyste měli možnost seznámit se s nimi v předstihu. Pokud si nepamatujete heslo, bude uvedeno v pozvánce, kterou obdržíte.

Letošní shromáždění bude volební (od minulé volby výboru uběhlo již pět let a delší mandát stanovy neumožňují). Uvítali bychom, kdyby do výboru kandidovalo více členů  SVJ a mohlo dojít ke generační obměně.

Ke kandidatuře se můžete pochopitelně rozhodnout až na shromáždění, ale pro urychlení schůze prosím, abyste tak učinili s předstihem a to do 25.9.2020 předsedovi SVJ, ideálně emailem na m.janata@email.cz


Přeladění STA (27.8.2020 )

V pátek 28.8.2020 dojde k přeladění společných televizních antén tak, aby bylo opět možné bez pohrblému naladit stanice PRIMA. Systém bude přeladěn z kanálu 31 na kanál 38. Současně bude provedeno měření úrovně všech zbývajících kanálů.


Sledování stanic PRIMA (25.8.2020 )

Po vypnutí vysílače Buková Hora jsme zaznamenali několik reklamací na STA s tím, že nejdou stanice skupiny PRIMA. Prosím, proveďte znovu naladění vašich set-top boxů nebo televizorů, které signál DVB T2 přijímají přímo. Po přeladění byste Primu měli mít opět k dispozici. Pokud ani pak PRIMA nepůjde, prosím, kontaktujte mě na emailu m.janata@email.cz.


Reklamace výtahů (25.8.2020 )

S ohledem na přetrvávající závady výtahů (nerozjedou se po prvním tiknutí tlačítka, kabiny zůstávají dlouho otevřeny, jsou rozladěny váhy, takže výtah hlásí nesmyslná přetížení...) a s ohledem na to, že byly vyčerpány všechny způsoby reklamace, vyzval předseda SVJ prostřednictvím datové schránky jednatelku firmy Výtahy Bestlift s.r.o. k osobnímu jednání. O výsledku budeme informovat.


Havárie vody (25.8.2020 )

13.7.2020 došlo ve vchodu C v bytové jednotce 53 k prasknutí staré hadičky k WC.
V důsledku této závady došlo k částečnému vytopení šachet v bytových jednotkách 56 a 59. Závada byla lokalizována a odstraněna 14.7.2020.


Prodej bytové jednotky č.11 (1.7.2020 )

V současné době se prodává bytová jednotka číslo 11. Odkaz na realitní kancelář je zde:
https://www.remax-czech.cz/reality/detail/286925/prodej-bytu-2-kk-v-osobnim-vlastnictvi-33-m2-brandys-nad-labem-stara-boleslav


Revize slaboproudých systémů (1.7.2020 )

V červnu byla provedena periodická revize slaboproudých systémů. Drobné závady se vyskytly u elektromechanických zámků a budou odstraněny. Systémy satelitního a pozemního příjmu TV a rozhlasu, kamerové systémy a rozvody internetu byly bez závad.


Výbor nezasedá (1.7.2020 )

V pondělí 6.7.2020 je státní svátek. Výbor nebude zasedat. Naléhavé problémy prosím, řešte emialem.


Změna termínu shromáždění (10.6.2020 )

S ohledem na stav způsobený epidemií coronaviru nejsme schopni splnit podmínky stanovené vládou. Nejsme schopni zajistit dvoumetrové rozestupy na shromáždění vlastníků.

Proto nový termín shromáždění je 4. října 2020 v 15.00 hodin v sále Jídelny Popelka na Průmyslové ulici.


Výplata přeplatků (10.6.2020 )

K dnešnímu dni byly vyplaceny všechny přeplatky.


Výplata přeplatků (19.5.2020 )

19.5. 2020 byl vyplacen přeplatek původním majitelům bytu číslo 45.

Zbylé přeplatky budou proplaceny po uplynutí lhůty na odvolání, to je 1. týden v červnu.


Výplata přeplatků (8.5.2020 )

Omlouvám se, ale platby majitelům bytů 10, 25 a 52 z banky 30.4. neodešly, zůstaly jako neautorizované viset v "čekárně". Peníze odejdou z banky b pondělí 11.5.2020.

Navíc i pro byt číslo 47.

 

Dosud nevyplacené přeplatky (majitelé se dosud nezřekli práva na odvolání) jsou:

2, 33, 43, 45 a 53.


Výplata přeplatků (4.5.2020 )

30.4.2020 byla provedena výplata přeplatků majitelům bytů: 10, 25 a 52.

4.5.2020 byly provedena výplata majitelům bytu 26.

 

Prosím, pohlídejte si, že peníze na Vaše účty dorazily. Pokud ne, zašlete reklamaci na email: m.janata@email.cz.

 

Souhlas s vyplacením přeplatku dříve než v červnu 2020 jsem dosud neobdržel od majitelů bytů číslo: 2, 33, 43, 45, 47 a 53.

 


Výplata přeplatků (28.4.2020 )

28.4.2020 byla provedena výplata přeplatků majitelům těchto bytů: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 72

 

Prosím, pohlídejte si, že peníze na Vaše účty dorazily. Pokud ne, zašlete reklamaci na email: m.janata@email.cz.

 

Souhlas s vyplacením přeplatku dříve než v červnu 2020 jsem dosud neobdržel od majitelů bytů číslo: 2, 10, 25, 26, 33, 43, 45, 47, 52 a 53.


Revize plynu (24.4.2020 )

Ve dnech 5.5. 2020 (úterý) a 6.5.2020 (středa) bude provedena revize plynu. Revizi provádí jako každý rok technik p. Živnůstka, telefon 603 441 431.

 • 5.5. 2020 od 15.00 do 18.00 bude provedena revize ve vchodech A a B

 • 6.5. 2020 do 15.00 do 18.00 bude provedena revize ve vchodu C a ve společných prostorách domu

Pokud byste vzájemně potřebovali termín prohodit, domluvte se, prosím s panem živnůstkou přímo. Pochopitelně se netýká garsonek, které plyn nemají.


Vyúčtování záloh 2019 (24.4.2020 )

Dnes jme obdrželi konečně vyúčtování záloh za kalendářní rok 2019. Vyúčtování budeme nyní distribuovat majitelům bytů. Těm, kteří bydlí trvale na Vinici 1732, bude vyúčtování doručeno v papírové podobě, ostatním elektronicky emailem.

 

Pokud budete mít ve vyúčtování nedoplatek, uhraďte ho nejpozději 31.7.2020 na účet společenství: 230723407/0300.

 

Přeplatky budeme vyplácet do konce června 2020. Pokud se ale vzdáte lhůty na odvolání a potvrdíte to písemně nebo emailem na adresu m.janata@email.cz, bude Vám přeplatek zaslán v nejbližším výplatním termínu. Vyplácet budeme takové případy po celý květen vždy 1x týdně.


Výměna vodoměrů a poměrových měřičů tepla (12.4.2020 )

V letošním roce končí po deseti letech životnost poměrových měřičů tepla a po pěti letech životnost vodoměrů na teplou i studenou vodu. Proto bude ve všech bytových jednotkách provedena výměna všech měřidel. Výbor rozhodl, že k výměně dojde až po prázdninách. Důvodem je současná karanténa.

Cena jednoho poměrového měřiče s dálkovým odečtem a s životností 10 let včetně montáže je 526,- Kč, cena vodoměru s životností 5 let včetně montáže je 603,- Kč. Celkové náklady na výměnu budou 211.600,- Kč. Výbor navrhuje, aby tato částka nebyla účtována majitelům jednotek v rámci vyúčtování tepla 2020, ale aby byla uhrazena z fondu oprav. Výbor navrhuje tuto variantu s ohledem na skutečnost, že majitelům bytových jednotek není vyplácen zisk z pronájmu střechy firmě O2 a shromáždění každoročně souhlasí s převodem této částky do fondu oprav.


Vyúčtování záloh 2019 (12.4.2020 )

Ve čtvrtek 9.4.2020 jsme konečně po několik urgencích obdrželi vyúčtování záloh za účetní rok 2019. Vyúčtování však obsahovalo chyby, proto jsme ještě ve čtvrtek 9.4.2020 zaslaný dokument připomínkovali. Předpokládáme, že opravu obdržíme následující týden. Bezprostředně poté budeme vyúčtování distribuovat. Jako každý platí, že kdo se vzdá lhůty na odvolání, obdrží přeplatek v co nejkratší možné době (výplatu budeme provádět 1 - 2x týdně).


Změna termínu shromáždění (12.4.2020)

S ohledem na opatření vlády spojené s epidemií coronaviru nelze provést shromáždění vlastníků v původně oznámeném termínu. Výbor rozhodl o novém termínu 28. června 2020 v 15.00 hodin v sále Jídelny Popelka na Průmyslové ulici. Ani tento termín však nemusí být konečný. Budeme Vás včas informovat. Pokud by situace byla nadále nepříznivá, uvažujeme pro letošní rok i s variantou, že shromáždění nebude vůbec a účetní závěru odhlasujeme korespondenčně.


Zrušení úředních hodin 6.4.2020 (3.4.2020)

Omlouváme se, ale úřední hodiny v pondělí 6.4.2020 jsou, s ohledem na nařízení vlády o karanténě, zrušeny. Se svými problémy nás můžete kontaktovat na emalu: m.janata@email.cz.


Termín shromáždění, možná změna (26.3.2020)

Se shromážděním stále počítáme 17. května 2020 od 15 hodin. Pokud však budou prodloužena opatření vlády spojená s epidemií coronaviru a nebude možné shromáždění uspořádat, budeme nuceni zvolit jiný termín. Podle stanov musí být písemná pozvánka na shromáždění s programem zaslána členům společenství nejpozději 15 dnů před konáním shromáždění. Shromáždění v plánovaném termínu může tedy proběhnout pouze v případě, že budou opatření vlády zrušena nejpozději do konce měsíce dubna.


Stavební úpravy bytové jednotky 16 (26.3.2020)

Majitelé bytové jednotky 16 (vchod A, 2. patro za výtahem) oznámili, že v sobotu 28.3.2020 bude v jejich bytě probíhat rekonstrukce  s tím, že hlučné práce omezí na nezbytně nutnou dobu.


Vyúčtování tepla (26.3.2020)

Ani po písemných urgencích jsme do dnešního dne neobdrželi vyúčtování tepla. Podle zákona musí mít vlastníci bytů vyúčtování za kalendářní rok do 30. dubna následujícího roku. Ve smlouvě se správce máme ale ujednání, že vyúčtování obdržíme nejpozději do 31. března následujícího roku. Stav hodnotíme jako neplnění smlouvy ze strany správce. Jakmile vyúčtování obdržíme, projdeme ho na výboru pro případ, že by obsahovalo nějaké chyby a následně budeme distribuovat.


Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2019 (26.2.2020)

Dnes jme obdrželi "Oznámení výše výnosu z pronájmu za rok 2019 podle spoluvlastnických podílů". Budeme ho distribuovat v nejbližších dnech. Majitelé, kteří mají trvalou adresu Na Vinici obdrží dokument písemně, majitelé, kteří bydlí mimo náš dům obdrží dokument elektronicky.


Kontrola střechy (26.2.2020)

Po dvou vichřicích v průběhu února byla provedena kontrola střechy. Živel jsme tentokrát zvládli bez pohrom. Byla rovněž provedena revize společných televizních antén. Poškozena byla pouze jedna satelitní parabola, kterou ale nevyužívá naše STA.


Shromáždění vlastníků (9.2.2020)

Shromáždění vlastníků proběhne 17.května 2020 od 15 hodin v sále Jídelny Popelka na Průmyslové ulici. Písemné pozvánky s programem budou zaslány s předstihem všem vlastníkům.


Výměna plynoměrů (9.2.2020)

Jak jsem se dozvěděl v pátek 7.2.2020, budou v nejbližší době vyměňovány plynoměry ve všech třípokojových bytech v domě (u některých bytů již výměna proběhla). Jedná se o velmi rychlou manipulaci (cca 15 minut).


Čištění oken ve společných částech domu (9.12.2019)

Ve čtvrtek 12.12.2019 bude provedeno pololetní čištění oken na chodbách domu ve všech vchodech.


Satelitní multipřepínač ve vchodu C (93.12.2019)

Satelitní multipřepínač byl vyměněn v pátek 6.12.2019. Cena opravy 13.455,- Kč


Vadný satelitní multipřepínač ve vchodu C (3.12.2019)

Servisní firma zjistila, že příčinou výpadku satelitního signálu je vadný multipřepinač. Pro naše potřeby je třeba mulipřepínač se 48 výstupy a ten firma skladem nemá. Přepínač je objednán a jakmile dorazí dorazí, bude ihned vyměněn. Až se dozvím bližší termín, bud Vás znovu informovat.


Závada satelitu ve vchodu C (2.12.2019)

O víkendu došlo k závadě na satelitním příjmu ve vchodu C. Byl objednán servis STA, technik se dostaví v úterý 3.12.2019. Pokud bude závada takového rozsahu, že ji nebude možné opravit bezprostředně, budeme Vás o termínu obnovení příjmu informovat na těchto stránkách.


Závada výtahu ve vchodu A (2.12.2019)

Ve vchodu A nefunguje v kabině tlačítko 5. patra. Závada byla u dodavatele výtahu reklamována a bude odstraněna v nejbližších dnech.


Požární revize a prohlídka objektu (5.11.2019)

Ve čtvrtek 7.11.2019 bude provedena periodická kontrola požárních zařízení a preventivní požární prohlídka objektu. Vykliďte, prosím, všechno, co máte na chodbách a co tam nemá být. Hrozí nám finanční pokuta. V případě, že bude udělena, pochopitelně ji přefakturujeme viníkům.


Výtahy reklamace (5.11.2019)

V pátek proběhlo přenastavení software výtahů s cílem odstranit občasné výpadky při volbě stanic. Prosím všechny, pokud se nestandardní chování opakuje, informujte mě na email m.janata@email.cz.


Kontejner - přistavení (5.11.2019)

Kontejner pro směsný odpad bude přistaven v pátek 15.11.2019 a bude k dispozici obyvatelům domu do pondělí 18.11.2019. Máte opět možnost zbavit se nepotřebného materiálu z domácností a sklepů.

Důrazně žádáme všechny, kteří si pletou společné prostory mimo svých sklepních kójí za skladiště materiálu, aby si jej včas uklidili. Jinak bude odnesen do kontejneru.


Zase výtahy (16.10.2019)

Od ledna máme nové výtahy a předpokládal bych, že si jich budeme vážit a budeme o ně pečovat, aby vydrželi co nejdéle v pěkném stavu.  Stát se může cokoli. Předpokládal bych ale, že pokud k "havárii" dojde, bezprostředně poté ji viník na odstraní a uvede výtah do původního stavu. Bohužel to tak nevidí některý spolubydlící ve vchodu B.

Za deset let jsme si nezvykli na to, že dům už není anonymního Města a OPBH, ale že je náš a my si ničíme svůj vlastní majetek.A jak by řekl klasik: "Je to marný, je to marný, je to marný!..."

 

Stále řešíme reklamaci na občasný výpadek při navolení stanice, kdy je nutné volbu opakovat. Firma Best Lift jedná s dodavatelem software, snad již bude brzo vyřešeno.

Dále se objevila reklamační závada na váze ve vchodu B. Výtah hlásí přetížení podstatně dříve než při zatížení 400kg. Reklamace byla odeslána, mělo by být odstraněno do týdne.


Rekonstrukce vodoměrné soustavy (16.10.2019)

9.9.2019 byla provedena rekonstrukce vodoměrné soustavy v suterénu domu. Potrubí o průměru 50mm byla nahrazeno průměrem 80mm, byl instalován filtr s manometry a automatická zpětná klapka.

Původní stav

Současný stav

 

Práci provedla firma Stavokomplet, která má v této oblasti v Brandýse monopolní postavení. Nikdo jiný nemůže instalovat do soustavy vodoměry. S ohledem na to, že vodovodní řad Města je v žalostném stavu a nedá se zavřít přívod vody jen do našeho domu nebo ulice, musí být vypuštěno potrubí v celém sídlišti.   Proto jsme využili plánované odstávky a rekonstrukci provedli právě 9.9.2019. Stavokomplet nám ale odmítl přepojit požární vodovod před vnitřní uzavírací ventil s tím, že on pozinkované potrubí nedělá a nemá ani závitnici. Dále odmítl vyměnit poslední přírubu, která je osazena na vnitřní pozinkované potrubí s odůvodněním, "co kdyby se něco stalo.." Takže musíme ještě sehnat instalatéra, který odvede práci, kterou gigant Stavokomplet neumí nebo nechce dělat.


Pozor - vysílání DVB-T2 se blíží (16.10.2019)

DVB-T2 je nové kódování. Pokud ho Váš televizor neumí, signál nenaladíte a do budoucna budete muset buď koupit nový televizor nebo SET TOP BOX k Všemu stávajícímu televizoru.

Společná televizní anténa již byla na nové kanály přeladěna, v současné době přijímá oba typy kódování.

DVB-T2 je na kanálech:  24, 26 a 31

Celoplošné multiplexy začnou vypínat hlavní vysílače v listopadu 2019 a v lednu 2020 v Praze. Pak již bude probíhat pozemní vysílání výhradně v kódování DVB-T2. Pokud využíváte satelit nebo internetovou televizi, nic se pro Vás nemění ani po uvedených datech.


Rekonstrukce vodoměrné soustavy (6.10.2019)

Jak informoval prostřednictvím vývěsky Stavokomplet, ve středu 9.10.2019 dojde k odstávce vody na celém sídlišti. Bude připojována kogenerační jednotka.

V rámci této odstávky bude provedena generální rekonstrukce vodoměrné soustavy. Potrubí o průměru 50mm bude nahrazeno průměrem 80mm. Budou osazeny nové centrální ventily, automatická zpětná klapka a bude osazen vodovodní filtr s manometry na vstupu i výstupu tak, aby bylo včas indikováno jeho zanesení a nutnost provést jeho odstávku a čištění. Práce budou provedeny tak, aby v podvečerních hodinách 9.10. byla obnovena dodávka vody.


Objednané opravy (8.9.2019)

Jsou objednány tyto opravy:

 • seřízení samozavírače hlavních vchodových dveří ve vchodu A
 • seřízení čidla osvětlení v 1.NP ve vchodu A
 • seřízení samozavírače u výtahu 3.NP ve vechodu A

Výkop u kotelny (8.9.2019)

Podle posledních informací z BBM a.s. bude výkop od kotelny do Olšinek zahrnut nejpozději do konce měsíce září. Tuto informaci předáváme tak, jak jsme ji obdrželi, berte ji, prosím, bez záruky.


Starší aktuality